Lolland Kommune

Nedenfor finder du Loland Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Lolland Kommune

  Hovedkontakt til kommunen
  Jobcenter Lolland Campus Nakskov
  Lillievej 4
  4900 Nakskov
  Tlf.: 54 67 67 67
  Mail: jobcenter@lolland.dk
  Emnefelt: Jobcenter Lolland

  Hovedkontaktperson

  Birgitte Hansen – borgere under 30 år

  Tlf:30 53 68 91

  Mail: jobcenter@lolland.dk

   

  Arne Virkelyst – borgere over 30 år

  Tlf: 23 32 01 39
  Mail: jobcenter@lolland.dk

  Telefontid for kommunen
  Mandag-onsdag: 8.00-15.00
  Torsdag: 8.00-17.00
  Fredag: 8.00-13.00

  Telefontid for Borgerservice
  Mandag-onsdag: 8.00-15.00
  Torsdag: 10.00-17.00
  Fredag: 8.00-13.00 

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Tlf.: 5467 6767
  Sikker mail: sikkerpost@lolland.dk
  Emnefelt: Folkeregisteret (SKAL udfyldes)

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Ydelsesenheden
  Tlf.: 5467 6767
  Sikker mail: jobcenter@lolland.dk
  Emnefelt: Ydelsesenheden (SKAL udfyldes)

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@lolland.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post (SKAL udfyldes)

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Ydelsesenheden
  Tlf.: 5467 6767
  Sikker mail: jobcenter@lolland.dk
  Emnefelt: Ydelsesenheden (SKAL udfyldes)

  Ansøgning om betaling af husleje udfyldes, underskrives af ansøger og der vedlægges:

  • Dokumentation for indtægter og udgifter
  • Dokumentation for huslejens størrelse og at huslejen afholdes af ansøger, f.eks. kopi af lejekontrakten.

  Ansøgningsskemaet kan downloades på www.borger.dk

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  Koordinering

  Besked om koordinering sendes til:

  Mail: jobcenter@lolland.dk

   

  For borgere under 30 år

  Birgitte Hansen 

  Tlf:30 53 68 91

  Mail: jobcenter@lolland.dk

   

  For borgere over 30 år:

  Arne Virkelyst 

  Tlf: 23 32 01 39

  Mail: jobcenter@lolland.dk

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: jobcenter@lolland.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til

  For borgere under 30 år:

  Birgitte Hansen 

  Tlf:30 53 68 91

   

  For borgere over 30 år:

  Arne Virkelyst 

  Tlf: 23 32 01 39

   

  Mail: jobcenter@lolland.dk  

  Emnefelt: Jobcenter Lolland – koordinering

   

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børn- og Ungeindsatsen
  Team Øst, Pernille Pedersen, tlf.: 5467 6109
  Team Vest, Helle Sekula, tlf.: 5467 6516
  Sikker mail: sikkerpost@lolland.dk
  Emnefelt: Børn- og Ungeindsatsen (SKAL udfyldes)

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  For borgere under 30 år

  Birgitte Hansen 

  Tlf:30 53 68 91

   

  For borgere over 30 år:

  Arne Virkelyst 

  Tlf: 23 32 01 39

   

  Mail: jobcenter@lolland.dk

  Emnefelt: Jobcenter Lolland - løsladelsesmøde

   

  Lolland Kommune har som udgangspunkt ikke mulighed for at deltage i løsladelsesmøder i fængslerne.
  Det tilstræbes, at møderne afholdes af Kriminalforsorgen fx i den lokale arrest.
  Fængslet/KIF fremsender opdateret handleplan sammen med invitationen til løsladelsesmøde. Den sagsansvarlige i Lolland Kommune deltager og sørger for at evt. andre relevante kommunale samarbejdsparter deltager i mødet. 
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Hvis det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde planlægges løsladelsen telefonisk. 
   

  Ansvarlig hos kommunen 

  For borgere under 30 år

  Birgitte Hansen

  Tlf:30 53 68 91

   

  For borgere over 30 år:

  Arne Virkelyst 

  Tlf: 23 32 01 39

   

  Mail: jobcenter@lolland.dk

  Emnefelt: Jobcenter – løsladelsesmøde

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Tlf.: 5467 6767
  Sikker mail: sikkerpost@lolland.dk
  Emnefelt: Folkeregisteret (SKAL udfyldes)

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse


  Kontanthjælp

  Hvis du ikke har anden indtægt, når du bliver løsladt, har du mulighed for at søge uddannelses- eller kontanthjælp, herunder engangshjælp.
  Ansøgning om udannelses- eller kontanthjælp sker som udgangspunkt ved personlig henvendelse i jobcenteret, enten ved udgang før løsladelsen eller på løsladelsesdagen.
  Ved ansøgning på løsladelsesdagen er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis engangshjælpen skal være til disposition på din Nemkonto dagen efter, så skal du henvende dig i jobcenteret inden kl. 12. Ved henvendelse på en fredag, vil hjælpen først kunne være til disposition om mandagen. Dette gælder også, hvis de løslades direkte fra retten.
  Du kan også melde dig ledig og søge om udannelses- eller kontanthjælp, herunder engangshjælp allerede før du bliver løsladt.
  Du skal i så fald kontakte Jobcentret telefonisk, så snart du kender løsladelsesdatoen.
  Herefter har du mulighed for at udfylde et ansøgningsskema og indsende det til Lolland Kommunes postadresse.
  Lolland Kommune skal have din ansøgning senest 1 måned før løsladelsesdatoen.
  Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilken dokumentation, du skal sende med.
  Når du har indsendt ansøgningsskemaet, skal du kontakte Lolland Kommunes Ydelsesenhed telefonisk 4 hverdage før løsladelsesdatoen, så sikrer vi, at engangshjælpen er til disposition på din Nemkonto på løsladelsesdagen.
  Ved ansøngning om uddannelses- og kontanthjælp i forbindelse med løsladelse vil der automatisk blive beregnet engangshjælp og §34 støtte, såfremt du er berettiget til det. Derudover er der mulighed for at undersøge om enkeltydelse til husleje. Dette gælder også, hvis du løslades direkte fra retten.
  Kontaktoplysninger, adresser og åbningstider kan du finde på www.lolland.dk

  Ansvarlig hos kommune
  Jobcenter Lolland Campus Nakskov
  Lillievej 4
  4900 Nakskov
  Tlf: 54 67 67 67
  Mail: jobcenter@lolland.dk
  Emnefelt: Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

   

   

  Enkeltydelser:

  Ansøgning sendes til

  Ydelsesenheden

  Lillievej 4

  4900 Nakskov

  Tlf: 54 67 67 67

  Mail: jobcenter@lolland.dk

  Emnefelt: Ydelsesenheden

  Pension
  Er den indsatte pensionist, rettes henvendelsen til pensionssagsbehandleren
  Borgerservice
  Tlf.: 5467 6767
  Sikker mail: sikkerpost@lolland.dk

   

   

  Emnefelt: Borgerservice (SKAL udfyldes)

   

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Som udgangspunkt foretages rådighedsvurdering og match ved den første visitationssamtale i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp. Der følges op på rådighed og match ved efterfølgende samtaler med den kommende sagsbehandler på beskæftigelsesområdet.

  Ansvarlig hos kommunen:

  Kontanthjælpsmodtagere under 30 år

  Birgitte Hansen 

  Tlf:30 53 68 91

  Mail: jobcenter@lolland.dk

  Emnefelt: Jobcenter – Birgitte Hansen

   

  Kontanthjælpsmodtagere over 30 år:

  Arne Virkelyst 

  Tlf: 23 32 01 39

  Mail: jobcenter@lolland.dk

  Emnefelt: Jobcenter – Arne Virkelyst

   

  For varetægtsarrestanter

  Henvendelse rettes til:

  Ydelsesenheden

  Tlf: 54 67 67 67

  Mail: jobcenter@lolland.dk

  Emnefelt: Ydelsesenheden

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Ansøgning om hjælp til forsørgelse skal indgives til opholdskommunen, dvs. den kommune, hvor pensionen eller institutionen ligger.
  Kriminalforsorgen hjælper borgeren med at rette henvendelse til opholdskommunen i god tid inden udstationeringen. 

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Kriminalforsorgen hjælper den indsatte med at blive skrevet op på venteliste i relevante boligselskaber i god tid inden løsladelsen. Se kontaktoplysninger til boligselskaberne nedenfor.

  Er der tale om 2/3 løsladelse, er det fængslets forpligtigelse at afklare hvorvidt borgeren har en løsladelsesadresse.

  Ansøgning om almen bolig i Lolland Kommune kontaktes
  LFBO
  Mariebo Møllen 1, 4930 Maribo
  Tlf.: 5478 6264, www.lfbo.dk

  Nakskov Almennyttige Boligselskab
  Axeltorv 18, 4900 Nakskov
  Tlf.: 5491 0910, www.boligkontoret.dk/org/420.nsf

  Lolland Almennyttige Boligselskab
  Østergade 42, 4930 Maribo
  Tlf.: 5478 3979, www.dabbolig.dk

  Domea
  Frisegade 26, 4800 Nykøbing F
  Tlf.: 7664 6640, www.domea.dk

  Boligselskabet af 1944
  Tornskadevej 14, 4900 Nakskov
  Tlf.: 5492 0900, www.bs1944.dk

  Lejerbo
  Ringstedgade 76, 4700 Næstved
  Tlf.: 7012 1310, www.lejerbo.dk

  Indskud
  Ansøgningen indgives til:
  Ydelsesenheden
  Lillievej 4
  4900 Nakskov
  Tlf: 54 67 67 67
  Mail: jobcenter@lolland.dk
  Emnefelt
  : Ydelsesenheden

  Ansøgningen vedlægges:
  Her skal tilføjes kontoudskrift for alle konti for de sidste 3 mdr.


  Ansøgningen indgives til:
  Ydelsesenheden
  Jernbanegade 7
  4930 Maribo
  Tlf.: 5467 6767
  Sikker mail: sikkerpost@lolland.dk
  Emnefelt: Ydelsesenheden (SKAL udfyldes)

  Ansøgningen vedlægges:

  • Kopi af lejekontrakt, som ikke må være underskrevet, da man i så fald har påtaget sig udgiften, inden man har ansøgt
  • Dokumentation for indtægter og udgifter

  Ansøgningsskemaet kan downloades på www.borger.dk

  Boligindskudslån efter boligstøtteloven
  Ansøgning om lån til betaling af beboerindskud kan søges til almennyttige boliger. Det er et krav, at boligen første gang skal være taget i brug den 1. april 1964 eller senere. 

  Ansøgningen indgives til:
  Borgerservice
  Jernbanegade 7
  4930 Maribo
  Tlf.: 5467 6767 
  Sikker mail: sikkerpost@lolland.dk

  Emnefelt: Borgerservice (SKAL udfyldes)

  Ansøgningen vedlægges:

  • Dokumentation for de i ansøgningen oplyste indkomster.
  • Eventuelle formueoplysninger fra bank.

  Ansøgningsskemaet kan downloades på www.borger.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Hvis den indsatte er i gang med et uddannelsesforløb, kontakter Kriminalforsorgen den aktuelle uddannelsesinstitution mhp. at den indsatte kan fortsætte med uddannelsen under afsoningen eller efter løsladelsen. 

   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Kriminalforsorgen kontakter i god tid inden løsladelsen, med samtykke fra indsatte, Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

   

  Ansvarlig hos kommunen
  UU Lolland
  Gyvelvej 3
  4900 Nakskov
  Tlf.: 5467 7164
  Mail: olars@lolland.dk

  Målgrupper over 25 år der ikke hører under UU

  Ansvarlig i Kommunen:

  Jobcenter Lolland Campus Nakskov

  Lillievej 4

  4900 Nakskov

  Tlf: 54 67 67 67

  Mail: jobcenter@lolland.dk

  Emnefelt: Uddannelse – Løsladelse

  Ansvarlig i kommunen
  Jobcenter Lolland, Campus Nakskov
  Lillievej 4
  4900 Nakskov
  Tlf.: 5467 7100
  Sikker mail: sikkerpost@lolland.dk
  Emnefelt: Jobcenter Lolland, Campus Nakskov (SKAL udfyldes) 

 • Misbrugsbehandling

  Orientering sendes pr. mail om klienter der er henvist til misbrugsbehandling

  Mail: jobcenter@lolland.dk

  Emnefelt: Misbrugsbehandling

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  I forbindelse med planlægning af løsladelsen for borgere med behov for medicinsk, psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk behandling rettes henvendelse til pågældendes egen læge.

  Ved behov for koordinering i forhold til øvrig behandling, hvor kontaktperson ikke kendes: 
  Ansvarlig hos kommunen

  Der sendes besked via mail:

  Mail: socialogarbejdsmarked@lolland.dk

  Emnefelt: Center for Støtte og Vejledning

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

   

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Arne Virkelyst
  Tlf: 23 32 01 39 (direkte nr.)
  Mail: arvi@lolland.dk
  Emnefelt: Arne Virkelyst


  Kontaktperson hos Kriminalforsorgen:
  Forsorgsfuldmægtig, Ingegerd La Caille
  Direkte tlf.: 2210 6745
  Tlf.: 7255 7123
  Mail: ingegerd.lacaille@kriminalforsorgen.dk
   

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Sikker mail: jobcenter@lolland.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer

  Opdatering

  Ansvarlig for at indsende eventuelle ændringer:
  Birgitte Hansen 
  Tlf:30 53 68 91
  Mail: bihan@lolland.dk

  Arne Virkelyst 
  Tlf: 23 32 01 39
  Mail: arvi@lolland.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 2. kvartal 2016 og skal evalueres næste gang 2. kvartal 2017.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk