Køge Kommune

Nedenfor finder du Køge Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Ungecentret
  Boholtevej 85 A
  4600 Køge
  Tlf.: 5667 6831

  Sikker mail: ungecentret@koege.dk

  Primær kontaktperson
  Specialkonsulent Stine Lukowski og specialkonsulent Walid Ali

  Udslusningskoordinator
  Specialkonsulent Stine Lukowski og specialkonsulent Walid Ali

  Tirsdag er kommunal lukkedag.

   

  Undtagelser fra hovedkontakt 

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Bande-exit
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Tlf. 5667 6767 
  Sikker mail: borgerservice@koege.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  borgerservice@koege.dk 
  Emnefelt: fuldmagt/fritagelse digital post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til 

  Team Udbetaling, Borgerservice
  Torvet 1
  4600 Køge


  Tlf.: 5667 6767
  Sikker mail: borgerservice@koege.dk
  Emnefelt: Sektionsleder for Team Udbetaling

   

  Primær kontaktperson
  Sektionsleder Christian Vidstid

   

  Tirsdag er kommunal lukkedag.


  Med ansøgningen vedlægges
  Dokumentation for huslejens størrelse; hvis samboende: Den indsattes andel af huslejen – i begge tilfælde fratrukket evt. boligsikring.
  Ansøgning om huslejebetaling skal underskrives af indsatte.

 • Koordinering
  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Ungecentret
  Boholtevej 85 A
  4600 Køge
  Hovedtelefon: 5667 6831

  Sikker mail: ungecentret@koege.dk

  Primær kontaktperson

  Specialkonsulent Stine Lukowski og specialkonsulent Dean Nielsen

   

  Tirsdag er kommunal lukkedag.


   
  Køge Kommune ønskes kontaktet så tidligt som muligt i afsoningsforløbet - gerne allerede ved udarbejdelsen af afsoningsplan.
   
  Til sagsbehandling er der brug for status på borgerens situation og klarhed over forventninger til kommunen og tilbud fra Kriminalforsorgen. Det påhviler kommunen at sikre koordination til relevante parter internt i kommunen.
   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Ungecentret
  Boholtevej 85 A
  4600 Køge

  Hovedtelefon: 5667 6831
  Sikker mail: ungecentret@koege.dk

  Primær kontaktperson
  Centerleder Flemming Udbjørg

  Sekundær kontaktperson
  Specialkonsulent Stine Lukowski og specialkonsulent Dean Nielsen

  Tirsdag er kommunal lukkedag.

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Det er tidligere kommune, der er handlepligtig, for så vidt angår servicelovens bestemmelser, herunder handleplan jfr. § 141.

  Borgeren ansøger opholds/beliggenhedskommunen om forsørgelse, denne træffer beslutninger omkring dette.
  Opholdskommunen har ret til at få dækket sin andel af udgifterne til hjælp efter lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte, § 52, stk. 1, i lov om social pension og § 50, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. af den tidligere opholdskommune.
   
  Over 18 år

  Ungecentret
  Boholtevej 85 A
  4600 Køge

  Hovedtelefon: 5667 6831
  Sikker mail: ungecentret@koege.dk

  Unge under 18 år
  Børne- og Ungeforvaltningen
  Familierådgivningen
  Afdelingschef Vicki Brogaard
  Tlf.: 5667 6767
  Sikker mailadresse: buf@koege.dk
  Emnefelt: Afdelingschef Vicki Brogaard

  Familierådgivningen skal godkende afsoningsstedet, og koordinerer handleplan ved fængsling af mindreårige.

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børne- og Ungeforvaltningen
  Familierådgivningen
  Afdelingschef Vicki Brogaard
  Tlf.: 5667 6767
  Sikker mailadresse: buf@koege.dk
  Emnefelt: Afdelingschef Vicki Brogaard
   

   

 • Løsladelsesmøde
  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsesmødet sendes til 

  Ungecentret
  Boholtevej 85 A
  4600 Køge

  Hovedtelefon: 5667 6767
  Sikker mail: ungecentret@koege.dk 

  Primær kontaktperson
  Specialkonsulent Stine Lukowski og specialkonsulent Walid Ali

  Tirsdag er kommunal lukkedag. 

  For at kunne løfte ansvar og opgave i relation til den gode løsladelse har Køge Kommune brug for, at Kriminalforsorgen senest 3 måneder inden løsladelse arrangerer et løsladelsesmøde. På mødet aftaler kommune og kriminalforsorg forhold omkring løsladelsen.
  Der skal på møderne også aftales, hvordan det håndteres, hvis den aftalte plan viser sig ikke at holde i månederne efter løsladelsen.

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Der rettes telefonisk kontakt til hovedkontakten:

  Ungecentret
  Boholtevej 85 A
  4600 Køge

  Hovedtelefon: 5667 6831

  Sikker mail: ungecentret@koege.dk

  Primær kontaktperson
  Specialkonsulent Stine Lukowski og specialkonsulent Walid Ali

   

  Tirsdag er kommunal lukkedag.

   

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Torvet 1
  4600 Køge
  Tlf.: 5667 6767

  Send via sikker mail: borgerservice@koege.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Kriminalforsorgen eller fængsel assisterer borgeren i at hente ansøgningsskema om forsørgelse og oplysningspligt på Borger.dk. Borgeren skal orienteres om at nedenstående dokumentation skal afleveres.

  Dokumentation der som minimum skal afleveres sammen med ansøgningen om forsørgelse: 
  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægter (fx arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • De sidste 3 måneders kontoudtog
  • Totaloversigt fra bank
    

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Hvis muligt kan borgeren møde på Jobcenter Køge og forhåndstilmelde sig før løsladelse. Her vil kommunen foretage rådighedsvurdering med henblik på at afklare borgerens mulighed for udbetaling af forsørgelsesydelse hurtigst muligt. Borgeren kan tidligst møde i Jobcenteret 7 dage før løsladelse. Fængsel eller Kriminalforsorgen giver hurtigst muligt kommunen besked, såfremt løsladelsen ikke sker som planlagt.

  Ansvarlig hos kommune
  Team Udbetaling
  Torvet 1
  4600 Køge

  Hovedtelefon: 5667 6767
  Sikker mail: borgerservice@koege.dk
  Emnefelt: Sektionsleder for Team Udbetaling

  Primær kontaktperson
  Sektionsleder Christian Vidstid

  Tirsdag er kommunal lukkedag.

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Hvis muligt kan borgeren møde på Jobcenter Køge og forhåndstilmelde sig før løsladelse. Her vil kommunen foretage rådighedsvurdering med henblik på at afklare borgerens mulighed for udbetaling af forsørgelsesydelse hurtigst muligt. Borgeren kan tidligst møde på Jobcenteret 7 dage før løsladelse. Fængsel eller Kriminalforsorgen giver hurtigst muligt kommunen besked, såfremt løsladelsen ikke sker som planlagt. 
  Jobcenter Køge
  Strandpromenaden 3, 4600 Køge

  Ansvarlig hos kommunen
  Ungecentret
  Boholtevej 85 A
  4600 Køge
  Hovedtelefon.: 5667 6831
  Sikker mail: ungecentret@koege.dk,

  Primær kontaktperson
  Specialkonsulent Stine Lukowski og specialkonsulent Dean Nielsen

  Tirsdag er kommunal lukkedag.

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Løsladte skal på løsladelsesdagen henvende sig til Jobcenter Køge, Strandpromenaden 3, 4600 Køge – tilmelding og rådgivning.
  I tilfælde hvor Køge Kommune holder lukket giver kommunen tilsagn om, at Kriminalforsorgen kan udbetale op til 300 kr. Køge Kommune vil efterfølgende refundere udlægget til Kriminalforsorgen.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Jobcenter Køge
  Strandpromenaden 3
  4600 Køge

  Læs mere om muligheder, rettigheder, pligter og henvendelse vedrørende kontanthjælp og dagpenge her:
  http://www.koege.dk/borger/Arbejde-uddannelse-og-ledighed/Koege-Kommunes-organisationer/Om-jobcentret.aspx


  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Borgeren ansøger opholds/beliggenhedskommunen om forsørgelse, denne træffer beslutninger omkring dette.
  Opholdskommunen har ret til at få dækket sin andel af udgifterne til hjælp efter lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte, § 52, stk. 1, i lov om social pension og § 50, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. af den tidligere opholdskommune.
  Over 18 år

  Ungecentret
  Boholtevej 85 A
  4600 Køge
  Hovedtelefon.: 5667 6931

  Sikker mail: ungecentret@koege.dk

  Primær kontaktperson
  Specialkonsulent Stine Lukowski og specialkonsulent Dean Nielsen

  Tirsdag er kommunal lukkedag.

  Løsladte skal på løsladelsesdagen henvende sig til Jobcenter Køge, Strandpromenaden 3, 4600 Køge – tilmelding og rådgivning.
  I tilfælde hvor Køge Kommune holder lukket giver kommunen tilsagn om, at Kriminalforsorgen kan udbetale op til 300 kr. Køge Kommune vil efterfølgende refundere udlægget til Kriminalforsorgen.
 • Bolig
  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Team Udbetaling
  Torvet 1
  4600 Køge
  Hovedtelefon: 5667 6767
   
  Sikker mail: borgerservice@koege.dk
  Emnefelt: Att.: Sektionsleder for Team Udbealing
   
  Primær kontaktperson
  Sektionsleder Christian Vidstid
   
  Sekundær kontaktperson
  Boligrådgiver Gytte Wium
   
  Tirsdag er kommunal lukkedag.
   
  Jf. Køge Kommunes kriterier for tildeling af boliger.

  http://www.koege.dk/Service-til-dig/Bolig-og-Byggeri/Boliger/Lejeboliger/Akut%20boligsoegning

  Ansvarlig hos kommunen

  -
 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  -

  Ansvarlig hos kommunen
  UUV Køge Bugt
  Ølbycenter 53, 1. sal,
  4600 Køge
  Att.: Centerleder

  Hjemmeside: www.uuv.dk
  Mailadresse: uuv@koege.dk
   
  Primær kontaktperson

  -

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Social- og Sundhedsafdelingen
  Torvet 1
  4600 Køge

  Hovedtelefon 5667 6767
  Sikker mailadresse: handicap-psykiatri@koege.dk
  Emnefelt: Att.: Teamleder (handicap og psykiatri)

  Primær kontaktperson
  Specialkonsulent Stine Lukowski og specialkonsulent Dean Nielsen

   

  Til sagsbehandling er der brug for oplysninger om status på og oplysninger om evt. allerede igangsat behandling.

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Henvisning til øvrig behandling som eks. psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk behandling sker via det primære behandlingssystem.

  Hvis der søges økonomisk støtte til denne behandling sker det via

   

  Team Udbetaling, Borgerservice
  Torvet 1
  4600 Køge

  Hovedtelefon: 5667 6767

  Sikker mail: borgerservice@koege.dk
  Emnefelt: Att.: Sektionsleder for Team Udbetaling

  Primær kontaktperson

  Sektionsleder Christian Vidstid
   

  Ansvarlig hos kommunen
  -

  Tirsdag er kommunal lukkedag.

 • Bande-exit
  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.
  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen
  og 
  Ungecentret
  Specialkonsulent Stine Lukowski og sepcialkonsulent Walid Ali

  Boholtevej 85A, 4600 Køge
  Tlf.: 5667 6156
  Mobil: 5131 5460
  Mail: ungecentret@koege.dk

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til

  Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice
  Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen
  Torvet 1
  4600 Køge 
  Tlf: 56 67 68 92
  Mobil: 28 79 21 10
  Mail: bjarne.andersen@koege.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Stine Lukowski og Walid Ali

 • Særlige aftaler
  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.
   
  Beskeden sendes til
  Ungecentret
  Boholtevej 85 A
  4600 Køge

  Hovedtelefon: 5667 6831
  Sikker mail: ungecentret@koege.dk

  Primær kontaktperson
  Specialkonsulent Stine Lukowski og specialkonsulent Dean Nielsen

  Udslusningskoordinator:
  Specialkonsulent Stine Lukoeski og specialkonsulent Dean Nielsen
   
  Tirsdag er kommunal lukkedag.
 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Bjarne Andersen, arbejdsmarkedschef
  Arbejdsmarkedsafdelingen
  Torvet 1, 4600 Køge
  Tlf.: 5667 6767

  Louise Raven, specialkonsulent
  Arbejdsmarkedsafdelingen
  Torvet 1, 4600 Køge
  Tlf.: 5667 6767

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2016 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2017.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk