Odense Kommune

Nedenfor finder du Odense Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Odense Kommune
  Center for Familier og Unge
  Egeparken 2A

  5240 Odense NØ
  Tlf.: 6375 7200
  Sikker mail: borgerservice@odense.dk

   

  Udslusningskoordinator:
  Michael Borg
  Mobil: 2139 4286
  Sikker mail: godlosladelse@odense.dk

   

  Backup
  Lene Juul Hansen
  Mobil: 2154 5725
  Sikker mail: godlosladelse@odense.dk

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til Odense Kommune, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked om indsættelse sendes til

  Borgerservice
  Sikker mail: borgerservice@odense.dk
  Emnefelt: Indsættelse
  Vigtigt at emnefeltet udfyldes korrekt

   

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: godlosladelse@odense.dk
  Emnefelt: Borgerservice, Digital Post
  Vigtigt at emnefeltet udfyldes korrekt

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Borgerservice
  Sikker mail: borgerservice@odense.dk
  Emnefelt: Ansøgning om § 29
  Vigtigt at emnefelt udfyldes korrekt.

  Ansøgning om betaling af husleje for folke- og førtidspensionister sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: borgerservice@odense.dk
  Emnefelt: Ansøgning om § 29 pensionister
  Vigtigt at emnefelt udfyldes korrekt.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere
  Besked om koordinering sendes til
  Center for Familier og Unge
  Michael Borg
  Mobil: 2139 4286
  Sikker mail: godlosladelse@odense.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
  Projektets koordinator sikrer at den løsladtes sagsbehandler modtager anmodning om koordinering og tager kontakt til KIF for at etablere evt. samarbejde.
  Er der en kendt sagsbehandler kan henvendelsen sendes direkte til vedkommende, men med kopi til godlosladelse@odense.dk  

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til

  Center for Familier og Unge
  Michael Borg
  Mobil: 2139 4286
  Sikker mail: godlosladelse@odense.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8. 

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsesmødet sendes til

  Center for Familier og Unge
  Michael Borg
  Mobil: 2139 4286
  Sikker mail: godlosladelse@odense.dk


  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Der tages kontakt til koordinator – anmodning om koordinering af handleplaner – og koordinator i kommunen kontakter afsoningsstedet for at indgå aftale per telefon og mail eller via Skype/Lync.

  Ansvarlig hos kommunen
  Michael Borg

  Såfremt der skal iværksættes misbrugsbehandling inviteres behandlingcenteret.

  Der tages kontakt til:
  Behandlingsområde stof, alkohol og unge
  Grønlandsgade 13B, 5000 Odense C
  Tlf.: 6375 1750
  Fax: 6375 1760

   

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked om løsladelse sendes til:
  Borgerservice
  Sikker mail: borgerservice@odense.dk
  Emnefelt: Løsladelse
  Vigtigt at emnefeltet udfyldes korrekt

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsattes forsørgelsesgrundlag før løsladelsen
  Projekt koordinator kontaktes senest 3 uger før løsladelse, således at der bestilles tid hos Kontanthjælp, Tolderlundsvej 2, 3. sal., 5000 Odense C

  Ansvarlig hos kommunen
  Center for Familie og Unge
  Michael Borg
  Mobil: 2139 4286
  Sikker mail: godlosladelse@odense.dk

  Beskæftigelsessituation

  Ansvarlig hos kommunen
  Michael Borg

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsarrestanters forsørgelse i forbindelse med løsladelse

  Kontanthjælp
  Kontanthjælp
  Tolderlundsvej 2, 3. sal, 5000 Odense C
  Sikker mail: borgerservice@odense.dk
  Emnefelt: Kontanthjælp
  Vigtigt at emnefeltet udfyldes korrekt

  Folke- og førtidspension
  Udbetaling Danmark underrettes.

  For § 78
  Indsatte, der udstationeres eller § 78-anbringes på Kriminalforsorgens pensioner m.m., er på lige fod med andre borgere berettiget til kontanthjælp, dagpenge, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Nej, der er ikke truffet særlige aftaler.
  Der ansøges om forsørgelse i den kommune, hvor pensionen er beliggende, jf. reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på Det Sociale Område. 

 • Bolig

  Sådan sikres den indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  I særlige tilfælde kan der være mulighed for opnotering i Odense kommunes Boligformidling.

   

  Som udgangspunkt kan Boligformidlingen ikke imødekomme ansøgning om kommunal boligformidling i forbindelse med prøveløsladelse, hvor bolig er afgørende for en prøveløsladelse.

   

  I forbindelse med ordinære løsladelser vil en indstilling ud fra en konkret og individuel vurdering kunne imødekommes, såfremt det i ansøgningen om bolig er tilstrækkeligt belyst:

  - At afsoneren er opnoteret som aktivt boligsøgende i mindst 2 boligforeninger i hele Odense - og at medlemsskabet i boligforeningerne er opnået i rimelig tid før løsladelsestidspunktet.

  - At den pågældende afsoner i øvrigt ikke selv er i stand til at være boligsøgende på grund af sociale, psykiske og eventuelt misbrugsmæssige problematikker.

  - At pågældende, med hjælp fra KIF's personale, ikke selv har været i stand ti at søge bolig via medlemsskab i boligforeningen eller via bl.a. netsøgning

   

  Ansøgning om kommunal boligformidling fremsendes til godlosladelse@odense.dk som vil videreformidle ansøgningen til den kommunale boligformidling samt til eventuel aktuel sagsbehandler i kommunen.
  Odense Kommunes boligformidling har ikke borgerkontakt, hvorfor al kontakt vil foregå via God Løsladelse eller den aktuelle sagsbehandler i Odense Kommune.

  Ansøgning om depositum, etableringsydelse samt opbevaring af indbo under afsoning sendes til

  Borgerservice

  Sikker mail: borgerservice@odense.dk

  Emne: Ansøgning om § 29

  Vigtigt at emnefeltet udfyldes korrekt

   

  Ansøgning om dpositum, etableringsydelse samt opbevarng af indbo for folke- og førtidspensionister under afsoning sendes til

  Borgerservice

  Sikker mail: borgerservice@odense.dk

  Emne: Ansøgning om § 29 pensionister

  Vigtigt at emnefeltet udfyldes korrekt


  Ansvarlig ved kommunen
  Kontanthjælp
  Tolderlundsvej 2, 3. sal, 5000 Odense C
  Call-center
  Tlf. 6375 8300

  Standard skema fra www.borger.dk kan anvendes.

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb
  Kriminalforsorgens institution kontakter UUO vejleder via UUO's hjemmeside.

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Ansvarlig hos kommunen
  Afdelingsleder Jens Peder Andersen
  Ørbækvej 100, 5020 Odense Ø
  Sikker mail: godlosladelse@odense.dk
  Emnefelt: UUO Odense

  Vigtigt at emnefeltet udfyldes korrekt.

   

   

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen
  Der tages kontakt til:
  Behandlingsområde stof, alkohol og unge
  Grønlandsgade 13B, 5000 Odense C
  Tlf.: 6375 1750
  Fax: 6375 1760

   

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  Indsatsen koordineres mellem projekt koordinator og øvrige kommunale afdelinger og afsnit, bl.a. Socialcentret, Handicap og psykiatri, m.fl.

  Ansvarlig hos kommunen
  Center for Familie og Unge
  Michael Borg
  Mobil: 2139 4286
  Sikker mail: godlosladelse@odense.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Beth Tolstrup
  Tlf.: 6375 8326
  Mobil: 3045 4328

  Sikker mail: godlosladelse@odense.dk
  Emnefelt: Beth Tolstrup

  Vigtigt at emnefeltet udfyldes korrekt.

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til 
  Beth Tolstrup
  Tlf.: 6375 8326
  Mobil: 3045 4328

  Sikker mail: godlosladelse@odense.dk
  Emnefelt: Beth Tolstrup

  Vigtigt at emnefeltet udfyldes korrekt.

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

  Kontaktperson ved orientering om radikaliserede borgere:
  Anders Nordentoft
  Leder, CFU
  Sikker mail: godlosladelse@odense.dk
  Emnefelt: Anders Nordentoft

  Vigtigt at emnefeltet udfyldes korrekt.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Tom Rønning
  Mail: troe@odense.dk

  Michael Lykke Borg
  Mail: mibo@odense.dk

   

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808)
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Er der en kendt sagsbehandler kan henvendelsen sendes direkte til vedkommende, men med kopi til godlosladelse@odense.dk

  Ellers til:

  Center for Familier og Unge
  Michael Borg
  Mobil: 2139 4286
  Sikker mail: godlosladelse@odense.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Center for Familier og Unge
  Michael Borg
  Mobil: 2139 4286
  Sikker mail: godlosladelse@odense.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

   

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk