Læsø Kommune

Nedenfor finder du Læsø Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Læsø Kommune
  Socialgruppen
  Doktorvejen 2
  9940 Læsø
  Mail: sikkermail@laesoe.dk

  Åbningstider ved fremmøde
  Mandag-onsdag: 10.00-13.00
  Torsdag: 13.00-17.00 

  Udslusningskoordinator
  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk

  Undtagelser fra hovedkontakt

  Der er ingen undtagelser

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk
  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk
  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk

   

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk
  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbjede om tilsynsklienter

  Både Læsø Kommune og Kriminalforsorgen ønsker tæt samarbejde, og Afdelingen i Frederikshavn vil, når de er på øen besøge kommunen også, hvor samarbejdet løbende vil blive drøftet og varetaget. Møder vil blive aftalt løbende med rimeligt interval.
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Løsladelsesmødet kan evt. foregå via LYNC.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk
  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Gennem evalueringsmøde og møde løbende mellem Afdelingen i Frederikshavn, Kriminalforsorgen og Læsø Kommune.
   

  Ansvarlig hos kommunen 

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk
  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk

   

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Ved enten via §31 udgang (løsladelsesmødet) eller ved telefonisk kontakt til:
  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk
  Sikker mail: sikkermail@laeso.dk


  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Ved kontakt til:
  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk
  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk

  Ansvarlig hos kommune
  Karen Krogh 

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Dette sker via kontaktpersonerne:
  Lene Møller Sandermoen der koordinerer videre til Jobcentret.

  Ansvarlig hos kommunen
  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej, men kommunen vil være behjælpelig med udbetalinger mv., hvis det er nødvendigt, og kommunen har forståelse for den svære situation, der kan forekomme ved varetægtsfængslinger. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Lene Møller Sandermoen

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Nej, kontakten går gennem:
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere 

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Læsø Kommune vil være behjælpelig med at løse en evt. manglende bolig. Dette sker enten ved § 31 udgang (løsladelsesmøde), telefonisk kontakt eller ved videokonference.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk

  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Læsø kommune vil være behjælpelig med at løse en evt. manglende bolig. Dette sker enten ved § 31 udgang (løsladelsesmøde), telefonisk kontakt eller ved videokonference.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Læsø kommune vil være behjælpelig med at løse en evt. manglende bolig. Dette sker enten ved § 31 udgang (løsladelsesmøde), telefonisk kontakt eller ved videokonference.

  Ansvarlig hos kommunen
  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk
  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Lene Møller Sandermoen

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk

  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Alt koordinering går gennem Lene Møller Sandermoen.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk

  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

  Lene Møller Sandermoen
   

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til

  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk
  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk
   

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Helle Nicolaisen
  Tlf.: 7255 7628
  Mail: helle.nicolaisen@kriminalforsorgen.dk
  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk
  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk


  Læsø Kommune har udliciteret familieafdelingens opgaver til Frederikshavns Kommune, men den første henvendelse skal gå gennem Læsø Kommune ved Lene Møller Sandermoen.

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Lene Møller Sandermoen, socialfaglig leder
  Tlf.: 9621 3057
  mobil: 2041 5802
  E-mail: lesa@laesoe.dk
  Sikker mail: sikkermail@laesoe.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 3. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk