PSP-samarbejde

KiF deltager i samarbejdet mellem politiet, de sociale myndigheder og psykiatrien, det såkaldte PSP-samarbejde.

De særligt udsatte skal have et bedre koordineret tilbud fra myndighederne. Derfor har alle kommuner et såkaldt PSP-samarbejde. Det vil sige et forum mellem politi, sociale myndigheder og psykiatrien, hvor deltagerne kan koordinere indsatsen over for særligt udsatte klienter.    

PSP-samarbejdet skal sikre, at disse borgere får bedst mulig hjælp. Samtidig skal PSP-samarbejdet forebygge, at de udsatte borgere udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd. I PSP-regi kan myndighederne drøfte og aftale løsninger i vanskelige borgersager. Det fritager hverken politi, kommuner eller regioner for ansvar, men er tænkt som en effektiv vej til at styrke samarbejdet og koordinationen på tværs. 

En sag vil typisk blive bragt op i PSP-regi, hvis den myndighed, der kender sagen, ikke føler sig klædt på til at løse opgaven alene og samtidig finder det påkrævet at gøre andet og mere for borgeren. Det er også et gennemgående træk ved mange PSP-sager, at der er tale om borgere, som har flere forskellige problemer og mangler ressourcer til at samarbejde om at forbedre deres egen situation.

Kriminalforsorgens rolle
Kriminalforsorgen er i flere politikredse involveret i PSP-samarbejdet. Kriminalforsorgen (KiF) har tilsynsforpligtelsen med bl.a. psykisk syge kriminelle, hvilket i forvejen betyder kontakt til og koordination med psykiatrien og de sociale myndigheder. KiF skal desuden koordinere handleplaner med kommunerne og kan på den måde støtte en langsigtet indsats i forhold til borgerne.

Pjece om PSP
Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og Det Kriminalpræventive Råd står bag en pjece, som har til formål at inspirere til et velfungerende PSP-samarbejde. Pjecen rummer forslag til en organisatorisk opbygning af PSP-samarbejdet. Forslagene tager højde for lokale forskelle, som kan være udfordrende i opstartfasen, indtil PSP er integreret i den daglige praksis.

Læs mere i pjecen om PSP-samarbejde

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk