Kolding Kommune

Nedenfor finder du Kolding Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Kolding Kommune
  Jobcenter
  Dieselvej 6
  6000 Kolding

  Udslusningskoordinator for borgere op til 30 år:
  Anne Kirstine Honore
  Direkte tlf.: 7979 6227
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelses-postkasse

  Udslusningskoordinator for borgere over 30 år:
  Lærke F. Christiansen
  Direkte tlf.: 7979 4552
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelses-postkasse

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Misbrug
  • Særlige aftaler 
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: Forsørgerydelse

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Jobcentret
  Sikker mail: soc@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelses-postksse

  Denne postkasse tjekkes dagligt af udslusningskoordinatorerne Anne Kirstine Honore og Lærke F. Christiansen

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelses-postkasse

   

  Denne postkasse tjekkes dagligt af Kolding Kommunes udslusningskoordinatorer

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punkter For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: Søren Jensen / Dorthe Hedensted Nexø - Familieafdelingen

  Søren Jensen
  Direkte tlf.: 7979 2880

  Dorthe Hedensted
  Direkte tlf.: 7979 2776

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til

  Løsladelsesmøder koordineres med Kolding Jobcenter med socialrådgiver Anne Kirstine Honore eller Lærke F. Christiansen.

  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelses-postkasse

  Under 18 år
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: Søren Jensen / Dorthe Hedensted Nexø - Familieafdelingen

  Søren Jensen
  Direkte tlf.: 7979 2880
  Anne Karina Brøndum Jørgensen
  Direkte tlf.: 7979 2693

   

  Sager hvor det ikke er muligt at etablere et løsladelsesmøde
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Såfremt der ikke kan etableres løsladelsesmøde, tages kontakt til Kolding Jobcenters udslusningskoordinatorer, Anne Kirstine Honore eller Lærke F. Christiansen.

  Ansvarlig hos kommunen 
  -

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice - folkeregistret

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Ansøgning om forsørgelse sendes til Kolding Kommunes jobcenter til Anne Kirstine Honore og Lærke F. Christiansen
  Sikker post: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelses-postkasse

  Denne postkasse tømmes dagligt af udslusningskoordinatorerne.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Den løsladte skal tilmelde sig på Jobcentret, Dieselvej 6, 6000 Kolding på løsladelsesfagen.
  Den løsladte vil herefter blive indkaldt til samtale på Jocenteret. Det er muligt at få udslusningskoordinator med som bisidder til første samtale. Dette aftales under løsladelsesmøde.

  Ansvarlig hos kommunen
  For borgere op til 30 år:
  Anne Kirstine Honore
  Direkte tlf.: 7979 6227

  For borgere over 30 år:
  Lærke F. Christiansen
  Direkte tlf.: 7979 4552

  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelses-postkasse

   

  Beskæftigelsessituation
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret
  Den løsladte skal på løsladelsesdagen tilmelde sig på
  Jobcentret
  Dieselvej 6
  6000 Kolding

  Den løsladte vil herefter blive indkaldt til samtale på Jobcentret.
  Det er muligt at få udslusningskoordinator med som bisidder til første samtale. Dette aftales under løsladelsesmøde.

  Ansvarlig hos kommunen
  Udslusningskoordinatorer Anne Kirstine Honore / Lærke F. Christiansen

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Ansøgning om enkeltydelser og husleje under varetægtsfængslingen sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Den løsladte skal henvende sig på Jobcentret, Dieselvej 6 for tilmelding.
  Derefter skal ansøgning om kontanthjælp, såfremt den løsladte ikke har anden forsørgelse, afleveres på Socialforvaltningen, Nicolaiplads 6.
  Den løsladte er desuden velkommen til at kontakte udslusningskoordinatorerne, Anne Kirstine Honore (tlf. 7979 6227) eller Lærke F. Christiansen (tlf. 7979 4552), for aftale om samtale.

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Kriminalforsorgens institutioner vejleder den indsatte om at være aktiv boligsøgende og foranlediger at pågældende opnoteres til bolig, hvor det kan være relevant.

   

  Ansøgningen om depositum sendes til
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelses-postkasse

   

  Postkassen tømmes dagligt af udslusningskoordinatorerne

   

  Ansvarlig hos kommunen

  Udslusningskoordinator Anne Kirstine Honore / Lærke F. Christiansen

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb
  Uddannelsesforløb drøftes i forbindelse med løsladelsesmøde og via koordinering af handleplanen.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Såfremt der er behov for kontakt til UU-vejleder, koordineres dette i samarbejde med Kolding Kommunes udslusningskoordinator, Anne Kirstine Honore.

  Ansvarlig hos kommunen
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelses-postkasse

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen
  Vedr. indsatte med misbrugsproblemer, tages der kontakt til Misbrugscentret.
  Såfremt borgeren er kendt på Misbrugscentret vil, der blive formidlet kontakt til aktuel rådgiver. Såfremt borgeren ikke er kendt vil der blive formidlet kontakt til Misbrugscentrets Modtagelse for aftale og tid til samtale.
  Der skal rettes henvendelse til Misbrugscentret mindst 8 dage før løsladelse. Ordinationer skal fremsendes mindst 8 dage før løsladelse.

  Misbrugscentret
  Elvej 2A
  6000 Kolding
  Tlf.: 7979 7600
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: Misbrugscentret

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Indsatsen koordineres med udslusningskoordinatorerne

  Ansvarlig hos kommunen
  Udslusningskoordinator Anne Kirstine Honore / Lærke F. Christiansen
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelses-postkasse

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  -

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Sikker mail: Jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att. Anne Kirstine Honore

  Tlf.: 7979 6227

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  Uffe Hornbæk
  Tlf.: 7979 6200 / 2311 9066
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att. Uffe Hornbæk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Sikker mail: jobcenter@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelses-postkasse

  Postkassen tømmes dagligt af Kolding Kommunes udslusningskoordinatorer, Anne Kirstine Honore og Lærke F. Christiansen

  Hjemmesygeplejen
  Ved behov for hjemmesygepleje efter løsladelse tages kontakt til Kolding Kommunes visitation på tlf.: 7979 8450.
  Der skal foreligge lægelig henvisning, for at der kan etableres hjemmesygepleje.

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Anne Kirstine Honore
  Socialrådgiver og udslusningskoordinator
  Kolding Jobcenter
  Tlf.: 7979 6227
  Sikker mail: jobcentret@kolding.dk
  Emnefelt: Att.: God Løsladelses-postkasse

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk