Kognitive programmer

Formålet med Kriminalforsorgens programvirksomhed er at give klienterne nye færdigheder i forhold til deres adfærd og omgang med andre mennesker. Gennem undervisning og træning lærer klienterne metoder, der kan bruges både under afsoning og efter løsladelse, og som kan være med til at forhindre ny kriminalitet. Programmerne er udelukkende et tilbud til Kriminalforsorgens egne klienter.

Visioner
Vores visioner og mål er styrende for vores arbejde.

 1. I samarbejde med Kriminalforsorgens medarbejdere skal programvirksomheden integreres i og bidrage til at styrke Kriminalforsorgens samlede resocialiseringsindsats og dermed medvirke til at opfylde Kriminalforsorgens overordnede mål.
 2. Programvirksomheden skal udvikle klienternes kognitive og adfærdsmæssige færdigheder samt bidrage til en kultur, der giver mulighed for, at den enkelte klients ressourcer og forandringspotentiale understøttes.
 3. Kvalitet og effekt af programvirksomheden skal sikres gennem dokumentation og forskning.
 4. Programvirksomheden i Kriminalforsorgen skal sikre en programportefølje af forskningsbaserede programmer, der imødekommer behovet hos forskellige målgrupper af klienter samt eventuelle lovmæssige krav.
 5. Undervisningen af klienterne skal leveres på et til stadighed højt professionelt niveau.

Programmer
I øjeblikket er der seks godkendte programmer, som klienter kan deltage i.

 • Det Kognitive Færdighedsprogram
  Et behandlingsprogram som lærer deltagerne at tackle hverdagsproblemer uden at gribe til kriminel adfærd. 
 • Booster
  Et opfølgningsprogram til Det Kognitive Færdighedsprogram. 
 • Anger Management
  Et motivationsprogram som giver deltagerne redskaber til at kontrollere vrede og andre stærke følelser. 
 • Voldsforebyggelse
  Et behandlingsprogram som skal motivere deltagerne til at leve et liv uden brug af vold og trusler. 
 • Nye veje
  Et behandlingsprogram som skal hjælpe deltagerne til at bryde ud af kriminaliteten gennem en større indsigt i egne handlinger. 
 • Styrk og Vind
  Et samtale- og motivationsprogram, der er udviklet specifikt til dømte kvinder.

Evidens
Der er i dag en dokumenteret effekt af velimplementerede kognitiv adfærds- baserede programmer.Kognitive adfærdsterapeutiske programmer anses i dag for en af de mest lovende og effektive tilgange i forebyggelsen af kriminalitet og recidiv.
Den såkaldte ”What works” forskning har påvist, at psykologiske, kognitive faktorer er blandt de allerstørste risikofaktorer i forhold til kriminalitet (jf. Andrews & Bonta, 1998/2006). 


 
Andrews og Bontas forskning peger på 8 faktorer, der øger risikoen for en kriminel livsstil. Ud af de 8 er der 4, der er særligt risikofyldte. I de kognitive programmer arbejdes der med at reducere de kognitive risikofaktorer

Kognitive adfærdskompetencer, som fx håndtering af vrede, problemløsning eller kommunikation, har i forskning vist sig at være nogle af de vigtigste faktorer i kriminalpræventivt arbejde.

Samarbejdet omkring programmerne og deres effekt går på tværs af landegrænser, og alle de programmer, der benyttes i Kriminalforsorgen i Danmark, er udviklet og hentet hertil fra udlandet.
Direktoratet for Kriminalforsorgens Resocialiseringsenhed varetager kontakten til de studerende og forskere, som laver undersøgelser, der vedrører programmer i Kriminalforsorgen.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk