Københavns Kommune

Nedenfor finder du Københavns Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  God Løsladelse i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI), Socialforvaltningen København, som koordinerer på tværs af Socialforvaltningen København, samt Jobcenter København Ungecentret (JKU), som koordinerer indsatsen på tværs af Københavns Kommunes jobcentre.

   

  Kontaktoplysninger
  Socialforvaltningen
  Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI)
  H.C. Andersens Boulevard 25, 1.
  1553 København V
  Sikker mail: godloesladelse@sof.kk.dk
  Tlf. 2169 4395
  Mandag-fredag kl. 9.00-15.00

   

  Kontaktoplysninger
  Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
  Jobcenter København Ungecenter
  Skelbækgade 4
  1717 København V
  Sikker mail: bifjkufremskudtbeska@bif.kk.dk
  Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00, fredag kl. 9.00-14.00

  -

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.
  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: folkeregisteret@okf.kk.dk
  Emnefelt: Att.: Folkeregisteret

  Øvrige beskeder om indsættelse
  Orientering om indsættelse sendes til Ydelsesservice, hvis borger modtager uddannelses- eller kontanthjælp.

  Orientering om indsættelse sendes til BCV Sociale Ydelser i Socialcenter København, samt til Udbetaling Danmark, hvis borger modtager førtidspension.

   

  Ydelsesservice København
  Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
  Postboks 431
  2500 Valby
  Tlf.: 8256 4000
  Sikker mail: ydelse@bif.kk.dk

   

  Modtagelsen i Socialcenter København
  Socialforvaltningen
  Matthæusgade 1
  1666 København V
  Tlf.: 3317 2534
  Sikker mail: socialeydelser@sof.kk.dk

   

  Udbetaling Danmark via borger.dk eller med post til:
  Udbetaling Danmark
  Kongens Vænge 8
  3400 Hillerød
  Tlf.: 7012 8061

   

  OBS.

  Underretning

  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.

  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder. Se retningslinjerne her.

   

  Digital Post

  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: digitalpostfritagelse@kff.kk.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.

  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Af Retssikkerhedslovens § 9 fremgår, at en person har ophold der, hvor personen har sin folkeregisteradresse eller sædvanligvis opholder sig. Det betyder, at hvis borgeren sædvanligvis opholder sig i en anden kommune end der, hvor folkeregisteradressen er, så er det den aktuelle opholdskommune, der har handle- og betalingsforpligtelsen for borgeren. Disse regler er gældende uanset, om borgeren er indsat til varetægtsfængsling, afsoning eller er i udslusningsforløb.

   

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til:

  Ansøgning om huslejebetaling under afsoning sendes til Ydelsesservice København, hvis borgeren modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse.

  Ansøgning om huslejebetaling under afsoning sendes til Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser, hvis borgeren modtager Førtidspension.

  Vejledning og ansøgningsskema til LAS § 29 findes her
  Klik på 'Start' for at åbne både elektronisk ansøgning og ansøgning pr. brev.

   

  Kontaktoplysninger
  Enheden for Sociale Ydelser i Borgercenter Voksne København
  Socialforvaltningen
  Matthæusgade 1
  1666 København
  Tlf.: 3317 2534 (førtidspensionister)
  Sikker mail: sckfortidspension@sof.kk.dk

  Ydelsesservice København
  Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
  Postboks 431
  2500 Valby
  Tlf.: 8256 4000
  Sikker mail: ydelse@bif.kk.dk


  Note:
  Gældende regler og procedurer for indsættelse følges.
  Se endvidere køreplanens punkt 1.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen i alle de tilfælde, hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  God Løsladelse i Københavns Kommune har ansvar for at give en skriftlig tilbagemelding inden for 10 arbejdsdage efter henvendelsen. Københavns Kommune opfordrer til en praksis, hvor handleplansansvarlig i fængslet så vidt muligt besvarer Københavns Kommunes henvendelser inden for 10 hverdage.

  Skrivelse vedr. initiativ til koordinering af handleplan mellem kommunen og Kriminalforsorgen sendes til:

  Sikker mail: godloesladelse@bif.kk.dk

  For at fremskynde koordineringen i Københavns Kommune medsendes:

  • Handleplan
  • Risiko- og behovsvurdering - LS/RNR (hvis den er lavet)
  • Oplysninger om seneste bopælsadresse (hvis denne er registreret)
    

  Kontaktoplysninger
  Se hovedkontakt.

 • Løsladelsesmøde

  Koordinering af løsladelsen

  Et løsladelsesmøde finder typisk sted tre måneder før forventet løsladelse. Foruden den indsatte deltager en repræsentant fra afsoningsstedet, KiF København, som skal varetage tilsynet, hvis klienten løslades med tilsyn og relevante parter fra Københavns Kommune (EKI, Jobcenter København m.fl.)

  Jobcenter København, Ungecentret samt EKI har som udgangspunkt mulighed for at deltage i løsladelsesmøder i hele landet.
  Såfremt det ikke er muligt at etablere et løsladelsesmøde i fængslet kan et løsladelsesmøde ligeledes finde sted som videomøde med henblik på at planlægge og aftale den gode løsladelse.

  Relevante tiltag/aftaler skal være på plads inden løsladelse.

  Der koordineres altid med EKI i Socialforvaltningen og Jobcenter København, Ungecentret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
  Gældende regler og procedurer for løsladelsesmøder følges. Se endvidere køreplanens punkt 8 og 11.

   

  Kontaktoplysninger:
  Se hovedkontakt

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: folkeregisteret@okf.kk.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  Førtidspensionister
  Der skal gives besked til Udbetaling Danmark tre uger før løsladelse, så udbetaling af pension kan iværksættes.

  Uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere
  For uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere tages kontakt til Københavns Kommunes Jobcenter (det er borgerens alder, samt job- og uddannelsessituation, der afgør hvor i Jobcenter København henvendelsen skal ske). Ansøgning om uddannelses- eller kontanthjælp bør sendes til kommunen senest tre uger inden forventet løsladelse.

  Ophold i Danmark
  Den indsatte vil få integrationsydelse, hvis vedkommende ikke har opholdt sig faktisk i RIget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i de seneste 7 ud af 8 år og ikke har arbejdstagerstatus. For at imødegå et eventuelt dokumentationskrav (efter løsladelsen) på ophold i Riget på baggrund af indsættelsesperioder, skal dokumentation på den indsattes indsættelsesperioder i de seneste 8 år fremsendes sammen med ansøgningen om uddannelses-/kontanthjælp til Ydelsesservice København. Derudover kan medsendes dokumentation, jf. https://www.kk.dk/artikel/integrationsydelse under punktet "Hvordan dokumenterer jeg ophold i Riget".

  OBS - fra 1. januar 2019 skal der dokumenteres ophold i Riget i 9 af de seneste 10 år.

  Husk at mærke ansøgning ”God løsladelse”.
  Vejledning til ansøgning om enkeltydelser og uddannelses-/kontanthjælp findes her: https://www.kk.dk/enkeltydelser samt https://www.kk.dk/kontanthjaelp

  Indsatte med mulighed for § 31-udgang
  Indsatte møder op i Københavns Kommunes Jobcenter, gerne i god tid forinden løsladelsen (mindst mellem 2–3 uger), for at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet.

  Den indsatte skal medbringe dokumentation med bekræftelse på løsladelsesdatoen og herudover medbringe følgende til Ydelsesservice:

  • En udfyldt ansøgning (mærke ”God løsladelse) om uddannelses- eller kontanthjælp. Skemaet kan udfyldes ved at logge på med NemID her. Alternativt kan skemaet printes fra KL's hjemmeside her.

  • Dokumentation for de seneste 3 måneders indtægter (uinteressant i fald den pågældende har været indsat mere end 3 måneder).

  • Dokumentation for de seneste 3 måneders indtægter (gælder ikke hvis den pågældende har været indsat mere end 3 måneder).
    
  • Kopi af kontoudtog for de senest 3 måneder for alle borgerens konti.
    
  • Dokumentation for formue (herunder friværdi i ejerbolig, (aktuel andelsværdi af andelsbolig, kopi af generalforsamlingens værdifastsættelse). Ved ejer og andelsbolig, ønskes oplysning om skyldigt beløb og evt. dokumentation for lånemuligheder i friværdi fra bank.
    
  • Billedlegitimation, pas, eller opholdstilladelse (lovligt ophold).
    
  • Kvitteringer for husleje, gas el og varme. Hvis ejerbolig skal der medbringes dokumentation for termins- og fællesudgifter samt ejendomsskat.

    

  Ud over dette skal følgende være bragt i orden/være dokumenteret for at sikre rettidig udbetaling:

  • NemKonto skal være oprettet
  • Skattekort/Frikort
  • Løsladelsesdato
  • Løsladelsespenge og 'dusør' (beløbsstørrelse)
  • Hvis bolig, medbringes dokumentation på boligudgifter med henblik på en evt. beregning af særlig støtte efter AKL § 34

    

  Indsatte uden mulighed for § 31-udgang
  Tre uger inden løsladelse underrettes det relevante Jobcenter. I forbindelse med kontakten til Jobcentret sker rådighedsvurderingen, mens borgeren er indsat i samarbejde med Kriminalforsorgen og Jobcenter København.

  Senest tre uger før løsladelse sender Kriminalforsorgen ansøgning om forsørgelse og dokumentation med samtykke fra indsatte til Ydelsesservice. Såfremt de almindelige betingelser er opfyldt, så udbetales hjælpen samme dag, indsatte løslades (Ydelsesservice har brug for den samme dokumentation som nævnt ovenfor for indsatte, der har mulighed for en § 31 udgang).

  Den indsatte skal møde i Jobcentret umiddelbart efter vedkommendes løsladelse.


  Varetægtsarrestanter
  Arrester vil ofte først kende løsladelsesdatoen, når den er umiddelbart forestående, hvorfor ovenstående frist på tre uger ikke nødvendigvis kan overholdes. Varetægtsarrestanter, der løslades direkte fra retten, skal henvende sig i det relevante jobcenter og stille sig til rådighed. Selve ansøgningen af uddannelses- eller kontanthjælp foregår som ellers via nettet eller pr. brev.


  Kontaktoplysninger
  Ydelsesservice København
  Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Postboks 431
  2500 Valby
  Tlf.: 82564000
  Telefontid 10.00-12.00
  Sikker mail: kontanthjaelp@bif.kk.dk
  Emnefelt: Nyløsladt

   

  Jobcenter København Ungecenter – for ledige under 30 år
  Jobcentret rådgiver ledige borgere under 30 år.
  Fokus er på uddannelses- og jobmuligheder.

  Skelbækgade 4
  1717 København V
  Sikker mail: bifjkufremskudtbeska@bif.kk.dk
  Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00, fredag kl. 9.00-14.00

   

  Arbejdsmarkedscentret – for arbejdsparate ledige over 30 år
  Centret rådgiver ledige borgere på 30 år og derover, som er umiddelbart klar til at komme i arbejde. Ledige akademikere hører til her.

  Nyropsgade 41-43
  1602 København V
  Sikker mail: amc@bif.kk.dk
  Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00, fredag kl. 9.00-14.00

   

  Center for Arbejdsfastholdelse – for sygemeldte og handicappede borgere
  Borgere er altså ikke ledige, men kan her få rådgivning i forhold til at genoptage deres arbejde. Det er også her, borgere i fleksjob, revalidering og handicap hører til.

  Baldersgade 24
  2200 København N
  Tlf.: 8256 5682
  Sikker mail: bifjka@bif.kk.dk
  Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00, fredag kl. 9.00-14.00

   

  Center for Jobindsats – for ledige der er et stykke fra arbejdsmarkedet
  For over 30 år, som er et stykke fra arbejdsmarkedet, og ledige borgere som er omfattet af integrationsloven.

  Musvågevej 15
  2400 København NV
  Sikker mail: bifjki@bif.kk.dk

   

   

   

   

   

   

   

 • Bolig

  Sådan sikres den indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Kriminalforsorgen vejleder den indsatte om at være aktivt boligsøgende i relevante boligforeninger

  Ansvarlig i kommunen
  Den koordinerende indsats vedr. bolig er hos EKI.

  Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI)
  H.C. Andersens Boulevard 25, 1.
  1553 København V
  Sikker mail: godloesladelse@sof.kk.dk 
  Tlf. 2169 4395
  Mandag-fredag kl. 9.00-15.00

 • Uddannelse
  • Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb
   • Københavns Kommune tilbyder rådgivning og hjælp i forbindelse med uddannelsesvejledning hos en UU-vejleder hos Ungdommens Uddannelsesvejledning København. En UU-vejleder kan blandt andet hjælpe med afklaring omkring valg af uddannelse, finde frem til den uddannelse der bedst passer til den unge samt hjælp til at søge ind på og blive tilmeldt en uddannelse. 

   

  • Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
   • I forbindelse med koordinering af handleplan for borgere under 25 år, tages der stilling til om der er behov for at inddrage Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

   

   

   

 • Misbrugsbehandling

  Koordineringen af indsatsen for stofafhængige følger den ovenstående proces for koordinering af handleplaner.

  Kriminalforsorgen skal sikre, at EKI får de oplysninger, EKI anmoder om til brug for koordinering med Center for Rusmiddelbehandlingvisitation til behandling for stofmisbrug. Det kan typisk være oplysninger om:

  • Behandlingsforløb under afsoning,
  • Vurdering af behandlingsbehov efter løsladelse

  • Medicing/substitutionsbehandling

   

  Behandlingsvilkår i forbindelse med prøveløsladelse
  Hvis der er tale om prøveløsladelse med behandlingsvilkår, fremsender Kriminalforsorgen senest 14 dage før koordineringsmødet en beskrivelse af evt. behandlingsforløb i fængslet.

  Ved opioder /substitutionsbehandling skal der, inden borger bliver løsladt, være lavet en aftale om hvor f. eks. metadon udleveres fra løsladelsestidspunktet.

   

  Henvendelser vedr. akut sagsbehandling
  Hvis der opstår akutte problemer, hvor der er behov for sagsbehandling kan Center for Rusmiddelbehandling, Borgercenter voksne, Københavns Kommune kontaktes.

  Da der er 14 dages behandlingsgaranti kan behandling først påbegyndes ved løsladelse eller tidligst 14 dage før løsladelse.

  Man kan med fordel ringe og lave en konkret aftale om et møde ved løsladelse, inden borgeren reelt løslades.

  Det er borger selv, der kan vælge hvilket center han/hun ønsker, da de ikke er distriktsopdelt.

   

  Behandling af alkohol, hash, kokain og centralstimulerende stoffer
  Åbnings- og telefontider:
  Mandag og torsdag: 8-12 og 15-18
  Tirs., ons. og fredag: 8-12


  Kontaktoplysninger:
  Rusmiddelbehandling Spaniensgade
  Spaniensgade 25
  2300 København S
  Tlf.: 3317 8600
  Sikker mail: rusmiddel.spaniengade@sof.kk.dk


  Rusmiddelbehandling Nørre Voldgade
  Nørre Voldgade 15, 1
  1358 København K
  Tlf.: 3317 3316
  Sikker mail: rusmiddel.noerrevoldgade@sof.kk.dk


  Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade
  Hørsholmsgade 20
  2200 København N
  Tlf.: 3317 8040
  Sikker mail: rusmiddel.hoersholmsgade@sof.kk.dk

   

  Behandling af opioder /substitutionsbehandling (fx heroin)
  Åbnings- og telefontider:
  Mandag og torsdag: 9-13.30 og 16-18
  Tirs., ons. og fredag: 9-13.30

   

  Kontaktoplysninger:
  Rusmiddelbehandling Prags Boulevard
  Prags Boulevard 55
  2300 København S
  Tlf.: 3317 8470
  Sikker mail: rusmiddel.pragsboulevard@sof.kk.dk


  Rusmiddelbehandling Vigerslev Allé
  Vigerslev Allé 1A
  2450 København SV
  Tlf.: 3317 5660
  Sikker mail: rusmiddel.vigerslevalle@sof.kk.dk


  Rusmiddelbehandling Ørnevej
  Ørnevej 33-352400 København NV
  Tlf.: 3317 8540
  Sikker mail: rusmiddel.oernevej@sof.kk.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.


  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  På løsladelsesmødet og gennem handleplan.
  Alkohol- og Misbrugsbehandling varetages af kommunen. Øvrig behandling varetages af regionen og i denne situation kontaktes læge eller relevant behandlingsinstitution.


  Ansvarlig hos kommunen
  Ved behandling i kommunalt regi er det Koordinator evt. i samarbejde med KiF’s tilsynsførende og relevant behandlingsinstitution.

  Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI)
  H.C. Andersens Boulevard 25, 1.
  1553 København V
  Sikker mail: godloesladelse@sof.kk.dk
  Tlf.: 2169 4395
  Mandag-fredag kl. 9.00-15.00

 • Bande-exit

  I Københavns Kommune er der flere muligheder for exit.

  Exit KK:
  Oplysninger om Københavns Kommunes eget program for exit fra kriminalitet (herunder bandekriminalitet) kan fås ved at kontakte EKI.
  Henvendelsesskema findes her og sendes til:


  Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI)
  H.C. Andersens Boulevard 25, 1.
  1553 København V
  Sikker mail: godloesladelse@sof.kk.dk
  Tlf. 2169 4395
  Mandag-fredag kl. 9.00-15.00


  Rammemodellen:
  Oplysninger om Rammemodellen omhandlende exit fra bander/rockergrupperinger kan findes i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet. Rammemodellen findes her.


  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til exit fra bander/rockergrupperinger til:
  Københavns Kommune
  Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI)
  Sikker mail: eki@sof.kk.dk
  Hovedtelefon: 2169 4395

 • Radikalisering

  Kriminalforsorgens personale er uddannet i at identificere bekymringstegn i forhold til radikalisering. En bekymring kan for eksempel opstå på grund af den indsattes udsagn, adfærdsændringer, materiale fundet i den indsattes varetægt, mv.

  I Kriminalforsorgens Sikkerhedsenhed bliver alle bekymringer fra de forskellige institutioner analyseret af et team, der i deres behandling af sagen inddrager resultatet af den indsattes risiko- og behovsvurdering.

  Teamet deler bekymringerne i 3 kategorier, hvor kategori 3 er den mest bekymrende og 1 den mindst bekymrende. En kategori 2 og 3 bekymring vil automatisk føre til en afklarende samtale med vedkommende borger.
  Efter denne samtale bliver der taget stilling til, om bekymringen skal sendes videre til DKS (Den Kriminalpræventive Sektion – Københavns Politi) og dermed videre til Koordineringsenhedens arbejdsgruppe (se beskrivelse forneden).

  I Koordineringsenhedens arbejdsgruppe bliver der af Kriminalforsorgen, BIF og SOF i samarbejde med den indsatte, lavet en tværfaglig og velkoordineret samarbejdsaftale for den indsatte.   

  Koordineringsenheden har til formål at kvalificere indkomne bekymringer om radikalisering, som blandt andet modtages fra kommunens frontpersonale. Koordiningsenheden er tværsektoriel og består af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Københavns Politi, SSP samt Kriminalforsorgen. Enheden mødes flere gange om måneden, hvor indkomne sager drøftes mhp. eventuel indsats, eksempelvis i form af et mentorforløb eller støtte til uddannelse – og beskæftigelse. 

  Anti-radikaliseringsenheden VINK under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen sekretariatsbetjener koordineringsenheden. Læs mere om VINK på www.kk.dk/vink

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.
  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i Københavns Kommune skal rettes til:

  EKI i Socialforvaltningen og Jobcenter København, Ungecentret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
   

  Kontaktoplysninger:

  Se hovedkontakt

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (rpl. § 808)

  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til:
  Kriminalforsorgen skal henvende sig skriftligt til EKI (Socialforvaltningen), Ydelsesservice eller Jobcentre (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen). Henvendelsen skal indeholde en konkret beskrivelse af, hvilke sagsakter man ønsker fremsendt.

  Henvendelse kan endvidere ske telefonisk eller ved personligt fremmøde, idet Kriminalforsorgen ikke altid er bekendt med, hvad der foreligger af relevant materiale, eller fordi sagen haster.

  Socialforvaltningen skal senest 10 hverdage efter modtagelsen af Kriminalforsorgens henvendelse fremsende de ønskede sagsakter.

  Kriminalforsorgen kan med borgerens samtykke og anklagemyndighedens tilladelse, videregive personundersøgelsen til Københavns Kommune, hvis kommunen anmoder herom.
  Videregivelse forudsætter samtykke fra borgeren samt som udgangspunkt at anklagemyndigheden har givet tilladelse til dette. Ønsker Københavns Kommune resultatet af undersøgelsen skal der konkret redegøres for behovet for at få tilsendt oplysninger fra personundersøgelsen, og herunder specifikt hvilke oplysninger der er brug for. Ikke mindst i de tilfælde hvor kommunen ønsker hele personundersøgelsen tilsendt skal der foreligge en konkret begrundelse for dette.

 • Opdatering og evaluering

  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.

  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer:
  Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI)
  Mail: godloesladelse@sof.kk.dk

  Og

  Københavns Kommunes jobcenter
  1717 København V
  Sikker mail: bifjkufremskudtbeska@bif.kk.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret i 2. kvartal 2017 og skal evalueres igen i 2. kvartal 2018 eller efter behov.

  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende bliver dog foretaget løbende..

Sidst opdateret - Print side

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk