Kriminalpræventivt arbejde

Kriminalforsorgen samarbejder med bl.a. skoler, politi og kommunale myndigheder om at forhindre ny kriminalitet og om at planlægge udslusningen fra fængslerne.

Kriminalforsorgen har en lang tradition for at være med i kriminalpræventivt arbejde.

Kriminalforsorgens KiF-afdelinger indgår på forskellig vis i SSP-arbejdet (skole, sociale myndigheder og politi) og SSP+-arbejdet (unge mellem 18-25). Desuden deltager afdelingerne i de eksisterende ungesamråd i politikredsene.

Kriminalforsorgen er også repræsenteret i flere af Det Kriminalpræventive Råds udvalg.

Arbejdets organisering
Det kriminalitetsforebyggende arbejde i kommuner/politikredse organiseres sådan:

Kredsråd er det centrale ledelsesforum, hvor den øverste ledelse hos politi og kommuner drøfter spørgsmål af fælles interesse og fastlægger en samlet og gensidigt forpligtende samarbejdsplan for det kriminalpræventive arbejde i politikredsen.

Lokalråd har som hovedopgave at etablere det kriminalpræventive samarbejde i den enkelte kommune ud fra kredsrådets samarbejdsplan. Lokalrådet skal sikre koordineringen af og opfølgningen på det kriminalpræventive arbejde. Lokalrådet skal også sikre kontakten til de personer, som står for den lokale kriminalpræventive indsats.

De lokale kriminalpræventive enheder skal udføre det konkrete kriminalpræventive arbejde. Det er på dette niveau, at medarbejderne har den daglige direkte kontakt med børn, unge, forældre, borgere mv. i skoler, klubber, idrætsforeninger, socialforvaltning, boligområder osv. Det er derfor på dette niveau, at det praktiske samarbejde skal fungere, for at arbejdet skal have en kriminalpræventiv indvirkning i lokalområdet.

Kriminalforsorgens deltagelse i KSP-samarbejdet
KSP-samarbejdet er et systematiseret myndighedssamarbejde, hvor det er et helt centralt element, at der – uden samtykke fra den oplysningerne angår – regelmæssigt kan ske en hurtig og smidig udveksling af oplysninger mellem Kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet.

Formålet er at skabe rammerne for en koordineret indsats over for personer der løslades fra fængsel mv., for at sikre, at disse personer hjælpes videre på den rigtige måde, og for at forebygge tilbagefald til ny kriminalitet.

Det er Kriminalforsorgen, der koordinerer KSP-samarbejdet, men det er vigtigt at alle involverede parter aktivt benytter sig af de muligheder KSP-samarbejdet rummer.

Handleplaner
Siden 2006 har det været lovpligtigt, at Kriminalforsorgen skal koordinere handleplaner i en stor del af de fælles sager med kommunerne. Formålet er at understøtte en langsigtet indsats og sikre kontinuitet i samarbejdet over for fælles klienter.

Erfaringerne viser, at et godt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og kommunerne er vigtigt for at forhindre ny kriminalitet, både over for kriminelle på fri fod, men også for at planlægge udslusningen fra fængslerne.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk