Om Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgens overordnede mål er at medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette formål er fælles for hele det strafferetlige system - det vil sige politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg.

Kriminalforsorgens rolle er at sikre, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet i overensstemmelse med de regler, der findes i Straffuldbyrdelsesloven. Det skal ske med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med den nødvendige respekt for de dømtes borger- og menneskerettigheder.

Kriminalforsorgen vil sætte klienten i centrum, skabe sammenhæng på tværs og bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet.

Direktoratet varetager den overordnede strategi, styring og koordinering på tværs af hele Kriminalforsorgen. 

4 områdekontorer leder og styrer driften på tværs af alle institutioner inden for deres geografiske område.

24 institutioner samler et antal enheder og sikrer sammenhæng i opgaveløsningen.

Enhederne består af landets ca. 80 fængsler, arrester, pension og KiF-afdelinger.

Kort over institutioner

Her finder du en oversigt over alle Kriminalforsorgens instutioner og adresser:

  Fængsler

Kriminalforsorgen har lukkede og åbne fængsler samt Københavns Fængsler (KF), der er et fælles navn for to arresthuse. Derudover driver Kriminalforsorgen Udlændingecenter Ellebæk og Vridsløselille Fængsel for frihedsberøvede asylansøgere mv.
Dømte personer anbringes som hovedregel i et åbent fængsel. Kriminalitetens art, straffens længde eller risiko for undvigelse betyder dog, at nogle skal afsone i et lukket fængsel. Indsatte, der misbruger friheden i de åbne fængsler, placeres i et lukket fængsel.

 Arresthuse

Arresthusene er fordelt over hele landet. I flere af fængslerne er der også særlige arrestafdelinger. Desuden er Københavns Fængsler et fælles navn for to arresthuse (Vestre Fængsel og Politigårdens fængsel). I arresthusene, herunder Københavns fængsler, sidder især varetægtsfængslede, hvis sag er under efterforskning eller behandling. Desuden benyttes arresthusene i et vist omfang til afsoning af kortere straffe.

 KiF-afdelinger

Hovedopgaverne for Kriminalforsorgen i Friheds afdelinger er at føre tilsyn med betinget dømte og prøveløsladte, udarbejde personundersøgelser til brug for retten og foretage forsorgsarbejdet for varetægtsfængslede. Der er afdelinger og lokalkontorer af Kriminalforsorgen i Frihed i hele landet.

 Pensioner

På Kriminalforsorgens pensioner bor især klienter under tilsyn og strafafsonere, der er udstationeret fra et statsfængsel. Opholdet på Kriminalforsorgens pensioner vil ofte være en del af udslusningen til samfundet i den sidste del af en afsoning. Alle pensioner modtager såvel mænd som kvinder, og på flere af pensionerne kan beboerne under særlige omstændigheder medbringe børn.

 Direktoratet for Kriminalforsorgen

 Uddannelsescenter Birkerød

Uddannelsescenter Birkerød står for uddannelsen til fængselbetjent, transportbetjent og efteruddannelse af Kriminalforsorgens personale.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk