Lemvig Kommune

Nedenfor finder du Lemvig Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Lemvig Rådhus
  Ydelseskontoret
  Rådhusgade 2
  7620 Lemvig

  Tlf.: 9663 1200
  Marie Borg
  Mail: marie.borg@lemvig.dk
  Pernille Lund Frost
  Mail: pernille.lund.frost@lemvig.dk

  Sikker mail: social@lemvig.dk

  Udslusningskoordinatorer
  Marie Borg og Pernille Lund Frost

  Undtagelser fra hovedkontakt
  -

   

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Birte Krummelbein
  Tlf.: 9663 1013
  Mail: Birte.krummelbein@lemvig.dk 
  Sikker mail: social@lemvig.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Ydelseskontoret
  Tlf.: 9663 1200
  Marie Borg
  Mail: marie.borg@lemvig.dk
  Pernille Lund Frost
  Mail: pernille.lund.frost@lemvig.dk
  Sikker mail: social@lemvig.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: social@lemvig.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Ydelseskontoret
  Tlf.: 9663 1200
  Marie Borg
  Mail: marie.borg@lemvig.dk
  Pernille Lund Frost
  Mail: pernille.lund.frost@lemvig.dk

  Sikker mail: social@lemvig.dk

  OBS: Der kan være en ekspeditionstid på op til 10 dage.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Ydelseskontoret
  Tlf.: 9663 1200
  Marie Borg
  Mail: marie.borg@lemvig.dk
  Pernille Lund Frost
  Mail: pernille.lund.frost@lemvig.dk
  Sikker mail: social@lemvig.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børne- og Familiecenteret
  Vasen 10
  7620 Lemvig
  Tlf.: 9663 1200
  Mail: bfc@lemvig.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Jobcenteret
  Klara Marie Jensen
  klara.marie.jensen@lemvig.dk

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Jobcenteret
  Klara Marie Jensen
  Tlf.: 9663 1270
  Mail: klara.marie.jensen@lemvig.dk  
  Sikker mail: social@lemvig.dk

  Ansvarlig hos kommunen 

  -

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Birte Krummelbein
  Tlf.: 9663 1013
  Mail: Birte.krummelbein@lemvig.dk  
  Sikker mail: social@lemvig.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  14 dage før løsladelsen afleveres ansøgningsskema. Ansøgningsskema kan fremsendes ved henvendelse på tlf. 9663 1200. I ansøgningsskemaet står beskrevet hvilket dokumentation som klienten skal medbringe.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Ved aflevering af ansøgningsskema bliver der foretaget rådighedsvurdering.

  Hvis klienten kan møde inden kl. 12, så vil denne kunne få pengene dagen efter. Efter kl. 12 vil der gå en ekstra bankdag. Det er VIGTIGT, at klienten medbringer bankpapir.
  Ydelseskontoret
  Rådhusgade 2
  7620 Lemvig

  Ansvarlig hos kommunen

  Ydelseskontoret
  Tlf.: 9663 1200
  Marie Borg
  Mail: marie.borg@lemvig.dk  
  Pernille Lund Frost
  Mail: pernille.lund.frost@lemvig.dk
  Sikker mail: social@lemvig.dk
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Ved ansøgning om kontanthjælp vil klienten få en tid i jobcentret

  Ansvarlig hos kommunen
  Klara Marie Jensen
  Tlf.: 9663 1270 
  Mail: klara.marie.jensen@lemvig.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Der er ikke truffet særlige aftaler. Ved løsladelsen kan de henvende sig på jobcentret. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Kommunen har ingen boliger til rådighed. Der henvises til boligforening eller lokalavisen. Kommunen vil gerne kontaktes før lejeaftale indgå, mhp. at Boligmedarbejder kan afdække boligens beskaffenhed, dels geografisk og dels tilstanden.

  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelseskontoret
  Tlf.: 9663 1200
  Marie Borg
  Mail: marie.borg@lemvig.dk  
  Pernille Lund Frost
  Mail: pernille.lund.frost@lemvig.dk
  Sikker mail: social@lemvig.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Ingen særlige aftaler.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Ingen særlige aftaler.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Lemvig
  Klara Marie Jensen
  Mail: klara.marie.jensen@lemvig.dk
  Tlf.: 9663 1270
  Sikker mail: social@lemvig.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Hvis der er taget stilling til vilkår om misbrugsbehandling tages kontakt til Holstebro kommunes behandling.

  Center for Rusmidler og Forebyggelse i Holstebro kommune
  Sønderlandsgade 8
  7500 Holstebro
  Tlf.: 9611 4060

  Alkoholbehandlingen i Holstebro kommune
  Danmarksgade 18
  7500 Holstebro
  Tlf.: 9611 4030 

  Ansvarlig hos kommunen
  Hvis der er behov for motivationsarbejde
  Misbrugsmedarbejder Inge Marie Winther 
  Tlf.: 6189 5427 – bedst kl. 8.00-8.30
  Mail: inge.marie.winther@lemvig.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  Ingen særlige aftaler.

  Ansvarlig hos kommunen
  Klara Marie Jensen
  Mail: klara.marie.jensen@lemvig.dk
  Tlf.: 9663 1270
  Sikker mail: social@lemvig.dk

   

   

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

  Elsebet Bilgrav

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Lemvig Kommune
  Rådhusgade 2
  7620 Lemvig
  Elsebet Bilgrav
  Mail: elsebet.bilgrav@lemvig.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Elsebet Bilgrav
  Mail: elsebet.bilgrav@lemvig.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Ydelseskontoret
  Tlf.: 9663 1200
  Marie Borg
  Mail: marie.borg@lemvig.dk  
  Pernille Lund Frost
  Mail: pernille.lund.frost@lemvig.dk
  Sikker mail: social@lemvig.dk

  Kontaktperson for KSP-samarbejde:

  Elsebet Bilgrav
  Elsebet.bilgrav@lemvig.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Elsebet Bilgrav
  Tlf.: 9663 1229
  Mail: elsebet.bilgrav@lemvig.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 1. kvartal 2018 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk