Norddjurs Kommune

Samarbejdsaftalen er under udarbejdelse.

Henvendelse til kommunen kan ske via sikker mail: sikkerpost@norddjurs.dk

 • Hovedkontakt til kommunen

  Norddjurs Kommune
  Jobcentret
  Torvet 3
  8500 Grenaa

  Sagsbehandler Maria Søndberg Thorlund
  Tlf.: 8959 2052
  Mail: mst@norddjurs.dk
  Sikker mail: sikkerpost@norddjurs.dk
  Emnefelt: Afdeling eller navn som mailen er henvendt til.
   

  Udslusningskoordinator

  Udslusningskoordinator er den beskæftigelsesrådgiver, borger har. Hvis der ikke er tilknyttet en beskæftigelsesrådgiver, skal kontakten ske til kommunens hovedkontakt:

  Sagsbehandler Maria Søndberg Thorlund
  Tlf.: 8959 2052
  Mail: mst@norddjurs.dk

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til

  Sikker mail: sikkerpost@norddjurs.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til

  Sikker mail: sikkerpost@norddjurs.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@norddjurs.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Norddjurs Kommune, Kontanthjælpsteamet
  Teamkoordinator Anne Overgaard Brath
  Tlf.: 8959 2058
  E-mail: kontanthjaelpsteam@norddjurs.dk

   

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Borgere over 30 år:

  Sagsbehandler Maria Søndberg Thorlund
  Tlf.: 8959 2052
  Mail: mst@norddjurs.dk

   

  Borgere under 30 år:

  Ivan Damgaard

  Tlf.: 8959 2047

  Mail: id@norddjurs.dk

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

   

  Sagsbehandler Maria Søndberg Thorlund
  Tlf.: 8959 2052
  Mail: mst@norddjurs.dk

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Det faglige arbejde og aftaler sker i samarbejde med borgerens sagsbehandler.
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Jobcentret

  Sagsbehandler Maria Søndberg Thorlund
  Tlf.: 8959 2052
  Mail: mst@norddjurs.dk


  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Familieafdelingen:

  Adresse

  Glesborg Bygade 1

  8585 Glesborg

   

  Kontaktperson:

  Afdelingsleder Susanne Rasmussen

  Tlf.: 8959 3130

  Mail: susr@norddjurs.dk

   

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Henvendelse fra Kriminalforsorgen til den indsattes sagsbehandler. Hvis der ikke er tildelt sagsbehandler, kontaktes kommunens hovedkontaktperson.

  Der udarbejdes aftaler om behov ved løsladelsen vedrørende forsørgelse, bolig, misbrugsbehandling m.v.

  Meddelelse om løsladelse sendes til Borgerservice og Ydelseskontor.
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
   

  Der rettes henvendelse til den indsattes sagsbehandler.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Hvis ansvarlig sagsbehandler ikke kendes, sker kontakten til kommunens hovedkontaktperson Maria Søndberg Thorlund på mail mst@norddjurs.dk

   

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
   

  Borgerservice, Folkeregistret

  sikker mail: sikkerpost@norddjurs.dk

   

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Ansøgningsskema rekvireres fra
  Norddjurs Kommune, Kontanthjælpsteamet
  Teamkoordinator Anne Overgaard Brath
  Tlf.: 8959 2058
  E-mail: kontanthjaelpsteam@norddjurs.dk

  Norddjurs Kommune fremsender herefter skema og oversigt over dokumentation, der skal vedlægges ansøgningen.

  Ansøgning om forsørgelse skal være modtaget i kommunen 14 dage før løsladelse.

  Ansøgning om forsørgelsesydelse vedlagt den anmodede dokumentation skal være modtaget i kommunen 14 hverdage før løsladelsen.
  Modtages ansøgningen og dokumentationen senere, må der forventes senere udbetaling til ansøgeren.

  Der skal være en Nemkonto tilknyttet ansøgeren, da udbetaling ellers ikke kan overføres.

  Ansøgninger sendes via den digitale postkasse til:

  Norddjurs Kommune


  Ansvarlig vedrørende udbetaling for kommunen:

  Norddjurs Kommune, Kontanthjælpsteamet
  Teamkoordinator Anne Overgaard Brath
  Tlf.: 8959 2058
  E-mail: kontanthjaelpsteam@norddjurs.dk

  Ansøgeren skal på løsladelsesdagen henvende sig til Jobcentret for at blive oprettet som ledig og visiteret, og for at være berettiget til ydelse.

   

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Rådighedsvurdering foretages af sagsbehandler.

  Ansvarlig hos kommune
  Jobcentret
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  I forbindelse med visitationssamtalen eller umiddelbart efter løsladelsen vil der blive aftalt tid ved Jobcentret. Hvis der ikke er aftalt tid, vil den løsladte modtage indkaldelse til samtale pr. brev.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcentret

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse

  Ansøgeren skal henvende sig til Jobcentret for at blive oprettet som ledig og visiteret.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.

  Kontanthjælpskontoret
  Torvet 3
  8500 Grenaa

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Ingen særlige aftaler. Der kan rettes henvendelse til:

  Norddjurs Kommune, Kontanthjælpsteamet
  Teamkoordinator Anne Overgaard Brath
  Tlf.: 8959 2058
  E-mail: kontanthjaelpsteam@norddjurs.dk

   

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Der rettes henvendelse til Jobcentret. Er der tildelt sagsbehandler rettes henvendelse til denne. Ellers er kontakten til hovedkontaktperson:

  Sagsbehandler Maria Søndberg Thorlund
  Tlf.: 8959 2052
  Mail: mst@norddjurs.dk

  Der vil kunne ydes råd og vejledning.

  Ansvarlig hos kommunen
  Relevant sagsbehandler eller hovedkontaktperson.

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Ved kontakt til sagsbehandler i Jobcentret. Er der ikke kendt sagsbehandler, er kontakten til hovedkontaktperson, der vil foranledige, at der tilknyttes sagsbehandler.

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Ved kontakt til sagsbehandler i Jobcentret. Er der ikke kendt sagsbehandler, er kontakten til hovedkontaktperson, der vil foranledige, at der tilknyttes sagsbehandler.


  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcentret og den enkelte sagsbehandler er ansvarlig for afgørelser i relation til uddannelsesforløb.

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Der tages kontakt til kommunens rusmiddelcenter:

  Rikke Krogh
  Jan Hoed

  Adresse

  Sønderport 10, 2. sal
  8500 Grenaa

  Tlf.: 8959 4250

  Mail: rus@norddjurs.dk

  Ansvarlig hos kommunen

  Bo Lindballe
  Tlf.: 2173 8570
  Mail: bol@norddjurs.dk

   

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Koordinering af behandling sker via sagsbehandler i Jobcentret.
   

  Ansvarlig hos kommunen
   

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Sagsbehandler Maria Søndberg Thorlund
  Tlf.: 8959 2052
  Mail: mst@norddjurs.dk
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
   
  Sagsbehandler Maria Søndberg Thorlund
  Tlf.: 8959 2052
  Mail: mst@norddjurs.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Ivan Damgaard
  Tlf.: 8959 2047

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@norddjurs.dk

   

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer

  Sagsbehandler Maria Søndberg Thorlund
  Tlf.: 8959 2052
  Mail: mst@norddjurs.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev senest evalueret 3. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 3. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk