Personundersøgelser

Kriminalforsorgen foretager personundersøgelser, som dommerne bruger, før de afsiger en dom.

I mange straffesager er det vigtigt at kende den sigtedes personlige forhold, før dommeren kan beslutte, hvilken dom der skal afsiges. Derfor beder anklagemyndigheden ofte Kriminalforsorgen om at udarbejde en såkaldt personundersøgelse til brug i sagen.

Der bliver især udarbejdet personundersøgelser, når der kan blive tale om en betinget dom (herunder samfundstjeneste) eller tiltalefrafald, samt sager, hvor der kan blive tale om andre retsfølger, der træder i stedet for straf.

En personundersøgelse beskriver den sigtedes familiemæssige baggrund, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forhold, økonomiske forhold, eventuelle misbrugsproblemer, fysiske og psykiske helbredstilstand samt fritidsbeskæftigelse og omgangskreds.

I personundersøgelsens konklusion vurderer Kriminalforsorgen blandt andet, om den sigtede vil være egnet til en betinget dom, om der skal fastsættes særvilkår til dommen, og om den sigtede vil have gavn af et tilsyn af Kriminalforsorgen.

Personundersøgelser udarbejdes på baggrund af samtaler med den sigtede. Herudover forsøger afdelingen eventuelt - med den sigtedes samtykke - at få dokumenteret de oplysninger, der er kommet frem under samtalerne.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk