Kerteminde Kommune

Nedenfor finder du Kerteminde Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Primær

  Lene Langkilde Nielsen
  Mail: lnn@kerteminde.dk
  Direkte tlf.: 3035 3142

  Sekundær
  Dorte Dabelsteen
  Mail: dod@kerteminde.dk  
  Direkte tlf.: 6515 1055 

  Sikker mail: sikkerpost@kerteminde.dk

  Udslusningskoordinator
  Lene Langkilde Nielsen
  Se ovenfor

  Undtagelse fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Øvrig behandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@kerteminde.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Ydelseskontoret
  Tlf.: 6515 1515
  Sikker mail: sikkerpost@kerteminde.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@kerteminde.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Ydelseskontoret
  Tlf.: 6515 1515
  Sikker mail: sikkerpost@kerteminde.dk

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Jobcenteret
  Lene Langkilde Nielsen
  Mail: lnn@kerteminde.dk
  Direkte tlf.: 3035 3142


  Sikker mail: sikkerpost@kerteminde.dk

  Kerteminde Kommune ønsker at blive kontaktet om samarbejde fra indsættelsestidspunktet, uanset længden af afsoningstidspunktet. Det er ikke muligt at aftale en procedure der kan garantere henvendelse, men det er aftalt at både kriminalforsorgens institutioner og Kerteminde Kommunes institutioner vil være opmærksom på dette via denne aftale og øvrige henvendelser til kommunen.

  Kriminalforsorgen sender altid invitation ved indsættelsen til at koordinere handleplan uanset afsoningslængden. Derefter igen 1 år før løsladelsen og så til løsladelsesmødet.

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Lene Langkilde Nielsen indgår som kommunal kontaktperson i visitationsudvalget for sædelighedsdømte. 
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Gitte Bryld Pedersen
  Mail: gbp@kerteminde.dk 

    
   

   

   

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Jobcenteret

  Lene Langkilde Nielsen
  Mail: lnn@kerteminde.dk
  Direkte tlf.: 3035 3142


  Sikker mail: sikkerpost@kerteminde.dk

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Det tilstræbes at der altid afholdes et møde ved løsladelsen. Skulle det i enkelte situationer ikke være muligt, indgås løsladelsesaftalerne telefonisk. 
   

  Ansvarlig hos kommunen 

  Lene Langkilde Nielsen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til

  Lene Langkilde Nielsen
  Mail: lnn@kerteminde.dk
  Direkte tlf.: 3035 3142

  Sikker mail: sikkerpost@kerteminde.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Senest 3 uger før løsladelsen kontaktes kommunen ved Michael Lynge, som vil fremsende de nødvendige formularer til udfyldelse. Disse skal returneres senest 14 dage før løsladelsen vedlagt kopi af bankoversigt+ evt. lønseddel, hvis der har været ordinær indkomst. Den økonomiske ydelse vil så være udbetalt på bankkontoen på løsladelsesdagen. Det er en forudsætning at folkeregister adressen er i kommunen ved ansøgningstidspunktet (de 3 uger før).

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Denne afklares efter løsladelsen ved henvendelse til jobcentret ved løsladelsen.
  Jobcenteret
  Bycenteret 302
  5330 Munkebo

  Ansvarlig hos kommune
  Jobcenteret

  Lene Langkilde Nielsen
  Mail: lnn@kerteminde.dk
  Direkte tlf.: 3035 3142

  Sikker mail: sikkerpost@kerteminde.dk
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Borgeren vil blive indkaldt til samtale.

  Ansvarlig hos kommunen
  Lene Langkilde Nielsen

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Borgeren skal rette henvendelse i jobcenteret.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Jobcenteret
  Bycenteret 302
  5330 Munkebo

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Nej, ovenfor beskrevet procedure følges. 

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Kerteminde Kommune kan ikke tilbyde boliger, men der kan rettes henvendelse til boligselskaber eller private udlejere. Hvis der findes bolig kan søges økonomisk hjælp efter reglerne. Huslejen inkl. varme skal kunne betales for den offentlige ydelse. 
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenteret

  Lene Langkilde Nielsen
  Mail: lnn@kerteminde.dk

   

  Sikker mail: sikkerpost@kerteminde.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Der skal ske løbende kontakt under hele afsoningsforløbet. Jobcentret i Kerteminde kommune arbejder med en uddannelsesplan 'Min plan', som ved starten af afsoningen kan fremsendes som vedhæftet fil, og løbende returneres til jobcenteret. 
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Ved brug af ovennævnte 'Min plan'og koordinering af handleplaner, hvor jobcenteret vil inddrage UU vejlederen.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenteret
  Lene Langkilde Nielsen
  Mail: lnn@kerteminde.dk

  Sikker mail: sikkerpost@kerteminde.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  -

  Kontaktperson i kommunen
  Erika Lysholt Eliasen

  Mail: ele@kerteminde.dk 

  Tlf.: 65 151 030 
   

  Der kan vurderes på praktisk hjælp til transport til behandlingen i Odense.

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Det er ikke aktuelt, der er ikke kommunale behandlingstilbud udover misbrugsbehandling 
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ingen

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Michael Lynge Christensen 
  Lene Langkilde Nielsen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

   

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Lene Langkilde Nielsen
  lln@kerteminde.dk
  Sikker mail: sikkerpost@kerteminde.dk
  Att.: Lene Langkilde Nielsen

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Jobcenteret
  Lene Langkilde Nielsen
  Mail: lnn@kerteminde.dk

  Sikker mail: sikkerpost@kerteminde.dk

  Under 18 år
  Helle Svansø
  Mail: hsv@kerteminde.dk
  Tlf.: 6515 1227

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer

  Lene Langkilde Nielsen
  Mail: lnn@kerteminde.dk
  Direkte tlf.: 3035 3142

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk