Middelfart Kommune

Nedenfor finder du Middelfart Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Jobcenter Middelfart

   

  Faglig koordinator

  Rune Bertelsen
  Teglgårdsparken 103
  5500 Middelfart 

  Tlf.: 2129 3925

  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk  
  Emnefelt: Att.: Rune Bertelsen

   

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Øvrig behandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk
  Emnefelt: Folkeregister

  Medarbejder, som fordeler post fra hovedpostkasse, forleder også til HAPS ved Dorthe Rasmussen.

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Ydelseskontoret
  Tlf.: 8888 5500
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk
  Emnefelt: Att.: Ydelseskontoret og Rune Bertelsen

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Ydelseskontoret
  Tlf.: 8888 5500
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk
  Emnefelt: Att.: Ydelseskontoret / Pensionsteamet

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen i alle de tilfælde, hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.
  Middelfart Kommune vil gerne inviteres til samarbejde om afsoningsforløbet tidligt i forløbet, hvor det vurderes relevant.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Der er ikke nogen overordnet koordinator i kommunen. Handlingsplanerne skal derfor koordineres med respektive kontaktpersoner/sagsbehandlere inden for den konkrete handlingsplans konkrete punkter.
  For pension varetages koordineringen af Handicap og psykiatri.
  For øvrige personer varetages koordineringen af Jobcentret.
   

  Handicap og psykiatri
  Tlf.: 8888 5500
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk  
  Emnefelt: Att.: Dorthe Rasmussen

  Jobcenter Middelfart
  Tlf.: 8888 5160
  Direkte tlf.: 8888 5190
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk  
  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator Rune Bertelsen

  Hvis borgeren er i misbrugsbehandling, se under Misbrugsbehandling

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter


   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere.
   

  Hvis borgeren er i misbrugsbehandling, se under Misbrugsbehandling


  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Forvisitationen
  Anlægsvej 4
  5592 Ejby
  Tlf.: 8888 5300
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk  
  Emnefelt: Att.: Familieafdelingen Forvisitation

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Der er ikke nogen overordnet koordinator i kommunen. Handlingsplanerne skal derfor koordineres med respektive kontaktpersoner/sagsbehandlere inden for den konkrete handlingsplans konkrete punkter. 
  For pension varetages koordineringen af Handicap og psykiatri.
  For øvrige personer varetages koordineringen af Jobcentret.
   

  Handicap og psykiatri
  Tlf.: 8888 5500
  Mail: middelfart@middelfart.dk
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk
  Emnefelt: Att.: Dorthe Rasmussen

  Jobcenter Middelfart
  Direkte tlf.: 8888 5190
  Mail: middelfart@middelfart.dk
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk  
  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator Rune Bertelsen

  Den faglige koordinator vil herefter videre oplysningen til sagsbehandler i Jobcenteret.

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  I henhold til punkt 8 forventes, at fængslet tager kontakt til jobcenteret i god tid inden løsladelsen. Der laves aftale med sagsbehandleren i Jobcenteret om tidspunkt for samtale, hvor der foretages rådighedsvurdering. Sagsbehandler i Jobcenteret koordinerer aftalen med sagsbehandleren i Ydelseskontoret. Den ønskedes dokumentation der skal medbringes fremgår af beskrivelsen fra Ydelseskontoret - se under Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Faglig koordinator Rune Bertelsen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk 
  Att.: Folkeregister

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  1. Kriminalforsorgen gør Middelfart Kommune bekendt med løsladelsesdato og inviterer til løsladelsesmøde. Beskæftigelsessagsbehandler deltager i dette møde, såfremt det er muligt. Beskæftigelsessagsbehandleren medbringer til møde skemaet "Ansøgning om hjælp til forsørgelse", vedlagt skriftlig anmodning om nødvendig dokumentation i form af:
   - Kontooversigt fra bank
   - Posteringsoversigt 3 måneder tilbage på samtlige konti
   - Lønsedler fra de seneste 3 måneder
   Når ydelsessagsbehandleren kender løsladelsesdatoen, vil engangshjælp for 14 dage blive anvist til pågældendes konto og vil være til disposition på løsladelsesdatoen. Ansøgningsskema med relevant dokumentation (såfremt dette kan færdiggøres ved løsladelsesmødet) gives til beskæftigelsessagsbehandleren, der sørger for overdragelse til ydelsessagsbehandleren. Herefter behandles ansøgningen og løbende ydelse kan frigives, når pågældende er løsladt og har rettet henvendelse til Jobcentret.
    
  2. Såfremt beskæftigelsessagsbehandleren ikke har mulighed for at deltage i løsladelsesmødet, vil der, når kommunen bliver bekendt med løsladelsesdatoen, via sikkermail til fængslet fremsendes skemaet "Ansøgning om hjælp til forsørgelse" sammen med skrivelse med anmodning om relevant dokumentation i form af:
   - Kontooversigten fra bank
   - Posteringsoversigt 3 måneder tilbage på samtlige konti
   - Lønsedler fra de seneste 3 måneder
   Når løsladelsesdatoen er kendt, vil der blive anvist 14 dages engangshjælp til pågældendes konto. Engangshjælpen vil være til disposition på løsladelsesdatoen. Når ansøgningsskemaet modtages retur sammen med relevant dokumentation, behandles denne og løbende ydelse frigives, når pågældende har rettet henvendelse til Jobcentret.

   

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  I det omfang, forsørgelsesgrundlaget forventes at være en kommunal ydelse, forventes, at fængslet tager kontakt til Ydelseskontoret i god tid inden løsladelsen.

  Kommunen sender en liste med oversigt over den nødvendige dokumentation som skal fremsendes/medbringes.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Se under Løsladelsesmøde

  Ansvarlig hos kommune
  Ydelseskontoret

  Østergade 11, 5500 Middelfart
  Tlf.: 8888 5500
  Mail: middelfart@middelfart.dk
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Se under Løsladelsesmøde

  Ansvarlig hos kommunen
  Teamleder Jeanette Johansen

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej, ikke specielt for varetægtsfængslede. Det tilstræbes, at alle løsladte får en 'hurtig' tid i Ydelseskontoret frem for en normal aftaletid.

  Varetægtsarrestanter, der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Skal møde akut på jobcentret Østergade 9, 5500 Middelfart og skal derfra til Ydelseskontoret

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Nej, det tilstræbes, at alle løsladte og udstationerede får en 'hurtig' tid i Ydelseskontoret frem for en normal aftaletid.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Middelfart Kommune anviser ikke boliger til boligsøgende udover den boliganvisning, som visse persongrupper har krav på ifølge gældende lov. Det forventes, at fængslet tager kontakt til Middelfart Kommune i god tid inden løsladelsen, gerne ½ år før, hvis en indsat skal have anvist en bolig eller skal søge om boligindskud mv. Anmodning om hjælp i forbindelse med bolig i privat boligbyggeri skal rettes til Ydelseskontoret og hjælp i forbindelse med bolig i alment boligbyggeri skal rettes til Team Boligløn. 
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelseskontoret/HAPS
  Tlf.: 8888 5500
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk
  Emnefelt: Att.: Ydelseskontoret og Dorthe Rasmussen

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Dette aftales i forbindelse med løsladelsesmødet med sagsbehandleren fra Jobcenteret. 
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Jobcenter Middelfart har en samarbejdsaftale med UU. Sagsbehandleren i Jobcenteret vil koordinere dette.

  Ansvarlig hos kommunen
  Faglig koordinator Rune Bertelsen
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk
  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator Rune Bertelsen

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Substitutionsbehandling: Rusmiddelcenter Middelfart kontaktes i god tid ift. koordinering- og ordinering af substitutionsmedicin. Rusmiddelcenter Middelfart samarbejder med praktiserende læger såvel som DPR om andre ordinerede præparater.

  Rusmiddelcenter Middelfart
  Centerleder Bent Kidmose
  Teglgårdsparken 27
  5500 Middelfart
  Tlf.: 8888 4740
  Direkte tlf.: 8888 4737
  Mail: middelfart@middelfart.dk
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk  
  Emnefelt: Att.: Bent Kidmose, Centerleder, Rusmiddelcenter Middelfart (alternativt: Att.: Susanne Lund Rasmussen, afdelingsleder)

   

  Ansvarlig lægekonsulent
  Jens Peter Brangstrup Hansen
  Mail: jens.peterbrangstruphansen@middelfart.dk  
  Emnefelt: Att.: Rusmiddelcenteret - lægekonsulenten

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  I overensstemmelse med gældende sundhedsaftale 
   

  Ansvarlig hos kommunen
  For så vidt angår behandling i kommunalt regi:
  Der er ikke nogen overordnet ansvarlig i kommunen. Indsatsen skal derfor koordineres med respektive kontaktpersoner/sagsbehandlere inden for de konkrete indsatsområder.

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Faglig koordinator Rune Bertelsen
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk
  Emnefelt: Att.: Faglig koordinator Rune Bertelsen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Jobcenter Middelfart
  Østergade 9
  5500 Middelfart
  Jeanette Johansen - leder
  Tlf.: 8888 5160
  Direkte tlf.: 8888 5190
  Mail: middelfart@middelfart.dk
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk
   
  Kontaktperson for for radikalisering:
  Birgitte Dyrbye Jensen
  Tlf.: 8888 5694
  Mail: birgitte.dyrbyejensen@middelfart.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejde

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  Jobcenter Middelfart

  Faglig koordinator
  Rune Bertelsen
  Teglgårdparken 103
  5500 Middelfart
  Tlf.: 21 29 39 25
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk
  Emnefelt: Att.: Rune Bertelsen

 • Særlige aftaler

   

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Der kan laves aftale med teamleder Jeanette Johansen, om at komme i Jobcenteret og gennemse/læse borgerens sagsakter. Såfremt der er sagsakter i andre afdelinger, vil dette blive koordineret af Jeanette Johansen. Dette gælder for borgere over 18 år.

  Jobcenter Middelfart
  Faglig koordinator Rune Bertelsen
  Teglgårdsparken 103
  5500 Middelfart
  Tlf.: 2129 3925
  Sikker mail: sikkerpost@middelfart.dk  
  Emnefelt: Att.: Rune Bertelsen

   

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Faglig koordinator Rune Bertelsen / Dorthe Rasmussen

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk