Ikast-Brande Kommune

Nedenfor finder du Ikast-Brande Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Ikast-Brande Kommune
  Jobcentret
  Rådhusstrædet 6
  7430 Ikast

  Faglig koordinator
  Tine Thorlund Lauritzen 
  Tlf.: 9960 4288
  Mail: titla@ikast-brande.dk
  Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk
  Emnefelt: Pågældende afdeling eller navn som mailen er henvendt til

  Udslusningskoordinator
  Udslusningskoordinator er den beskæftigelsesrådgiver borger har.
  Hvis der ikke er tilknyttet en beskæftigelsesrådgiver skal kontakten ske til kommunens hovedkontakt
  Tine Thorlund Lauritzen
  Faglig koordinator i Jobcentret
  Tlf.: 9960 4288
  Mail:  titla@ikast-Brande.dk

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordingering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Borgerservice, Team kontanthjælp.
  Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk
  Emnefelt: Att.: Lotte, Borgerservice

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Borgerservice
  Faglig koordinator Lotte
  Mail: lopet@ikast-brande.dk

  På Ikast-Brande Kommunes hjemmeside kan det ses hvilken dokumentation der skal vedlægges ansøgningen.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Jobcentret
  Faglig koordinator
  Tine Thorlund Lauritzen
  Tlf.: 9960 4288
  Mail: titla@Ikast-Brande.dk
   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Det faglige arbejde omkring klienten foregår med klientens sagsbehandler.
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Ydelseskontoret
  Faglig koordinator Lotte
  Mail: lopet@Ikast-Brande.dk

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Familieafdelingen
  Bellisvej 2
  8766 Nr. Snede
  Kontaktperson Kirsten
  Tlf.: 9960 5542
  Mail: kimar@ikast-brande.dk

 • Løsladelsesmøde
  Se køreplanens punkt 8.
   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Direkte henvendelse til den indsattes sagsbehandler. Hvis ikke der er navn på sagsbehandleren kan faglig koordinater Tine Thorlund Lauritzen i jobcentret kontaktes.
  Der samles på mødet op om behov ved løsladelsen, forsørgelse, bolig mv.
  Meddelelse om løsladelse sendes til Borgerservice, Team kontanthjælp, som ved indsættelsen.
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Direkte henvendelse til den indsattes sagsbehandler.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Hvis ikke der er navn på sagsbehandleren kan faglig koordinater Tine Thorlund Lauritzen i jobcentret kontaktes (titla@ikast-brande.dk).

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Ansøgning om kontanthjælp, skal være modtaget i kommunen 14 dage før løsladelse.
  Ansøgningsskema kan udskrives på www.borger.dk
  På kommunens hjemmeside www.ikast-brande.dk findes oversigt over den dokumenation, der skal vedlægges, samt hvilke ting der skal være på plads, når ansøgningen sendes ind.

  Ansøgning om forsørgelsesydelse vedlagt den anmodede dokumentation skal være modtaget i kommunen 15 hverdage før løsladelsen. Modtages ansøgningen og dokumentationen senere, må der forventes senere udbetaling til ansøgeren. 
  Ansøgeren skal på løsladelsesdagen henvende sig personligt til Jobservice (i Jobcentret) for at blive oprettet som ledig og visitation.   
  Der skal være en Nem-konto tilknyttet ansøgeren, da udbetalingen ellers ikke kan overføres. 
   

  Ansøgninger sendes til:
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Ved løsladelsen henvender den løsladte sig i Jobservice, der er placeret på Ikast Rådhus, Rådhusstræde 6, 7430 Ikast. Udbetalingen af engangshjælp kan forventes indsat efter en uge på klientens NemKonto.

  Ansvarlig hos kommune
  Jobcentret
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  I forbindelse med visitationssamtalen på løsladelsesdatoen vil der blive aftalt tid ved Jobcentret. Hvis ikke der er aftalt tid, vil den løsladte få en indkaldelse pr. brev.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcentret

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Der er ikke truffet særlige aftaler.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Ansøgeren skal henvende sig i Jobservice (i Jobcentret) for at blive oprettet som ledig og visiteret til ydelse. Når ansøgningen og relevant dokumentation er modtaget retur, skal der forventes 5 hverdage inden engangshjælpen er til rådighed på NemKontoen.

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Ansøgningen om kontanthjælp, som kan findes på kommunens hjemmeside, skal 14 dage før løsladelsen sendes til:
  Borgerservice
  Faglig koordinator Lotte
  Mail: lopet@Ikast-Brande.dk
   

  Der er som hovedregel afholdt løsladelsesmøde og lagt en plan. I undtagelsestilfælde skal den løsladte ved løsladelsen henvende sig i Visitationen i Jobservice, på Ikast Rådhus, Rådhusstræde 6, 7430 Ikast.

 • Bolig
  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Ikast-Brande Kommune har ikke boliger, men den indsatte kan indmeldes sig i boligforening. Ved rådgivning kan Borgerservice kontaktes.
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Borgerservice
 • Uddannelse
  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  -

  Ansvarlig hos kommunen

  Faglig koordinator Tine Thorlund Lauritzen
  Tlf.: 9960 4288
  Mail: titla@ikast-brande.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Henvendelse til: 
  Center For Rusmiddelbehandling I Ikast Brande (CFR)
  Svaneparken 8
  7430 Ikast
  Tlf.: 9960 3850

  Faglig koordinator og misbrugskonsulent Søs Philipsen
  Tlf.: 9960 3858 / 2055 4397
  Mail: sophi@ikast-brande.dk

  Ansvarlig hos kommunen
  Faglig koordinator og misbrugskonsulent Søs Philipsen

   

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Det er ikke en kommunal opgave at give psykologisk-, psykiatrisk- eller sexologisk behandling.
  Den enkelte sagsbehandler vil henvise klienten til at opsøge relevant regional behandling.

  Det vil være muligt at søge om tilskud til øvrige behandlinger fx receptpligtig medicin med evt. egenbetaling.
  Ansøgningen om enkeltydelse sendes til

  Borgerservice, team kontanthjælp
  Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk

  Der kan forventes en sagsbehandlingstid på ca. 3 uger, hvorfor det er en god ide at søge enkeltydelses samtidig med ansøgning om kontanthjælp.
  Der skal på ansøgningen fremgå hvor mange dage den løsladte har medicin til fra løsladelsen.

  På kommunens hjemmeside www.ikast-brande.dk under enkeltydelser findes vejledning til hvilken dokumentation der skal vedlægges i forhold til det der søges om.

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Afdelingsleder Bjarne Nørgaard Jensen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Ikast-Brande Kommune
  Beskæftigelse og Integration
  Afdelingsleder Bjarne Nørgaard Jensen
  Rådhusstrædet 6
  7430 Ikast
  Tlf.: 9960 4200
  Direkte tlf.: 9960 4221
  Mail: bjjen@ikast-brande.dk
  Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Faglig koordinator Tine Thorlund Lauritzen
  Tlf.: 9960 4288
  Mail: titla@ikast-brande.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Direkte henvendelse til den sigtedes sagsbehandler. Hvis ikke der er navn på sagsbehandleren kan faglig koordinater i jobcentret kontaktes.

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Faglig koordinator Tine Thorlund  Lauritzen
  Tlf.: 9960 4288
  Mail: titla@ikast-brande.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk