Nordfyns Kommune

Nedenfor finder du Nordfyns Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Nordfyns Kommune
  Myndighedsafdelingen
  Vesterled 8
  5471 Søndersø

  Tlf.: 6482 8314
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk
  Emnefelt: Att. Marianne Fjeldsted

  Udslusningskoordinator
  Der er ingen fast udslusningskoordinator. Udslusningskoordinator udpeges individuelt i forhold til behov. Der tages kontakt til kommunens hovedkontakt.

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Folkeregisteret
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Ydelseskontoret
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Ydelseskontoret
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk

  Der skal medsendes dokumentation på beløbet på husleje, hvem der er udlejer og hvor pengene skal anvises til.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk
   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Socialcentret
  Tlf.: 6482 8314
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk
  Emnefel: Att. Marianne Fjeldsted

  Koordinator sørger for at den løsladtes sagsbehandler modtager anmodning om koordinering og tager kontakt til KIF for at etablere evt. samarbejde.

  Følgende sagsbehandlere kan kontaktes ved behov:
  myndighedssagsbehandler Susanne Vinter Larsen, tlf.: 6482 8341
  myndighedssagsbehandler Birte Brunsgård, tlf.: 6482 8344 

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Under 18 år
  Børn og Unge
  Sekretariatet
  Tlf.: 6482 8150
  Tlf.: 6482 8282
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk


  Over 18 år

  Ydelseskontoret
  Industrivej 5
  5471  Søndersø

  Koordination og drøftelse af handleplaner - følgende ovennævnte snitflader.

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børn og Unge
  Sekretariatet
  Tlf.: 6482 8150
  Tlf.: 6482 8282
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Socialcenter
  Tlf.: 6482 8314
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk
  Emnefelt: Att.: Marianne Fjeldsted
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 

  Socialcenter
  Tlf.: 6482 8314
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk
  Emnefelt: Att.: Marianne Fjeldsted 

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Folkeregisteret
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Ydelseskontoret kontaktes 2-3 uger før løsladelse og derefter kontakt med Jobcentret. 

  Ved ansøgning om engangshjælp ved løsladelse skal der tages kontakt til Ydelseskontoret.
   
  Gerne pr. tlf.  6482 8330 eller
  sikker mail
  post@nordfynskommune.dk 
  Emnefelt: att. Ydelseskontoret.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  -

  Ansvarlig hos kommune
  -
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Kriminalforsorgen afholder møde med Jobcentret (evt. pr. telefon) 2-3 uger før løsladelse. Jobcenter henviser videre til ydelseskontoret, der sørger for at forsørgelse er klar til udbetaling ved løsladelse.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Nordfyn, Sekretariatet, ved Mette Petersen

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej, der følges gældende regler på området.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Ved løsladelse fra varetægt skal der ske personlig henvendelse til:
  Jobcenter Nordfyn
  Vesterled 8, 5471 Søndersø

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om
  Nej, der følges gældende regler på området, Ydelseskontorets kontanthjælpsteam kontaktes.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Der etableres kontakt til Nordfyns Kommunes myndighedsafdeling, som har ansvaret for bl.a. kommunens akut-venteliste.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Socialcenter
  Tlf.: 6482 8314
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk
  Emnefelt: Att.: Marianne Fjeldsted

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Kriminalforsorgens institution kontakter Jobcentret, der så vil arrangere møde med UUO (for borgere op til 30 år)
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Kriminalforsorgens institution kontakter Jobcentret, der så vil arrangere møde med UUO (for borgere op til 30 år)

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Nordfyns Kommune har en bilateral aftale med Odense Kommune på misbrugsområdet. Såfremt der overvejes døgnbehandling, ønskes Kommunen inddraget så tidligt som muligt. Fordrer misbrugsbehandlingen særlig snitflade til servicelovens bestemmelser kan følgende kontaktes:
  Myndighedssagsbehandler Susanne Vinter Larsen, tlf.: 6482 8341 
  Myndighedssagsbehandler Birte Brunsgård, tlf.: 6482 8344
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk

  Behandlingscenter Odense
  Stofbehandlingen
  Grønlandsgade 13B
  5000 Odense C
  Tlf.: 6375 1750
  Fax.: 6375 1760
  Mail: stofmisbrug@odense.dk

  Behandlingscenter Odense
  Alkoholbehandling
  Bjerggade 15C
  5000 Odense C
  Tlf.: 6375 4545

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Socialcenter
  Vesterled 8
  5471 Søndersø

  Ved behov for øvrig behandling kan følgende kontaktes:
  Myndighedssagsbehandler Susanne Vinter Larsen, tlf.: 6482 8341
  Myndighedssagsbehandler Birte Brunsgård, tlf.: 6482 8344
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Nordfyns Kommune har ikke en selvstændig lokal exitenhed i forhold til bande-exit. Nordfyns Kommune har via sin samarbejdsaftale Fyns Politi en aftale om, at der herfra ydes assistance både i form af konkrete individuelle indsatsforløb og råd/vejledning ved borgerhenvendelser vedrørende et ønske om udtrædelse af bandemiljø/-tilknytning.    
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Socialcenter
  Vesterled 8, 5471 Søndersø

  Marianne Fjeldsted
  Tlf.: 6482 8314
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk
  Emnefelt: Att.: Marianne Fjeldsted

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  Nordfyns Kommune
  Myndighedsafdelingen
  Vesterled 8
  5471 Søndersø

  Marianne Fjeldsted
  Tlf.: 6482 8314
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Socialcenter
  Tlf.: 6482 8314
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk
  Emnefelt.: Att.: Marianne Fjeldsted

  Kontaktpersonen kontakter relevante sagsbehandlere for udlevering af sagens akter.

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Socialcenter
  Tlf.: 6482 8314
  Sikker mail: post@nordfynskommune.dk
  Emnefelt: Att.: Marianne Fjeldsted

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk