Kontakt med andre

Besøg
Du har normalt mulighed for at få besøg. Du har ret til at få besøg, så ofte forholdene i arresthuset tillader det. Besøgstiden må ikke være kortere end en halv time. Besøg er for det meste ukontrollerede. Hvis du ikke har familie eller venner, der kan besøge dig, kan du spørge personalet om muligheden for at få besøg af en besøgsven.

Politiet kan dog modsætte sig besøg eller bestemme, at besøget skal kontrolleres. Arresthuset kan også bestemme, at besøg skal kontrolleres, hvis det er nødvendigt, f.eks. for at forebygge indsmugling eller andet strafbart. Arresthuset kan også i visse tilfælde forbyde besøg af bestemte personer.

Hvis retten har bestemt, at du skal være isoleret, skal du så vidt muligt have tilladelse til at få besøg mindst en gang ugentligt. Besøgstiden må ikke være kortere end en time. Af hensyn til forholdene i arresthuset vil der som regel kun være begrænset mulighed for at være sammen med andre indsatte.

Der gælder særlige regler for fællesskab, hvis du er under 18 år. Spørg eventuelt personalet.

Du må normalt gerne få besøg af pressen, medmindre politiet siger nej af hensyn til varetægtsfængslingens formål. Hvis du skal interviewes, skal du først have tilladelse af Kriminalforsorgen.

Breve
Breve, der ikke kontrolleres af politiet, bliver kontrolleret af arresthuset for at sikre, at de ikke bliver brugt til ind- og udsmugling. Derfor bliver breve, som du modtager, åbnet, mens du ser på det. De breve, du selv sender, skal afleveres åbne til personalet. Efter kontrol lukkes de, mens du ser på det. Brevene bliver normalt ikke gennemlæst.

Udgang
Udgang gives kun til helt særlige formål, som f.eks. nærtstående personers alvorlige sygdom eller begravelse. Udgang gives kun med politiets samtykke og foregår altid med ledsagelse.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk