Kalundborg Kommune

Nedenfor finder du Kalundborg Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Jobcenter Kalundborg
  Torvet 3
  4400 Kalundborg

   

  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk  
  Emnefelt: Gitte Marianne Hansen og Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen

  Under 30 år
  Gitte Marianne Hansen
  Mail: gitte.hansen2@kalundborg.dk  
  Tlf.: 5953 4110
  Direkte tlf.: 5953 4237

   

  Over 30 år

  Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen
  Mail: henriette.hansen2@kalundborg.dk
  Direkte tlf.: 5953 4258


  Telefontider

  Tlf.: 5953 4110
  Mandag-onsdag: 8.30-9.30

  Torsdag: 12.30-13.30

  Fredag: 8.30-9.30

   

  Udslusningskoordinator
  -

   

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Lødladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til

  Kontanthjælp
  Ydelseskontoret, Eva Nissen Quist
  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk

  Sygedagpenge
  Ydelseskontoret, Jessie Jørgensen
  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk

  Øvrige sociale ydelser
  Borgerservice, Jeannie Rasmussen
  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

   

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Kriminalforsorgen ansøger kommunen om huslejebetaling under afsoningen, hvor henvendelse sendes til Ydelseskontoret ved sagsbehandler

  Borgerservice/ydelsesteamet 
  Sikkermail: sikkerpost@kalundborg.dk
  Emnefelt: Att.: Jeannie Rasmussen

 • Koordinering

   

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Handleplan for den enkelte indsatte borger udarbejdes af Kriminalforsorgen i samarbejde med den indsatte og fremsendes derefter til kommunen. I langt de fleste situationer vil det være til Jobcentret. Såfremt pågældende ikke har fået tildelt en sagsbehandler fremsendes planen til: 
  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk  
  Emnefelt: Gitte Marianne Hansen og Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen

   

  Under 30 år
  Gitte Marianne Hansen
  Mail: gitte.hansen2@kalundborg.dk  
  Tlf.: 5953 4110
  Direkte tlf.: 5953 4237

   

  Over 30 år
  Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen
  Mail: henriette.hansen2@kalundborg.dk
  Direkte tlf.: 5953 4258


  Herefter sikrer Gitte Marianne Hansen og Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen, at den indsatte får tildelt en sagsbehandler.
  Såfremt sagen ikke hører til i Jobcentret sikrer Gitte Marianne Hansen og Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen, at planen fremsendes til relevant sagsbehandler og underretter Kriminalforsorgen om oversendelsen.

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) koordinerer handleplaner med den respektive sagsbehandler. Såfremt den løsladte ikke har fået tildelt en sagsbehandler sker henvendelse til Gitte Marianne Hansen eller Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen, der herefter visiterer til en sagsbehandler.

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -

   

  For § 78 
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere.

   

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til

  Ved varetægtsfængsling
  Såfremt den unge ikke er varetægtsfængslet i surrogat, men i en af Kriminalforsorgens arrester, orienterer Kriminalforsorgen Børn og Familie. Ved indsættelse, overflytning eller løsladelse kontaktes Børn og Familie inden for kommunens åbningstid.
  Er det uden for kommunens åbningstid, kontaktes Peter Haahr ved socialvagten gennem Midt- og Vestsjællands Politi. (Kalundborg nærpoliti.)

  Behandling af sager før dom
  Sager af en særlig alvorlig karakter behandles på ungesamråd. Det er anklagemyndigheden som visiterer disse sager.
  Sagerne omhandler unge fra 15 år og op til det 18. år. Det er unge som er sigtet for strafbare forhold, som kan give fra 30 dages fængsling. Typisk vil det være sager som handler om røveri, grov vold med skade til følge, voldtægt, omfattende indbrudstyverier, groft hærværk. Derudover drøftes sager med § 78.2 afsoning med henblik på en vurdering af om der skal findes mulighed for et alternativt afsoningssted. Der skal ikke besluttes et konkret afsoningssted

  I andre sager udarbejder Kalundborg Kommune efter anmodning en udtalelse til retten med henblik på at give en beskrivelse af den unge, og eventuelt stille nogle konkrete vilkår op. Der indstilles som udgangspunkt til at et eventuelt tilsyn overgår til Kriminalforsorgen ved det 18. år.

  Andre aftaler om samarbjede om tilsynsklienter
  Opstart, og senere koordinering af forløbet sker i forbindelse med løsladelsesmødet (se ovenfor) mellem Kriminalforsorgen og sagsbehandler fra Jobcentret.
  Dette samarbejde kan tillige involvere andre forvaltningsenheder i kommunen. Jobcentrets sagsbehandler er umiddelbart ansvarlig for indkaldelse af disse enheder.

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8. Der indkaldes til løsladelsesmøde senest 3 måneder før løsladelsestidspunktet i overensstemmelse med køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Op til en løsladelse indkalder Kriminalforsorgen til møde med deltagelse af relevante samarbejdsparter. Som udgangspunkt koordinerer Gitte Marianne Hansen og Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen deltagelse af de kommunale interessenter/faglige enheder.
  Invitation til løsladelsesmødet sendes til Gitte Marianne Hansen og Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen såfremt den indsatte ikke har fået egen sagsbehandler.

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Såfremt der undtagelsesvis ikke kan holdes løsladelsesmøde sikrer Kriminalforsorgen, at kommunen underrettes om løsladelsen.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Er der ikke tilknyttet en sagsbehandler fremsendes meddelelsen til:
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk
  Emnefelt: Att.: borgerservice/ydelsesteamet, Jeannie Rasmussen og Eva Quist samt jobcentret, Gitte Marianne Hansen og Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen

  Borgerservice orienterer relevante enheder i kommunen.

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk
  Emnefelt: Att.: jobcentret samt Gitte Marianne Hansen og Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Spørgsmål om forsørgelse afklares på løsladelsesmødet. Hvor der typisk vil være tale om kontanthjælp, sikrer Jobcentrets repræsentant kontakt til Ydelseskontoret.
   

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Ved samme møde sikres, at den indsatte får aftalt møde med sagsbehandler i Jobcentret.
  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk
  Emnefelt: Att.: borgerservice/ydelsesteamet, Jeannie Rasmussen og Eva Quist samt Jobcentret, Gitte Marianne Hansen og Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen

  Ansvarlig hos kommunen
  Sagsbehandler Jeannie Rasmussen
  Mail: jeannie.rasmussen@kalundborg.dk
  Sagsbehandler Eva Quist
  Mail: eva.quist@kalundborg.dk

  Beskæftigelsessituation
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Spørgsmål om forsørgelse afklares på løsladelsesmødet. Hvor der typisk vil være tale om kontanthjælp sikrer Jobcentrets repræsentant kontakt til Ydelseskontoret.
  Ved samme møde sikres, at den indsatte får aftalt møde med sagsbehandler i Jobcentret.
  Se under Hovedkontakt til kommunen.

  Ansvarlig hos kommunen
  Sikker Mail: sikkerpost@kalundborg.dk
  Emnefelt: Att. Jobcentret, Gitte Marianne Hansen og Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen

  For varetægtsfængslede 
  Varetægtsfængslede løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsarrestanters forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Kriminalforsorgen har pligt til at vejlede og bistå en varetægtsarrestant for at begrænse de erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige ulemper, der følger af varetægtsfængslingen. Kriminalforsorgen skal i den forbindelse formidle kontakt til personer, institutioner og myndigheder, der efter anden lovgivning kan yde bistand.
  Kriminalforsorgen har endvidere i en lang række tilfælde underretningspligt overfor andre offentlige myndigheder, hvis den indsatte modtager en offentlig ydelse. 
  Kriminalforsorgen/fængslet assisterer borgeren i at hente ansøgningsskema om forsørgelse og oplysningspligt på Borger.dk. Borgeren skal orienteres om, at nedenstående dokumentation skal afleveres. 
  Dokumentation, der som minimum skal afleveres sammen med ansøgningen om forsørgelse:

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (fx arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • De sidste 3 måneders kontoudtog
  • Totaloversigt fra bank


  Varetægtsarrestanter, der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Borgeren skal møde på løsladelsesdagen på:
  Jobcenteret
  Torvet 3
  4400  Kalundborg

  Borgeren medbringer ansøgning om forsørgelse og dokumentation, medmindre dette er sendt elektronisk.
  Borgeren skal fremmøde i tidsrummet:
  Mandag-onsdag: 10.00-14.00
  Torsdag: 10.00-13.00 og 15.00-17.00
  Fredag: 10.00-13.00

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Den respektive sagsbehandler deltager i handleplansmøder ligesom eventuelle jobsamtaler kan afholdes på institutionen.

  § 78-afsoning med henblik på misbrugsbehandling
  Center for Misbrug
  Nørre Alle 36
  4400 Kalundborg
  Koordinator: Lotte Carlsson
  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk
  Emnefelt: Lotte Carlsson
  Mail: lotte.carlsson@kalundborg.dk
  Tlf.: 5953 5658
  Mobil: 2034 4438

  Backup
  Kathrine Nordkvist Jensen
  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk 
  Emnefelt: Kathrine Nordkvist Jensen 
  Mail: kathrine.nordkvist@kalundborg.dk 
  Tlf.: 5953 5657

  § 78-afsoning for unge under 18 år 
  Afdelingen for børn og familie 
  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk 
  Emnefelt: Julie Folke Jacobsen 
  Tlf: 5953 5435 
  Mail: Julie.Jacobsen@kalundborg.dk

  For øvrige § 78-afsonere
  Voksen- og specialcentret
  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk
  Emnefelt: Lisbeth Brügge

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Såfremt den indsatte ikke har bolig hvortil pågældende kan løslades, kontaktes:
  Borgerservice
  – eventuel med bistand fra den relevante sagsbehandler.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Sikkerpost: sikkerpost@kalundborg.dk  

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Såfremt den indsatte løslades til et ordinært uddannelsesforløb, er den situation aftalt på løsladelsesmødet således, at der er taget stilling til SU-ansøgning med videre.

   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  UU vejlederen har deltaget i løsladelsesmødet og er således klar med råd og vejledning.
  Der er tillige taget stilling til behov for mentorstøtte.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Såfremt borgerne ikke er tildelt sagsbehandler sker henvendelse til Gitte Marianne Hansen og Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen.

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Når der er tale om et misbrug, hvor der fortsat kræves behandling sker kontakten fra Kriminalforsorgen til:
  Center for Misbrug
  Nørre Alle 36
  4400 Kalundborg

  - hvortil der også i den efterfølgende periode rettes henvendelse.

  Ansvarlig hos kommunen
  Center for Misbrug
  Koordinator Lotte Carlsson
  Mail: lotte.carlsson@kalundborg.dk 
  Direkte tlf.: 5953 5658 
  Mobil: 2034 4438  

  Backup 
  Dorte Rasmussen
  Mail: dorm@kalundborg.dk
  Direkte tlf.: 5953 5659

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Kriminalforsorgen retter henvendelse med anbefaling om eventuel fortsat behandling (f.eks. psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling) til pågældendes læge og kommunale sagsbehandler.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Såfremt den kommunale sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen sker henvendelse til Gitte Marianne Hansen og Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen.

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af:

   

  Under 30 år
  Gitte Marianne Hansen
  Mail: gitte.hansen2@kalundborg.dk
  Tlf.: 5953 4110
  Direkte tlf.: 5953 4237

   

  Over 30 år
  Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen
  Mail: henriette.hansen2@kalundborg.dk
  Direkte tlf.: 5953 4258

   

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Kalundborg Jobcenter
  Torvet 3
  4400 Kalundborg
  Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen og Gitte Marianne Hansen
  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk
  Emnefelt: Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen og Gitte Marianne Hansen

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i "En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet".
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Borgere over 30 år:
  Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen
  Mail: henriette.hansen2@kalundborg.dk
  Direkte tlf.: 5953 4258

  Borgere under 30 år:
  Gitte Marianne Hansen
  Tlf.: 5953 4237
  Mail: gitte.hansen2@kalundborg.dk

 • Særlige aftaler


  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
   

  Sikker mail: sikkerpost@kalundborg.dk  
  Emnefelt: Gitte Marianne Hansen og Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen

  Under 30 år
  Gitte Marianne Hansen
  Mail: gitte.hansen2@kalundborg.dk  
  Tlf.: 5953 4110
  Direkte tlf.: 5953 4237

   

  Over 30 år

  Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen
  Mail: henriette.hansen2@kalundborg.dk
  Direkte tlf.: 5953 4258

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Gitte Marianne Hansen
  Mail: gitte.hansen2@kalundborg.dk  
  Direkte tlf.: 5953 4237

  Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen
  Mail: henriette.hansen2@kalundborg.dk
  Direkte tlf.: 5953 4258

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2016 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2017.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

   

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk