Morsø Kommune

Nedenfor finder du Morsø Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Borgerservice
  Jernbanevej 7
  7900 Nykøbing Mors

  Social og Sundhed
  Bodil Holst
  Tlf.: 9970 7189
  Mail: bho@morsoe.dk

  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk
  Emnefelt: skriv gerne, hvem mailen er til.

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk
  Emnefelt: Lise Skjødt eller Gitte Yde

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Mette Josefsen
  Tlf.: 9970 7137
  Mail: somi50@morsoe.dk
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Social og Sundhed
  Bodil Holst
  Tlf.: 9970 7189
  Mail: bho@morsoe.dk
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Hvis klienten allerede har kontakt til kommunen kan denne afdeling kontaktes ellers kan ovenstående kontaktes.
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børn og familieafdelingen
  Alex Henriksen
  Tlf.: 9970 7173
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk
  Emnefelt: Att.: Alex Henriksen

  Dorthe Sparre Østergaard
  Tlf.: 9970 7174
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk
  Att.: Dorthe Sparre Østergaard

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Social og Sundhed
  Bodil Holst
  Tlf.: 9970 7189
  Mail: bho@morsoe.dk
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk

  Morsø Kommune vil gerne deltage i løsladelsesmøder, hvor der i samarbejde med Kriminalforsorgen vurderes, at det er nødvendigt. Dette kan også ske på fængslet.

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Hvis det ikke er muligt at afholde løsladelsesmøde kan Morsø kommune afholde internt møde, hvor der bliver udpeget en kontaktperson.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Bodil Holst og Charlotte Saaby Christensen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Ved løsladelsen skal den løsladte henvende sig i Jobcentret. Når den løsladte er registreret ved Jobcentret, vil den løsladte blive sendt til Forsørgelsen. Hvis den løsladte henvender sig inden middag vil den løsladte kunne få kontanthjælp dagen efter. Hvis kommunen har modtaget ansøgning om ydelser senest 14 dage før løsladelse, kan enkelt ydelser udbetales til løsladelse. Ved fremmøde på kommunen inden kl. 12 kan ydelser udbetales til næste bankdag. Det er vigtigt, at klienten tilmeldes ved jobcentret ved løsladelse, da det er her klienten overgår fra enkelt ydeser til optjening af kontanthjælp.
  Jobcenter Mors
  Holgersgade 5 B
  7900 Nykøbing Mors

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Ved henvendelsen på løsladelsesdatoen bliver der taget stilling til rådigheden.


  Ansvarlig hos kommune
  Jobcenter Mors
  Anette Rødbro
  Tlf.: 9970 7159
  Mail: anette.rodbro@morsoe.dk
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk


  Ydelseskontor
  Malene Dahlgaard
  Tlf.: 9970 7145
  Mail: malene.dahlgaard@morsoe.dk
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk 

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Ved henvendelsen på jobcentret den 1. dag vil der blive aftalt møde med sagsbehandleren.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcentret
  Dorte Dalgaard
  Tlf.: 9970 7288
  Mail: sodd70@morsoe.dk
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Der er ikke truffet særlige aftaler. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Malene Dahlgaard
  Tlf.: 9970 7145
  Mail: malene.dahlgaard@morsoe.dk
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk 

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Det aftales at Kriminalforsorgens pensioner tager kontakt til Malene Dahlgaard, hvor de aftaler proceduren i forbindelse med den enkelte klient. 
  Ydelseskontor
  Malene Dahlgaard
  Tlf.: 9970 7145
  Mail: malene.dahlgaard@morsoe.dk
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Morsø Kommune har ingen anvisningsret på boliger. Hvis den indsatte/løsladte har behov for råd og vejledning i forbindelse med manglende bolig kan følgende medarbejder kontaktes:
  Social og Sundhed
  Bodil Holst
  Tlf.: 9970 7189
  Mail: bho@morsoe.dk
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk

  Ansvarlig hos kommunen

  -

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Der vil i det almindelige sagsbehandlingsforløb blive fulgt op på uddannelsesforløbet.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Der vil i det almindelige sagsbehandlingsforløb blive fuldt op omkring UU

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcentret
  Karina Jensen
  Tlf.: 9970 7299
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk
  Emnefelt: Att. Karina Jensen

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Der kan tages kontakt direkte til Sundhedscenter Limfjorden
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Nykøbing Sygehus
  Sundhedscenter Limfjorden
  Strandparken 48
  7900 Nykøbing Mors
  Tlf.: 9970 6900
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Det kan dreje sig om socialbehandling og evt. råd og vejledning
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Social og Sundhed

  Bodil Holst
  Tlf.: 9970 7189
  Mail: bho@morsoe.dk

  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk  

   

   

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Bodil Holst
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Social og Sundhed
  Bodil Holst
  Mail: bodil.holst@morsoe.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Ansvarlig hos kommunen:
  Bodil Holst
  gruppeleder, Visitation, social.
  Mobiltlf.: 5182 2936
  Direkte tlf.: 9970 7189

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Social og Sundhed
  Bodil Holst
  Tlf.: 9970 7189
  Mail: bho@morsoe.dk
  Sikker mail: sikkerpost@morsoe.dk  

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Social og Sundhed
  Bodil Holst
  Tlf.: 9970 7189
  Mail: bho@morsoe.dk
   

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk