Ishøj Kommune

Nedenfor finder du Ishøj Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Alle meddelelser vedrørende klienter i Ishøj Kommune sendes via sikker mail til: Folkeregister@ishoj.dk 

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

  Undtagelser fra hovedkontakt
  For så vidt angår unge under 18 år sendes henvendelsen til Familiecentret

  Familiecentret
  Mette Engbæk Jensen
  Ishøj Rådhus
  Ishøj Store Torv 20, 4. sal
  2635 Ishøj
  Tlf.: 4357 7568
  Mail: meeje@ishoj.dk
  Emnefelt: Familiecentret

  For henvendelser vedrørende kriminalitetsforebyggelse:
  Koordinator Tone Schnell DiBona
  Tlf.: 2485 2446
  Mail: tondi@ishoj.dk

   

   

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til

  Alle meddelelser vedrørende klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til:
  Folkeregister@ishoj.dk

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Folkeregister@ishoj.dk 

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: borger@ishoj.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Alle meddelelser vedrørende klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til:
  Folkeregister@ishoj.dk

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Alle meddelelser vedr. klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til: 
  Folkeregister@ishoj.dk

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Over 18 år

  Alle meddelelser vedr. klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til:
  Folkeregister@ishoj.dk

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

  Under 18 år
  Familiecentret
  Mette Engbæk Jensen
  Ishøj Rådhus
  Ishøj Store Torv 20, 4. sal
  2635 Ishøj
  Tlf.: 4357 7568
  Mail: meeje@ishoj.dk
  Emnefelt: Familiecentret

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Der er indgået aftaler med SSP, PSP og KSP.  
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Folkeregistret

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Familiecentret
  Mette Engbæk Jensen
  Ishøj Rådhus
  Ishøj Store Torv 20, 4. sal
  2635 Ishøj
  Tlf.: 4357 7568
  Mail: meeje@ishoj.dk
  Emnefelt: Familiecentret

   

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 
  Løsladelsesmøder koordineres af:
  Koordinator Tone Schnell DiBona
  Mail: tondi@ishoj.dk

  Forud for indkaldelse til et koordinerende løsladelsesmøde med Kriminalforsorgen vurderes det hvem, der bør deltage i kommunen med udgangspunkt i tilsendt handleplan.
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8

  Alle meddelelser vedrørende klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til:
  Folkeregister@ishoj.dk

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til

  Alle meddelelser vedrørende klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til:
  Folkeregister@ishoj.dk og ydelse@ishoj.dk

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Alle meddelelser vedrørende klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til:

  ydelse@ishoj.dk og jc@vallensbaek.dk, idet de 2 kommuner samarbejder. Borger skal sørge uddannelseshjælp på http://www.borger.dk mindst 3 uger før løsladelse.

  Ishøj Kommune har ikke mulighed for at lave kontante udbetalinger til borgere. Kommunen skal derfor varsles min. 14 dage inden løsladelse. I akutte tilfælde kan kommunen udskrive en rekvisition til køb af madvarer i Bilka.
  Skema der skal fremsendes til Ishøj Kommune ved løsladelse findes på borger.dk. Ansøgningsskema skal ledsages af dokumentation i form af kontoudtog (alle konti) fra de seneste 3 måneder, dokumentation for eventuel formue, herunder bil, og fast ejendom.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Den løsladte henvender sig på Jobcenter Vallensbæk på løsladelsesdatoen.
  Jobcenter Vallensbæk
  Vallensbæk Stationstorv 150
  2665 Vallensbæk Strand
  Tlf.: 4797 4444
  Sikker mail: jc@vallensbaek.dk

  Ansvarlig hos kommune
  Jobcenter Vallensbæk
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Vallensbæk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Ishøj Kommune ønsker i videst muligt omfang og hurtigst muligt besked om varetægtsfængslinger.
  Der er indgået en aftale mellem Ishøj Lokalpoliti, Kriminalforsorgen og Ishøj Kommune om, hvordan akut løsladelse af en person fra varetægtsfængsling skal foregå. Aftalen gælder borgere fra Ishøj Kommune hvis sag behandles af Ishøj Lokalpoliti.
  Aftalen omhandler personer som i forbindelse med akut løsladelse, har brug for hjælp til at komme videre. Hjælpen kan være samtaler/aftaler vedrørende økonomi, bolig, arbejde, behov for samtale om misbrug og hjælp til afvænning eller andre støttebehov.
  Ishøj Kommune har ansvaret for, at de nødvendige tiltag kan iværksættes og i den anledning skal politiet eller Kriminalforsorgen foranledige, at der skabes en kontakt til den løsladte hos kommunen, såfremt den løsladte har brug for hjælp og samtidigt ønsker at modtage hjælp.
  Politiets opgave i forbindelse med God Løsladelse er at identificere løsladte, som har brug for akut hjælp og få disse visiteret til Ishøj Kommune. Politiet orienterer i forbindelse med visitationen om relevante forhold omkring borgeren.
  Sagsbehandler/sektionsleder skal sikre sig, at der er taget stilling til, om en borger har brug for hjælp, når denne løslades. I disse tilfælde kontaktes Ishøj Kommune, hvilket den løsladte orienteres om, og der formidles derefter kontakt mellem den løsladte og sagsbehandleren.
  Vedrørende anholdte eller arrestanter som løslades i retten underretter anklageren Ishøj Lokalpolitis ledelse så hurtigt som muligt og gerne før retsmødet, såfremt det på forhånd er bestemt, at der vil ske løsladelse.

  Såfremt navnet på sagsbehandler ikke kendes rettes henvendelse til:
  Over 18 år
  Alle meddelelser vedrørende klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til:
  Folkeregister@ishoj.dk

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

  Under 18 år
  Familiecentret
  Mette Engbæk Jensen
  Ishøj Rådhus
  Ishøj Store Torv 20, 4. sal
  2635 Ishøj
  Tlf.: 4357 7568
  Mail: meeje@ishoj.dk
  Emnefelt: Familiecentret

  Misbrugsbehandling

  Alle meddelelser vedr. klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til:
  Folkeregister@ishoj.dk

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag

  Alle meddelelser vedrørende klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til:
  Folkeregister@ishoj.dk

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

  I hver enkel sag sker der en konkret vurdering af hvorvidt Ishøj Kommune er handlekommune eller ej. 

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Alle meddelelser vedrørende klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til:
  Folkeregister@ishoj.dk

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

  Borgere kan ikke søge almene boliger i Ishøj Kommune under afsoning. Borgere kan først søge bolig, når der er lavet en uddannelses- eller jobplan kombineret med en støtteskrivelse eller når borgeren kan dokumentere 3 måneders lønindtægt.

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Koordineres ved kvartalsmøder i kommunen, hvor borgere, der løslades inden for den næstkommende periode gennemgås. Her kan UU-vejleder evt. involveres.

  Ansvarlig hos kommunen
  Over 18 år

  Alle meddelelser vedrørende klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til:
  Folkeregister@ishoj.dk

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

  Under 18 år
  Familiecentret
  Mette Engbæk Jensen
  Ishøj Rådhus
  Ishøj Store Torv 20, 4. sal
  2635 Ishøj
  Tlf.: 4357 7568
  Mail: meeje@ishoj.dk
  Emnefelt: Familiecentret

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Alle meddelelser vedrørende borgere med behov for behandling for alkohol- eller stofmisbrug sendes til:
  pitstop@ishoj.dk

 • Øvrig behandling

  Ved behov fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling henvises til egen læge.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Over 18 år

  Alle meddelelser vedrørende klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til:
  Folkeregister@ishoj.dk

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

   

  Under 18 år
  Familiecentret
  Mette Engbæk Jensen
  Ishøj Rådhus
  Ishøj Store Torv 20, 4. sal
  2635 Ishøj
  Tlf.: 4357 7568
  Mail: meeje@ishoj.dk
  Emnefelt: Familiecentret

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Tone Schnell DiBona
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Ishøj Kommune
  Ishøj Store Torv 20, etage 5
  2635 Ishøj
  Koordinator Tone Schnell DiBona
  Tlf.: 2485 2446
  Mail: tondi@ishoj.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Folkeregister@ishoj.dk 

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Over 18 år

  Alle meddelelser vedrørende klienter i Ishøj kommune sendes via sikker mail til:
  Folkeregister@ishoj.dk

  Folkeregistret vil herefter sørge for den videre visitation af henvendelsen til rette vedkommende i kommunen.

  Under 18 år
  Familiecentret
  Mette Engbæk Jensen
  Ishøj Rådhus
  Ishøj Store Torv 20, 4. sal
  2635 Ishøj
  Tlf.: 4357 7568
  Mail: meeje@ishoj.dk
  Emnefelt: Familiecentret

 • Opdatering og evaluering

  Odatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  tk@ishoj.dk
   

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 1. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 1. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk