Mariagerfjord Kommune

Nedenfor finder du Mariagerfjord Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen

  Politiker- og Ledelsesservice
  Ndr. Kajgade 1
  9500 Hobro
  Tlf.: 9711 3000

  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Att.: Politiker- og ledelseservice, Fagenheden Arbejdsmarked

  Udslusningskoordinator
  Kontakt til afdelingsleder for Integration og Kontanthjælp
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Jobcenter - vedr. løsladelse

  Afdelingsleder videregiver henvendelsen til udslusningskoordinator.
  For at lette sagsbehandlingstiden anmoder udslusningskoordinator herefter Kriminalforsorgen om, at der medsendes en samtykkeerklæring således, at Jobcenteret kan indhente relevante oplysninger fra f.eks. egen læge, sygehus, psykiatrien etc.

  Kontakt pr. mail til Mariagerfjord Kommune skal ske via sikkerpost.
  For at sikre en korrekt fordeling af henvendelserne fra Kriminalforsorgen til Mariagerfjord Kommune, er det vigtigt, at emnefelterne anvendes med den tekst, der er anført under de forskellige afsnit.
  Ved tvivlsspørgsmål rettes henvendelse til Jobbutikken, tlf.: 9711 3300.

   

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Misbrugsbehandling
  • Særlige aftaler

   

   

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Borgerservice

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved tilsigelse af dom/indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Udbetaling Borger

  Hvis der er givet oplysning til Udbetaling Borger om tilsigelse af dom, men hvor afsoningen bliver aflyst:
  Hvis beskeden om aflyst afsoning ikke kan nå frem i god tid pr. mail til at udbetaling af ydelsen kan startes igen, rettes telefonisk henvendelse til Udbetaling Borger på 9711 3000.

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje og indskudslån sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Udbetaling Borger

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Jobcenter - handleplan for afsonere
   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Jobcenter - handleplan for tilsynsklienter
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Nej
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Jobcenter - handleplan for § 78

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Dorte Pagter

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Jobcenter - løsladelsesmøde
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  I forbindelse med løsladelsen sikrer udskrivningsmentor, at der laves en samtale hos visitationen i Unge- eller Voksenenheden.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Jobcenter - løsladelsesmøde kan ikke afholdes

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Borgerservice

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Når Udbetaling Borger modtager oplysning om, at en indsat løslades, fremsender Udbetaling Borger ansøgningsskema til kontanthjælp samt oversigt over hvilken dokumentation, der skal vedlægges ansøgning, til den indsatte.
  Spørgsmål om hvilken dokumentation, der skal vedlægges ansøgningsskemaet, kan også rettes til Udbetaling Borger på tlf. 9711 3000

   

   

  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Udbetaling Borger

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Afklares som det fremgår ovenfor og nedenfor.

  Ansvarlig hos kommune
  -
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  I forbindelse med løsladelse sikrer udslusningskoordinator, at der laves en samtale hos visitationen i Jobcenteret hos sagsbehandler.

  Ansvarlig hos kommunen
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Jobcenter

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Varetægtsarrestanter kan henvende sig hos
  Udbetaling Borger
  Korsgade 2, 9500 Hobro

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Udbetaling Borger
  Korsgade 2, 9500 Hobro

  Kommunen vil gerne adviseres om løsladelse af varetægtsfængslede fra retten. Kontakten skal ske til udslusningskoordinator Mikkel Christoffer Bruhn Christensen på tlf. 5120 8059.

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Nej.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Der tages kontakt til Udbetaling Borger, inden der underskrives lejekontrakt, så den løsladtes økonomiske situation kan vurderes, herunder om, at det er en bolig, som ikke er saneringsmoden. Der kan laves aftale om, at den løsladte administreres fra Udbetaling Borger, hvis forsørgelsen ved løsladelsen er kontanthjælp. Endvidere bør der for øvrige løsladte laves aftaler inden løsladelsen med banken i Kriminalforsorgen.
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Udbetaling Borger

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Udslusningskoordinator sikrer, at relevante aktører er til stede ved visitering.

  Ansvarlig hos kommunen
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk  
  Emnefelt: Jobcenter

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Ved kontakt til Mette Kordt
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Mette Kordt
  Tlf.: 9711 3000
  Mobil: 2183 0604
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk  
  Emnefelt: Mette Kordt

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  På løsladelsesmødet og gennem handleplan. Alkohol- og misbrugsbehandling varetages af kommunen. Øvrig behandling varetages af regionen og i denne situation kontaktes læge eller relevant behandlingsinstitution.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Se under punktet Misbrugsbehandling

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Afdelingsleder for Integration og Kontanthjælp
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk  
  Emnefelt: Afdelingsleder for Integration og Kontanthjælp
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Afdelingsleder for Integration og Kontanthjælp
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Jobcenter - vedr. KSP-samarbejdet 

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Jobcenter - personundersøgelser

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Sikker mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk
  Emnefelt: Politiker- og Ledelsesservice, Fagenheden Arbejdsmarked

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 1. kvartal 2018 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk