Langeland Kommune

Nedenfor finder du Langeland Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Langeland Kommune
  Rådhuset
  Borgerservice
  Fredensvej 1
  5900 Rudkøbing

  Louise Christensen
  Direkte tlf.: 6351 6282
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk

  Backup
  Borgerservice, Ydelsesafdeling
  Trine Simonsen
  Direkte tlf.: 6351 6110
  Mail: borgerservice@langelandkommune.dk

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Mail: borgerservice@langelandkommune.dk
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk

  Hvis borgeren er under 25 år, giver Borgerservice besked om indsættelsen til:
  UU-Center Sydfyn
  Mail: uucentersydfyn@svendborg.dk
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Borgerservice – Ydelsesafdeling
  Mail: borgerservice@langelandkommune.dk
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Jobcentret
  Louise Christensen
  Direkte tlf.: 6351 6282
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Jobcenteret
  Louise Christensen
  Direkte tlf.: 6351 6282
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk
   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere


  Hvis der er en kendt sagsbehandler i Jobcenter Svendborg rettes henvendelse til denne.
  Jobcenter Svendborg – Filial Langeland har kontakten til borgeren over en periode på max. 3 måneder. Mindre komplicerede sager overgives til andre rådgivere i Jobcentret – Team 1. De komplicerede sager forbliver hos Jobcenter Svendborg – Filial Langeland.
  Kontaktpersonen i Jobcenter Svendborg – Filial Langeland følger op på alle sager, hvor sagsbehandlingen ikke er videregivet til andre sagsbehandlere.
  Ukomplicerede sager som er henvist til/fra Jobcenter Svendborg – Filial Langeland følges op af den implicerede sagsbehandler.

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Kontaktpersonen i Langeland Kommune følger op på prøveløsladte på døgnbehandlingssteder senest 4 uger efter løsladelse, således:
  Under 25 år 
  Borger, Børn og Unge
  Helle Hebel
  Direkte tlf.: 6351 6151

  Over 25 år
  Borgerservice – Ydelsesafdelingen
  Allan Nielsen
  Direkte tlf.: 6351 6109 

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Borger, Børn og Unge
  Fredensvej 1
  5900 Rudkøbing
  Helle Hebel
  Tlf.: 6351 6000
  Direkte tlf.: 6351 6151
  Mail: hhe@langelandkommune.dk
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Jobcenteret
  Louise Christensen
  Direkte tlf.: 6351 6282
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk
   

  Psykiatri og misbrugsproblemer
  Bo- og værestedet Hjørnet
  Ole Sørensen
  Tlf.: 6351 6360
  Direkte tlf.: 2149 4474
  Mail: soolso@langelandkommune.dk
  Backup
  Karina Ralby
  Direkte tlf.: 6351 6360 / 2942 8553
  Mail: kara@langelandkommune.dk

  Børn eller unge
  Borger, Børn og Unge
  Helle Hebel
  Tlf.: 6351 6000
  Direkte tlf.: 6351 6151
  Mail: hhe@langelandkommune.dk

  Såfremt det skønnes relevant i forhold til sagens videre forløb medbringes en samtykke-erklæring til løsladelsesmødet.
  Hvis der er tale om unge under 25 år indbydes UU-Center Sydfyn også til at deltage. 

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Såfremt det ikke er muligt at afholde et løsladelsesmøde, planlægges og aftales løsladelsen telefonisk mellem kommunen, Kriminalforsorgen og eventuelt andre involverede myndigheder. Kriminalforsorgen tager initiativ og kontakter kommunens hovedkontakt.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Louise Christensen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Jobcenteret
  Louise Christensen
  Direkte tlf.: 6351 6282
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Louise Christensen fra Jobcentret medbringer på løsladelsesmødet relevante papirer som udfyldes på mødet. Endvidere udleveres på mødet en huskeliste med minimumskrav til kontanthjælpsansøgningen:

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (f.eks. arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • Kontoudtog - Nemkonto


  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Borgeren henvender sig personligt på løsladelsesdagen inden for åbningstiden i Jobcenter Langeland, Havnegade 118, 5900 Rudkøbing og melder sig ledig.

  Åbningstider
  Mandag-onsdag: 10.00-15.00
  Torsdag: 10.00-17.00
  Fredag: 10.00-12.00

  Herefter henvender borgeren sig inden for åbningstiden i Borgerservice, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, og søger om kontanthjælp, medbringende den omtalte dokumentation som bilag til kontanthjælpsansøgningen.
  Åbningstider
  Mandag-onsdag: 10.00-15.00
  Torsdag: 10.00-17.00
  Fredag: 10.00-12.00

  (Til Kriminalforsorgen: overvej transporttid fredag – løsladelse på en fredag bør undgås)

  Såfremt Langeland Kommune har modtaget ansøgning om forsørgelse med dokumentation som angivet, kan første udbetaling af hjælp til forsørgelse finde sted inden for 3 bankdage efter modtagelse af ansøgningen.
  Såfremt indsatte kan få udgang en uge før løsladelsen, kan vedkommende henvende sig i Jobcenter Langeland og i Borgerservice i Langeland Kommune og få afklaret ansøgningen om hjælp til forsørgelse, således at udbetalingen af hjælp finder sted på løsladelsesdagen.

  Ansvarlig hos kommune
  Louise Christensen

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse sættes der fokus på borgerens arbejdsevne og beskæftigelsessituation.

  Hvis der skal iværksættes et aktiveringsforløb for borgeren, har kontaktpersonen fra Jobcenter Langeland, Louise Christensen, inden løsladelse foranlediget, at der bliver udarbejdet en jobplan. For ledige er jobrådgiver i Jobcenter Langeland, Louise Christensen, som udgangspunkt sagskoordinator indtil den endelige matchafklaring har fundet sted.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Langeland
  Havnegade 118, 5900 Rudkøbing
  Louise Christensen
  Direkte tlf.: 6351 6282

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Varetægtsfængslede skal hurtigst muligt efter løsladelse rette henvendelse med anmodning om hjælp til forsørgelse til Borgerservice i Langeland Kommune. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Borgerservice
  Fredensvej 1
  5900 Rudkøbing

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Det er aftalt at ansøgning om hjælp til forsørgelse rettes til borgerens opholdskommune, dvs. til institutionens beliggenhedskommune.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse afklares borgerens boligsituation.
  På løsladelsesmødet afdækkes desuden borgerens ressourcer i forhold til at fastholde egen bolig.
  Via samarbejde mellem fængsel og Langeland Kommune kan en løsningsmodel være at sikre borgerens opnotering på venteliste hos boligforeningen Boligselskabet Langeland, på baggrund af indmeldelse i Boligselskabet. I forbindelse med koordinering af handleplan bør indmeldelse i Boligselskabet overvejes – tlf. 6251 3595, mail: bs_rudk@bs-rudk.dk
  Kriminalforsorgen betaler for opnotering på venteliste hos Boligselskabet.
  Er der tale om 2/3 løsladelse, er det fængslets forpligtelse at afklare hvorvidt borgeren har en løsladelsesadresse. 
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenteret
  Louise Christensen
  Direkte tlf.: 6351 6282
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Såfremt den indsatte er i et uddannelsesforløb tager Kriminalforsorgen kontakt med uddannelsesinstitutionen og får i samarbejde med stedet tilrettelagt det fortsatte videre uddannelsesforløb.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Hvis den unge er under 25 år, og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, fremsender Kriminalforsorgen i god tid inden løsladelse den indsattes uddannelsesplan, med samtykke fra indsatte, til UU-Center Sydfyn.
  UU-Center Sydfyn sikrer efter modtaget uddannelsesplan aftale om samtale hos UU-Centret med den unge i forbindelse med løsladelsen, og sørger for det videre forløb.
  UU-Center Sydfyn koordinerer med Louise Christensen, Jobcenter Langeland, i de tilfælde, hvor forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge. Der koordineres med henblik på godkendelse af jobplan.

  Ansvarlig hos kommunen
  UU-Center Sydfyn
  Ramsherred 5
  5700 Svendborg
  Tlf.: 6223 4676
  Mail: uucentersydfyn@svendborg.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Såfremt der er tale om borgere med misbrugsproblemer, deltager kontaktpersonen fra Forebyggelesescentret allerede ved løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse. Ved løsladelsesmødet koordineres handleplaner. Der indhentes samtykkeerklæring med henblik på indhentning af relevante oplysning til brug for udredning. Udredning danner grundlag for behandlingstilbud og bevilling.
  Kontaktpersonen foranlediger at der i samarbejde med Behandlingscenter Svendborg udarbejdes en social udredning som består af 2 dele. Den første del indeholder personlige oplysninger, og anden del indeholder analyse, vurdering og bevilling i forhold til misbrugsbehandling.
  Behandlingscenter Svendborg kan i forbindelse med udfærdigelsen af den sociale udredning, anmode om den indsattes handleplan - forudsat tilsagn fra den indsatte.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Forebyggelsescentret
  Fredensvej 1
  5900 Rudkøbing
  Anne Marie Hedegaard
  Tlf.: 6351 6089
  Direkte tlf.: 6351 6086
  Mail: amhe@langelandkommune.dk


  Backup
  Forebyggelsescentret
  Rene Clausen
  Direkte tlf.: 6351 6087
  Mail: retc@langelandkommune.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  På løsladelsesmødet sættes der fokus på øvrig behandling i kommunalt regi. Den ansvarlige i kommunen koordinerer med øvrige relevante sagsbehandlere. 
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenteret
  Louise Christensen
  Direkte tlf.: 6351 6282
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Lisbeth Ejlersen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Jobcenteret
  Louise Christensen
  Direkte tlf.: 6351 6282
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  Langeland Kommune
  Rådhuset
  Borgerservice
  Fredensvej 1
  5900 Rudkøbing

  Louise Christensen
  Direkte tlf.: 6351 6282
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk

 • Særlige aftaler

   

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til

  Under 18 år
  Borger, Børn og Unge
  Helle Hebel
  Tlf.: 6351 6000
  Direkte tlf.: 6351 6151
  Mail: hhe@langelandkommune.dk

  Over 18 år
  Jobcenteret
  Louise Christensen
  Direkte tlf.: 6351 6282
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Jobcenteret
  Louise Christensen
  Direkte tlf.: 6351 6282
  Sikker mail: sikkerpost@langelandkommune.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk