Lyngby-Taarbæk Kommune

Nedenfor finder du Lyngby-Taarbæk Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Jobcentret Lyngby-Taarbæk kommune
  Toftebæksvej 12, 2 sal
  2800 Kgs. Lyngby

  Afdelingschef Britta Lybech
  Mail: brl@ltk.dk

  Udslusningskoordinator
  Socialrådgiver Peter Hem
  Tlf.: 4597 3896
  Sikker mail: pehe@ltk.dk

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Bolig
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: borgerservice@ltk.dk
  Socialrådgiver Peter Hem
  Sikker maiil: pehe@ltk.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: borgerservice@ltk.dk
  Emnefelt: Center for Arbejdsmarked - Afdeling for Ydelser og Jobcenteradministration

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: borgerservice@ltk.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Sikker mail: borgerservice@ltk.dk
  Emnefelt: Center for Arbejdsmarked - Afdeling for Ydelser og Jobcenteradministration

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Socialrådgiver Peter Hem
  Tlf.: 4597 3896
  Sikker mail: pehe@ltk.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere 

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Nej.
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til

  Center for Social Indsats
  Toftebæksvej 12, 3 sal, 2800 Kgs. Lyngby

  Socialrådgiver Pernille Soli Hyttel

  Sikker mail: pshy@ltk.dk

   

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Socialrådgiver Peter Hem
  Tlf.: 4597 3896
  Sikker mail: pehe@ltk.dk 
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Socialrådgiver Peter Hem

  Tlf.: 4597 3896
  Sikker mail: pehe@ltk.dk

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: borgerservice@ltk.dk
  Socialrådgiver Peter Hem
  Tlf.: 4597 3896
  Sikker mail: pehe@ltk.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Kontakten sker via kontakt til relevant medarbejder i Jobcentret.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  -

  Ansvarlig hos kommune

  Socialrådgiver Peter Hem
  Tlf.: 4597 3896
  Sikker mail: pehe@ltk.dk 

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Socialrådgiver Peter Hem
  Tlf.: 4597 3896
  Sikker mail: pehe@ltk.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  -

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Socialrådgiver Peter Hem
  Tlf.: 4597 3896
  Sikker mail: pehe@ltk.dk

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Center for Social Indsats
  Sikker mail: socialindsats@ltk.dk

   

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  -


  Ansvarlig hos kommunen
  Socialrådgiver Peter Hem
  Tlf.: 4597 3896
  Sikker mail: pehe@ltk.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Torvehuset i Lyngby-Taarbæk Kommune kontaktes.

  Ansvarlig hos kommunen
  Torvehuset
  Lyngby-Taarbæk Kommunes Alkohol- og Stofrådgivning
  Lyngby Torv 16, 2800 Kgs. Lyngby
  Tlf.: 4597 3496
  Mail: torvehuset@ltk.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Center for Social Indsats

  Sikker mail: socialindsats@ltk.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Socialrådgiver Peter Hem
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Socialrådgiver Peter Hem
  Tlf.: 4597 3896
  Sikker mail: pehe@ltk.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejde

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  Socialrådgiver Peter Hem
  Sikker mail: pehe@ltk.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Anmodning om koordinering sendes til
  Socialrådgiver Peter Hem
  Tlf.: 4597 3896
  Sikker mail: pehe@ltk.dk

   

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  -

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk