Nyborg Kommune

Nedenfor finder du Nyborg Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Nyborg Kommune
  Socialafdelingen
  Torvet 1
  5800 Nyborg

   

  Assistent Rikke Burkal Andersen

  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk  
  Emnefelt: Att.: Socialafdelingen

   

  Backup
  Assistent Maibritt Eghave

   

  Udslusningskoordinator
  Jens Kaalby

  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk

  Emnefelt: Att. Jens Kaalby

   

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: servicekontor@nyborg.dk
  Emnefelt: Indsættelse til afsoning

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: servicekontor@nyborg.dk
  Emnefelt: Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Sikker mail: ydelseskontorkontant@nyborg.dk
  Emnefelt: Att.: Huslejebetaling under afsoning

   

  Udfyld blanket om enkeltydelser og skriv det omhandler 'huslejebetaling under afsoning'. Find blanketten på www.nyborg.dk/kontanthjaelp under Selvbetjening.
  Dokumentation på det ansøgte, kontoudtog for de sidste 3 måneder på alle konti, indtægter, formue, evt. friværdi i hus og evt. afsoningsperioden skal vedlægges.

   

  Behov for at ansøge om enkeltydelser
  Find vejledning til påkrævet dokumentation og blanket på www.nyborg.dk/kontanthjaelp under Selvbetjening.
  Udfyld blanket om enkeltydelser og send den til:
  Sikker mail: ydelseskontorkontant@nyborg.dk
  Emnefelt: Att.: Enkeltydelse

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen i alle de tilfælde, hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Jens Kaalby
  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk

  Att. Jens Kaalby
  Bemærkning: Vigtigt at handleplanen beskriver helt klart indsats, formål mv.
   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Jens Kaalby
  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk

  Att. Jens Kaalby

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Der er ikke truffet andre aftaler om samarbejde om tilsynsklietner.
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Assistent i Børn og Unge Lene Skovbo
  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk

  Att. Lene Skovbo

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For § 78

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Socialafdeling
  Gruppeleder Lone Hartig
  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk
  Att. Lone Hartig


  Jobcenter

  Gruppeleder Sanela Ljeskovica

  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk
  Att. Sanela Ljeskovica
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Lone Hartig og Sanela Ljeskovica

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: servicekontor@nyborg.dk
  Emnefelt: Att.: Løsladelse fra afsoning

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse 
  Ydelseskontoret
  Torvet 1, 5800 Nyborg
  Tlf.: 6333 7013, kl. 9.00-11.00
  http://www.nyborg.dk/da/Borger/JobLedighed/Uddannelseshj%c3%a6lp-og-kontanthj%c3%a6lp 
   

  Til ansøgninger bedes I benytte den digitale løsning. Der skal bruges NemID. Hvis det er helt umuligt for den indsatte, kan der bruges mail.
  Find løsningen på www.nyborg.dk/kontanthjaelp og se hvilken dokumentation vi har brug for.
  Vi ønsker også dokumentation for de sidste 3 mdr. indtægt under afsoning. Endvidere vil vi gerne have oplysninger om løsladelsesdato.
  Hvis der er behov for at eftersende dokumentation – se nedenstående mailadresse.
  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk
  Emnefelt: Att.: Ydelseskontoret - ansøgning om kontanthjælp

  Hvis det er helt umuligt for den indsatte at benytte den digitale løsning, kan der via mail til ydelseskontorkontant@nyborg.dk anmodes om tilsendelse af ansøgningsskema.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Sagsbehandler fra fængslet kontakter Dyma Ingelise Nielsen i Jobcentret med henblik på rådighedsvurdering mv. 
  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk
  Emnefelt: Att. Dyma Ingelise Nielsen

  Ansvarlig hos kommune
  Forsørgelse
  Anja Leise Johanson

  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk

  Emnefelt: Att. Anja Leise Johanson

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Aftales på løsladelsesmødet. Ellers er ansøgningsskema sendt til:
  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Gruppeleder Sanela Ljeskovica
  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk
  Emnefelt: Att. Sanela Ljeskovica


  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Vi kan tilbyde en rekvisition til de første dage, hvorefter vi vil sende de resterende til deres NemKonto. Vi vil gerne have besked enten pr. mail, ydelseskontorkontant@nyborg.dk, eller telefon om de borgere, der pludselig bliver løsladt, for at sikre, at vi kan afsætte de nødvendige ressourcer til at løse arbejdsopgaven med at der pludselig står en borger, der har krav på at få penge efter at have henvendt sig i Jobcenter.

  Henvendelse:
  Ydelseskontoret
  Torvet 1, 5800 Nyborg

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Ydelseskontoret
  Torvet 1, 5800 Nyborg

   

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Gruppeleder for børn og unge Lene Skovbo
  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk
  Emnefelt: Att. Lene Skovbo

   

   

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Den indsatte skal primært indmelde sig i en boligforening. Sekundært blive skrevet op på venteliste til akutbolig. Der kan rettes henvendelse til akutventelisten omkring ½ år før løsladelsen.

   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Jens Kaalby

  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk
  Emnefelt: Att. Jens Kaalby

   

  Følgende link kan anvendes ved ansøgning til boligindskud mm.:

  http://www.nyborg.dk/da/Borger/BygBolig/Boligst%c3%b8tte  

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  -


  Ansvarlig hos kommunen
  UUO vejleder Iben Bohr
  Mobil: 2488 5685
  Sikker mail: ibb@nyborg.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Der rettes i god tid før løsladelse telefonisk kontakt til Udsatteområdet Nyborg, som giver tid til indskrivning. Tlf.: 6333 8190.
  Hvis det er muligt at få udgang eller evt. ledsaget udgang få dage før løsladelse vil alle formalia være på plads på løsladelsesdagen.

   

  Misbrugscenteret
  Vestergade 11-13
  5800 Nyborg

   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Leder af Misbrugscenteret Helle Strunge
  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk
  Emnefelt: Att. Helle Strunge

 • Øvrig behandling

  Der er ingen behandlingstilbud i kommunen. Der henvises til egen læge.

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Socialrådgiver Jens Kaalby
  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk
  Emnefelt: Att. Jens Kaalby
   

   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Jens Kaalby
  Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk
  Emnefelt: Att. Jens Kaalby

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Socialafdelingen
  Lone Hartig
  Sikker mail: llh@nyborg.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Lone Hartig
  Sikker mail: llh@nyborg.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk