Næstved Kommune

Nedenfor finder du Næstved Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Næstved center for arbejdsmarked
  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Udslusningskoordinator

  Under 18 år
  Frontgruppen
  Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
  Sikker mail: frontteam@naestved.dk
  I forhold til denne mail, så er der vagt på. Vagten sørger for at videresende til relevante sagsbehandlere. Hvis det er akut, så handles der samme dag.

  Over 18 år
  Næstved center for arbejdsmarked
  Vivi Nielsen Dam
  Sikker mail: CAM@naestved.dk 
  Tlf.: 5588 1324

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Meddelelse om løsladelse
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Bande-exit
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Folkeregisteret
  Sikker mail: folkeregister@naestved.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Ydelser - Center for Arbejdsmarked
  Sikker mail: cam@naestved.dk 

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, tilbyder Kriminalforsorgen at hjælpe den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: folkeregister@naestved.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Ydelser - Center for Arbejdsmarked
  Sikker mail: cam@naestved.dk 

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Næstved center for arbejdsmarked
  Vivi Dam Nielsen
  Sikker mail: CAM@naestved.dk
  Mail: vidam@naestved.dk
  Tlf.: 5588 1324

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere


  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
  Ingen. 

   

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

   

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til  

  Under 18 år
  Frontgruppen
  Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
  Sikker mail: frontteam@naestved.dk
  I forhold til denne mail, så er der vagt på. Vagten sørger for at videresende til relevante sagsbehandlere eller hvis det er akut, så handles der samme dag.

  Over 18 år
  Næstved center for arbejdsmarked
  Vivi Dam Nielsen
  Sikker mail: CAM@naestved.dk 
  Tlf.: 5588 1324

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Via kontaktpersonen.

   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Vivi Dam Nielsen og Pia Østergaard

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Folkeregisteret
  Sikker mail: folkeregister@naestved.dk

  Underretning om løsladelse sendes til faglig leder eller sagsbehandler. Martin Nobæk Sehested kan kontaktes, hvis anden medarbejder ikke kan tage sig af sagen tidligere end 3 måneder før forventet løsladelse.

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Pågældende retter henvendelse til kommunen og søger om ydelse den dag han løslades. Hvis fremmødet er inden kl. 12.00 og han har Danske Bank, så vil pengene kunne modtages samme dag. Har pågældende andre banker, vil pengene være til rådighed dagen efter.”

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Pågældende indkaldes indenfor 14 dage efter løsladelse.

  Ansvarlig hos kommunen
  Næstved center for arbejdsmarked
  Vivi Dam Nielsen
  Sikker mail: cam@naestved.dk
  Mail: vidam@naestved.dk
  Tlf.: 5588 1324

  Beskæftigelsessituation
  Ansvarlig hos kommunen
  Kontaktpersonerne orienteres om løsladelse og sikrer, at sagsbehandler iværksætter det nødvendige.

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  -
   

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  -

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Under 18 år
  Frontgruppen
  Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
  Sikker mail: frontteam@naestved.dk
  I forhold til denne mail, så er der vagt på. Vagten sørger for at videresende til relevante sagsbehandlere eller hvis det er akut, så handles der samme dag.

  Over 18 år
  Næstved center for arbejdsmarked
  Vivi Dam Nielsen
  Sikker mail: cam@naestved.dk
  Tlf.: 5588 1324

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  -


  Ansvarlig hos kommunen
  Relevant sagsbehandler. Hvis sagsbehandler er ukendt, benyttes hovedkontakten. 

  Under 18 år
  Frontgruppen
  Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
  Sikker mail: frontteam@naestved.dk
  I forhold til denne mail, så er der vagt på. Vagten sørger for at videresende til relevante sagsbehandlere eller hvis det er akut, så handles der samme dag.

  Over 18 år
  Næstved center for arbejdsmarked
  Vivi Dam Nielsen
  Sikker mail: cam@naestved.dk 
  Tlf.: 5588 1324

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Rådgivningen for Stofmisbrugere kan kontaktes på
  tlf: 5588 1476 eller via
  sikker mail: CSUN@naestved.dk

   

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  Sagsbehandler.

   
  Ansvarlig hos kommunen
  Se hovedkontakt.

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Nadja Quistgaard
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Næstved center for arbejdsmarked
  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved
  Sikker mail: cam@naestved.dk
   

  Ansvarlig hos Kriminalforsorgen:

  Forsorgsfuldmægtig Ingegerd Schrøder La Caille
  Tlf.: 7255 7100, direkte: 7255 7123 
  Mail: Ingegerd.Lacaille@kriminalforsorgen.dk

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Martin Nobæk Sehested
  Mail: marse@naestved.dk 
  Tlf.: 5588 6559

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Sikker mail: cam@naestved.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Martin Nobæk Sehested
  Mail: marse@naestved.dk
  Tlf.: 5588 6559

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2016 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2017.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk