Jammerbugt Kommune

Nedenfor finder du Jammerbugt Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Ydelseskontoret
  Teamleder Per Sigsgaard
  Borgervænget 12, Brovst 
  (Postadresse: Toftevej 43, 9440 Aabybro)

  Tlf.: 7257 7551
  Mail: sig@jammerbugt.dk
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

  Udslusningskoordinator
  Mik Andersen
  Tlf.: 7257 7673
  Mail: mid@jammerbugt.dk

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Mail: vhm@jammerbugt.dk
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Ydelseskontoret - Kontanthjælpsteamet
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Ydelseskontoret - Kontanthjælpsteamet
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Jobcenter Jammerbugt

  Kontanthjælp:
  Ydelseskontoret
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

  Emnefelt: Att.: Per Sigsgaard
  Tlf.: 7257 7551
  Mail: sig@jammerbugt.dk

   

  Førtidspension:
  Socialrådgiver Bente Søvind Walsted
  Tlf.: 7257 7673
  Mail: bsw@jammerbugt.dk

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Ydelseskontoret
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Ydelseskontoret vil formidle videre til relevante personer, hvor henvendelsen ikke vedrører Ydelseskontorets område. 
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For tilsynsklienter 

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børne og Familierådgivning
  Teamleder Helle Drue Laursen
  Tlf.: 7257 7471
  Mail: hdr@jammerbugt.dk
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Jobcenter Jammerbugt
   

  Kontanthjælp:

  Ydelseskontoret
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

  Emnefelt: Att.: Per Sigsgaard

  Tlf.: 7257 7551
  Mail: sig@jammerbugt.dk

   

  Førtidspension:

  Socialrådgiver Bente Søvind Walsted
  Tlf.: 7257 7673
  Mail: bsw@jammerbugt.dk

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Besked  om udgang ca. 14 dage før prøveløsladelse, hvis der vurderes behov for løsladelsesmøde.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Jobcenter Jammerbugt
  Teamleder Per Sigsgaard 

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Ansøgningsskema og information om dokumentation kan rekvireres ved henvendelse til Kontanthjælpsteamet på Ydelseskontoret.
  Ansøgningen kan fremsendes inden løsladelsen, hvis ikke der er mulighed for personligt fremmøde inden. 

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Afklares i Jobcentret ved første personlige fremmøde.
  Jobcenter Jammerbugt
  Borgervænget 12, Brovst

  Ansvarlig hos kommune
  Ydelseskontoret - Kontanthjælpsteamet
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Sker ved personligt fremmøde i Jobbutikken
  Jobcenter Jammerbugt
  Borgervænget 12, Brovst 

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Jammerbugt
  Tlf.: 7257 7530
  Mail: jobcenter@jammerbugt.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Henvendelse sendes til:
  Ydelseskontoret - Kontanthjælpsteamet, som vil videregive oplysningerne til de relevante personer.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Jobcentret og Ydelseskontoret
  Borgervænget 12, Brovst

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Ydelseskontoret - Kontanthjælpsteamet
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Forsøges løst i samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Jammerbugt Kommune.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelseskontoret – Kontanthjælpsteamet og evt. Handicapafdelingen (Enkeltudgifter)
  Mail: pew@jammerbugt.dk  - pgr@jammerbugt.dk
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Jobcenter Jammerbugt. 
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Kontakt til UU i Jammerbugt Kommune, der er organiseret under Jobbutikken.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Jammerbugt
  Tlf.: 7251 7530
  Mail: sig@jammerbugt.dk
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Sundhedshuset
  Sundhedsafdelingen
  Sygehusvej 6
  9460 Brovst
  Tlf.: 7257 8870
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Misbrugskonsulent Charlotte Brams
  Tlf.: 7257 7684
  Mail: chb@jammerbugt.dk
  Misbrugskonsulent Lisbeth Søndergaard
  Tlf.: 7257 7613
  Mail: lso@jammerbugt.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Jammerbugt Kommune.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Handicapafdelingen
  Teamleder Preben Gram
  Tlf.: 7257 7571
  Mail: pgr@jammerbugt.dk
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Socialrådgiver Mik Andersen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Ydelseskontoret
  Teamleder Per Sigsgaard
  Tlf.: 7257 7551
  Mail: sig@jammerbugt.dk
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejde

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Mik Andersen
  Tlf.: 7257 7673
  Mail: mid@jammerbugt.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Ydelseskontoret
  Socialrådgiver Mik Andersen
  Tlf.: 7257 7673
  Mail: mid@jammerbugt.dk
  Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Teamleder Per Sigsgaard
  Tlf.: 7257 7551
  Mail: sig@jammerbugt.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk