Lejre Kommune

Nedenfor finder du Lejre Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Lejre Kommune
  Møllebjergvej 4
  4330 Hvalsø
  Tlf.: 4646 4646
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Vedkommende du skal have kontakt til

  Jobcenter og arbejdsmarked
  Fagkoordinator Vibeke Stokholm
  Direkte tlf.: 4646 4667
  Mail: vist@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Vibeke Stokholm

  Afdelingen for Social, Integration og Misbrug over 18 år
  Team Social Service
  Rådgiver Helle Borg
  Tlf.: 4646 4646
  Email: sikkerpost@lejre.dk

  Under 18 år
  Center for børn, unge og familie
  Peter Baloo Laurents, SSP-/misbrugskonsulent
  Tlf.: 2155 2884
  E-mail: pebl@lejre.dk

   

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Bande-exit
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Hannah Månsson 
  Direkte tlf.: 4646 4612 
  Mail: kontant@lejre.dk 
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk 
  Emnefelt: Att.: God Løsladelse - kontanthjælp  

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Hannah Månsson 
  Direkte tlf.: 4646 4612 
  Mail: kontant@lejre.dk 
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk 
  Emnefelt: Att.: God Løsladelse - kontanthjælp

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner. Det er vigtigt, at det uddybes hvilke indsatser der ønskes koordineret og årsagen hertil.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Job og arbejdsmarked
  Socialrådigver Vibeke Stokholm
  Direkte tlf.: 4646 4667
  Mail: vist@lejre.dk
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Vibeke Stokholm

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

   

   

   

    

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til

  Center for børn, unge og familie
  Peter Laurents, SSP-/misbrugskonsulent
  Tlf.: 2155 2884
  Mail: pebl@lejre.dk
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Peter Laurents

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 
  Job og arbejdsmarked
  Fagkoordinator Vibeke Stokholm
  Direkte tlf.: 4646 4667

  Mail: vist@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Vibeke Stokholm

   

  Under 18 år

  Center for børn, unge og familie
  Peter Laurents, SSP-/misbrugskonsulent
  Tlf.: 2155 2884
  Mail: pebl@lejre.dk
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Peter Laurents

  Bolig eller ydelser
  Hannah Månsson
  Direkte tlf.: 4646 4612
  Mail: kontant@lejre.dk
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Hannah Månsson

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8.
  Aftaler indgås ved telefonisk kontakt.

   

  Ansvarlig hos kommunen 

  Vibeke Stokholm, Helle Borg og Hannah Månsson

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk 
  Emnefelt: (skriv i emnefelt, hvem du skal have kontakt med)  

  Besked om offentlige ydelser ved løsladelse sendes til
  Ydelsesrådgiver Hannah Månsson
  Direkte tlf.: 4646 4612
  Mail: kontant@lejre.dk
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Hannah Månsson

  Ansvarlig i kommunen
  Vibeke Stokholm, Helle Borg og Hannah Månsson

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Kriminalforsorgen eller rådgiver i fængslet assisterer borgeren i at hente ansøgningsskema til ansøgning om forsørgelse, herunder også at hjælpe borgeren med at finde relevant dokumentation. Ansøgningsskemaer samt krav til dokumentation findes på kommunens hjemmeside.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Borgeren møder i Borgerservice på løsladelsesdagen medbringende ansøgning om kontanthjælp samt relevant dokumentation medmindre dette er sendt elektronisk
  Borgerservice og Jobcentret
  Møllebjergvej 4
  4330 Hvalsø

   

  Ansvarlig hos kommune
  Borgerservice og Jobcentret 
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Der bør afholdes løsladelsesmøde 2-3 måneder før løsladelse, hvor der også tages stilling til jobplan samt laves fremadrettede aftaler eksempelvis i forhold til møde i Jobcentret.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcentret
  Fagkoordinator Vibeke Stokholm
  Direkte tlf.: 4646 4667

  Mail: vist@lejre.dk
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Vibeke Stokholm

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Borgeren skal møde på løsladelsesdagen på:
  Jobcentret Møllebjergvej 4
  4330 Hvalsø

  Job og arbejdsmarked
  Fagkoordinator Vibeke Stokholm
  Direkte tlf.: 4646 4667
  Mail: Vist@lejre.dk
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Vibeke Stokholm

  Unge under 18 år
  Center for børn, unge og familie
  Peter Laurents
  Direkte tlf.: 2155 2884
  Mail: pebl@lejre.dk
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Peter Laurents

  Kontanthjælp, enkeltydelser mm.
  Borgerservice
  Hannah Månsson
  Direkte tlf.: 4646 4612
  Mail: kontant@lejre.dk
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Hannah Månsson

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Se ovenfor

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
   

  Borgeren kan sende en ansøgning pr. mail og Ydeseskontoret søger for administrativ tilmelding i jobcentret eller borgeren kan møde op på: 
  Jobcentret
  Møllebjergvej 4
  4330 Hvalsø

  Job og arbejdsmarked
  Fagkoordinator Vibeke Stokholm
  Direkte tlf.: 4646 4667 
  Mail: vist@lejre.dk
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Vibeke Stokholm

  Afdelingen for Social, Integration og Misbrug
  Team Social Service
  Rådgiver Helle Borg
  Tlf.: 4646 4646
  Email: sikkerpost@lejre.dk

  Kontanthjælp, enkeltydelser mm.
  Borgerservice
  Hannah Månsson
  Direkte tlf.: 4646 4612
  Mail: kontant@lejre.dk
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Hannah Månsson

  Vedrørende unge under 18 år er det som udgangspunkt forældrene, der er økonomisk ansvarlige for dækning af udgifter til barnet. Er der problemstillinger kan der ansøges i Center for Social og Familie om mulig støtte i henhold til Servicelovens § 52.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  På løsladelsesmødet 2-3 måneder før løsladelsen afklares borgerens boligsituation. På mødet afdækkes desuden borgerens ressourcer i forhold til at fastholde egen bolig.


  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Jane Runge
   

  Jane Runge
  Tlf.: 4646 4683
  Mail: jaru@lejre.dk


   

  Ansvarlig hos kommunen
  Jane Runge

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb
  På løsladelsesmødet 2-3 måneder før løsladelsen afklares borerens uddannelsessituaion. På mødes afdækkes desuden borgerens ressourcer i forhold til at starte/genoptage uddannelse.

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Kriminalforsorgen tager kontakt til Jobcentret, som formidler kontakten til UU-vejledningen.

   

  Ansvarlig hos kommunen

  Job og arbejdsmarked
  Fagkoordinator Vibeke Stokholm
  Direkte tlf.: 24929133
  Mail: Vist@lejre.dk
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Vibeke Stokholm

  Unge under 18 år
  UU Roskilde/Lejre
  Team Lejre
  Tlf.: 4631 4390
  Astersvej 15 D
  4000 Roskilde
  Mail: uur@uu-roskilde.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen
  Der skal tages kontakt til Center for Social og Familie hurtigst muligt.

  Ansvarlig hos kommunen
  Team Social Service

  Rådgiver Helle Borg

  Tlf.: 4646 4646

  E-mail: jobcenter@lejre.dk

  Hvalsø Rådhus

  Møllebjergvej 4

  4330 Hvalsø

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  Det er vigtigt at der er opmærksomhed på at størstedelen af øvrig behandling sker via egen læge, regionerne og sygehusene. For øvrig behandling via kommunen skal Center for Social og Familie kontaktes.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Team Social Service

  Rådgiver Helle Borg

  Tlf.: 4646 4646

  E-mail: jobcenter@lejre.dk

  Hvalsø Rådhus

  Møllebjerg 4

  4330 Hvalsø

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Afdeling for Social, Integration og Misbrug - Team Social Service
  Rådgiver Kamilla Rank
  Tlf.: 4646 4476
  Mail: raka@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Kamilla Rank

   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Afdeling for Social, Integration og Misbrug - Team Social Service
  Rådgiver Kamilla Rank
  Tlf.: 4646 4476
  Mail: raka@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Kamilla Rank
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejde

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Jobcenter
  Fagkoordinator
  Mail: vist@lejre.dk
  Tlf.: 2492 9113

  Afdelingen for Social, Integration og Misbrug over 18 år
  Team Social Service
  Rådgiver Helle Borg
  Tlf.: 4646 4646
  Email: sikkerpost@lejre.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Lejre Kommune
  Tlf.: 4646 4646
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Helle Borg

  Udslusningskoordinatorer
  Vibeke Stokholm
  Mail: Vist@lejre.dk

  Helle Borg
  Mail: borh@lejre.dk

  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Vibeke Stokholm eller Helle Borg

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Fagkoordinator Vibeke Stokholm
  Direkte tlf.: 2492 9133
  Mail: vist@lejre.dk
  Sikker mail: sikkerpost@lejre.dk
  Emnefelt: Att.: Vibeke Stokholm

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk