Odsherred Kommune

Nedenfor finder du Odsherred Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Odsherred Kommune
  Højbyhovedgade 67
  4573 Højby
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk
  Emnefelt: Att.: Den relevante kontaktperson

  Under 30 år
  Uddannelsessporet
  Sanne Bækgaard Tolstrup
  Mail: subto@odsherred.dk

  Over 30 år
  Jobsporet
  Marlene Ipsen
  Mail: marip@odsherred.dk

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Misbrugsbehandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til

  Lissi Andersen
  Tlf.: 5966 6671
  Mail: lia@odsherred.dk
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk
  Emnefelt: Att.: Lissi Andersen

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Lissi Andersen
  Tlf.: 5966 6671
  Mail: lia@odsherred.dk
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk
  Emnefelt: Att.: Lissi Andersen

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Under 30 år
  Sanne Bækgaard Tolstrup
  Mail: subto@odsherred.dk
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk
  Emnefelt: Att.: Sanne Bækgaard Tolstrup


  Over 30 år
  Marlene Ipsen
  Mail: marip@odsherred.dk
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk
  Emnefelt: Att.: Marlene Ipsen

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

   

  For førtidspensionister pg psykisk syge uden kontakt til jobcentret
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk
  Emnefelt: Att.: Karsten Gudmandsen

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Morten Jensen
  Mobil: 2011 8931
  Direkte tlf.: 5966 6525
  Mail: mje@odsherred.dk
  Sikker mail: kommune@odsherrd.dk
  Emnefelt: Att.: Morten Jensen

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Under 30 år
  Sanne Bækgaard Tolstrup
  Mail: subto@odsherred.dk
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk
  Emnefelt: Att.: Sanne Bækgaard Tolstrup


  Over 30 år
  Marlene Ipsen
  Mail: marip@odsherred.dk
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk
  Emnefelt: Att.: Marlene Ipsen

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Det vil ske, når der søges om kontanthjælp. Den løsladte/indsatte skal oplyse om, at vedkommende kommer fra afsoning, så det fremgår ved den første samtale med sagsbehandler. Der kan i denne forbindelse tages kontakt mellem kommunen og Kriminalforsorgen, hvis der er givet samtykke til dette.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Teamleder Peter Rummelhoff

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Lissi Andersen
  Tlf.: 5966 6671
  Mail: lia@odsherred.dk
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk
  Emnefelt: Att.: Lissi Andersen

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsattes forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Det er af stor betydning, at der bliver taget kontakt til jobcentret i god tid inden løsladelse, så der kan laves en plan for forløbet omkring løsladelsen. Der skal som minimum søges kontanthjælp 2 uger før løsladelse/udslusning.

  Kriminalforsorgen eller fængslet assisterer borgeren i at hente ansøgningsskema om forsørgelse og oplysningspligt på www.borger.dk. Borgeren skal orienteres om, hvilke dokumenter der som minimum skal afleveres sammen med ansøgningen om forsørgelse:

  • Dokumentation for de seneste 3 mdr. indtægter fx arbejdsdusør mv.
  • Dokumentation for udgifter
  • De seneste 3 mdr. kontoudtog fra banken
  • Totaloversigt fra banken
  • I tilfælde hvor borgeren ikke har haft en bankkonto, skriver fængslet eller Kriminalforsorgen en følgeseddel med oplysing om dette


  Borgeren kan møde i Jobcentret
  Jobcenter Fårevejle
  Rådhusvej 75
  4540 Fårevejle

  Åbningstider
  Mandag-onsdag: 10.00-14.00
  Torsdag: 10.00-14.00 og 16.00-17.30
  Fredag: 10-12

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Dette sker ved en personlig samtale med en sagsbehandler fra jobcentret, enten ved en samtale i jobcentret eller på fængslet.

  Ansvarlig hos kommune
  Sanne Bækgaard Tolstrup
  Mail: subto@odsherred.dk  
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Der rettes henvendelse til kontaktpersonen i jobcentret samt sendes til: kommune@odsherred.dk

  Ansvarlig hos kommunen
  Under 30 år
  Sanne Bækgaard Tolstrup
  Mail: subto@odsherred.dk


  Over 30 år
  Marlene Ipsen
  Mail: marip@odsherred.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  For varetægtsfængslede: se ovenfor samme som for afsonere.

  Særlige aftaler vedr. løsladelse ved varetægt, kontakt:
  Christina Reinhard Tulberg
  Mail: chrtu@odsherred.dk 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Den indsatte eller Kriminalforsorgen retter henvendelse til kontaktperson i jobcentret i god tid før løsladelse/udslusning. Der vil herefter blive tildelt en sagsbehandler der tager vare på sagens videre forløb. Den indsatte henvender sig i jobcentret en uge før løsladelse og ansøger om kontanthjælp. Der er muligvis på denne dag aftalt et møde med sagsbehandler.
  Jobcenter Fårevejle
  Rådhusvej 75
  4540 Fårevejle

  Åbningstider
  Mandag-onsdag: 10.00-14.00
  Torsdag: 10.00-14.00 og 16.00-17.30
  Fredag: 10-12

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Der rettes kontakt til Borgerservice der vil vejlede omkring procedure i forbindelse med boligsøgning mv.

  Ansvarlig hos kommunen
  Lissi Andersen
  Tlf.: 5966 6671
  Mail: lia@odsherred.dk
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk
  Emnefelt: Att.: Lissi Andersen

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Der vil i samarbejde med sagsbehandleren blive udarbejdet en plan for uddannelse. For brogere under 30 år, vil de komme i samme visitationsforløb som andre, alt efter kategorien de visiteres. Der er i visitationen lagt særlig vægt på uddannelsesplanen.

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  UU skal være til stede på ovennævnte visitationsforløb. Der vil på forløbet være en tæt kontakt til sagsbehandler og der vil ligeledes være mulighed for at koordineringmed Kriminalforsorgen under dette forløb.


  Ansvarlig hos kommunen
  Sanne Bækgaard Tolstrup
  Mail: subto@odsherred.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Der aftales med den koordinerende sagsbehandler, at der vil være en misbrugskonsulent til stede ved koordineringssamtalen - også gerne en medarbejder fra Kriminalforsorgen, så vi sikrer at der laves en helhedsorienteret plan.

  Ansvarlig hos kommunen
  Lone Naundrup Nielsen

  Mail: lonen@odsherred.dk
  Tlf.: 2018 0642

  Sikker mail: kommune@odsherred.dk

  Emnefelt: Att.: Lone Naundrup Nielsen

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Der vil være sagsbehandler der vurderer hvordan der kan sammensættes aktiviteter der kan tilgodese borgerens behov, så de relevante behandler kan finde sted. Det er ligeledes sagsbehandler der koordinerer med sundhedssystemet, medmindre der er truffet andre aftaler om behandling i forbindelse med Kriminalforsorgen.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Sanne Bækgaard Tolstrup
  Mail: subto@odsherred.dk
   

  Transport, medicin mv.

  Lissi Andersen
  Tlf.: 5966 6671
  Mail: lia@odsherred.dk
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk
  Emnefelt: Att.: Lissi Andersen

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Sanne Bækgaard Tolstrup
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til

  Sanne Bækgaard Tolstrup
  Mail: subto@odsherred.dk
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk
  Emnefelt: Att.: Sanne Bækgaard Tolstrup

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Sanne Bækgaard Tolstrup
  Mail: subto@odsherred.dk
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk
  Emnefelt: Att.: Sanne Bækgaard Tolstrup

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Sanne Bækgaard Tolstrup
  Mail: subto@odsherred.dk
  Sikker mail: kommune@odsherred.dk
  Emnefelt: Att.: Sanne Bækgaard Tolstrup

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2016 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2017.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk