Kriminalforsorgens opgaver

Nogle af Kriminalforsorgens opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde.

Kriminalforsorgens opgaver er

  • at have ansvaret for Danmarks fængsler og arrester
  • at administrere varetægtsfængsling og straffuldbyrdelse
  • at udarbejde personundersøgelser af sigtede
  • at føre tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien
  • at administrere frihedsberøvelse efter udlændingeloven.

Det er et vigtigt mål at støtte de dømte og give tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.

Straffuldbyrdelsesloven

Direktoratet for Kriminalforsorgen fører sammen med Folketingets ombudsmand tilsyn med, at forholdene i institutionerne lever op til kravene i internationale konventioner.

Desuden aflægger Den Europæiske Komité til forebyggelse af tortur samt FNs specialrapportør vedr. tortur med mellemrum besøg i medlemslandene, også i Danmark, for at kontrollere, at indsatte og varetægtsfængslede ikke udsættes for tortur eller nedværdigende behandling.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk