Hvidovre Kommune

Nedenfor finder du Hvidovre Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Hvidovre Kommune
  Hvidovrevej 278
  2650 Hvidovre

  Udslusningskoordinator
  Mail: godlosladelse@hvidovre.dk
  Under 30 år: Alice Jacobsen, tlf.: 4185 0427
  Over 30 år: Cathrine Nielsen, tlf.: 3639 2273

  Handleplan og forsørgelse (pension)
  Tlf.: 3639 3440
  Sikker mail: voksenraadgivningen@hvidovre.dk

  Handleplan øvrige
  Tlf.: 3639 3440
  Sikker mail: voksenraadgivningen@hvidovre.dk

  Uden handleplan
  Tlf.: 3639 2251
  Sikker mail: jobcenter@hvidovre.dk

   

  Undtagelser fra hovedkontakt

  Se under hvert punkt i samarbejdsaftalen for at finde den rette indgang. 

   

   

   

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: bos@hvidovre.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: ydelse@hvidovre.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: bos@hvidovre.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  For pensionister:
  voksenraadgivningen@hvidovre.dk

  For ikke-pensionister:
  ydelse@hvidovre.dk

 • Koordinering
  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen i alle de tilfælde, hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Pension
  Tlf.: 3639 3440
  Sikker mail: voksenraadgivningen@hvidovre.dk

  Øvrige
  Tlf.: 3639 3440
  Sikker mail: voksenraadgivningen@hvidovre.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplsyninger under punktet For afsonere 

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere


  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børne- og Familieafdelingen
  Administrationen
  Tlf.: 3639 3639
  Mail: bv@hvidovre.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 
  Pension

  Tlf.: 3639 3440
  Sikker mail: voksenraadgivningen@hvidovre.dk

  Øvrige
  Tlf.: 3639 3440
  Sikker mail: voksenraadgivningen@hvidovre.dk

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Se oplysningerne ovenfor 
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  P
  ension
  Tlf.: 3639 3440
  Sikker mail: voksenraadgivningen@hvidovre.dk

  Øvrige
  Tlf.: 3639 3340
  Sikker mail: voksenraadgivningen@hvidovre.dk

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: bos@hvidovre.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Borger skal møde i Jobcentret (JC) og Ydelsescentret (YC) første dag borger er ude af fængsel. Penge kan først indberettes efter fremmøde. Dette kan i visse situationer ske fra dag til dag. Det vil dog være rart at få en orientering i forvejen om pågældendes løsladelsesdato. YC fremsender ansøgningsskema samt vejledning ifm. ansøgning om kontanthjælp, således at den nødvendige dokumentation er ordnet før løsladelsesdatoen. OBS at Kriminalforsorgen bør være den indsatte behjælpelig med at få oprettet en Nemkonto.
  Sikker mail: ydelse@hvidovre.dk
  Emnefelt: Løslades kontanthjælp

  Se vejledning for ansøgning om kontanthjælp her.

  Genoptagelse af pension
  Tlf.: 3639 3440
  Sikker mail: voksenraadgivningen@hvidovre.dk

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Rådighedsvurdering foretages i jobcentret. Henvendelser vedr. aftaler:
  Tlf.: 3639 2251
  Sikker mail: jobcenter@hvidovre.dk  
  Emnefelt: Att.: Jobservice fronten rådighedsvurdering

  Ansvarlig hos kommune
  -
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Udslusningskoordinator
  Mail: godlosladelse@hvidovre.dk
  Under 30 år: Alice Jacobsen, tlf.: 4185 0427
  Over 30 år: Cathrine Nielsen, tlf.: 3639 2273

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej, se ovenfor. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Nej, se ovenfor.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Boliganvisning foregår via henvendelse til Borgerservicecentret

  Ansvarlig hos kommunen

  Borgerservice
  Tlf.: 3639 3010
  Sikker mail: bos@hvidovre.dk
  Personlig henvendelse i Rådhusets åbningstid

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Udslusningskoordinator
  Mail: godlosladelse@hvidovre.dk
  Under 30 år: Alice Jacobsen, tlf.: 4185 0427

  Såfremt afsoner ikke ønsker offentlig forsørgelse, koordineres med:
  Ungdomsvejledningen i Hvidovre
  Bødkerporten 1F, 1. th., 2650 Hvidovre
  Tlf.: 3649 6488

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  -
   

  Ansvarlig hos Hvidovre kommune
  Center for Handicap og Psykiatri
  Voksenrådgivningen
  Medborgerhuset
  Hvidovrevej 280
  2650 Hvidovre

   

  Rusmiddelkonsulenter:


  Maja Henriksen

  Direkte tlf.: 3639 3846 / 6191 6993 (for voksne over 18 år)

  Tina Fick Kulmbak
  Direkte tlf.: 3639 3852 / 6197 1685 (for voksne over 18 år)

  Fælles email: rusmiddel@hvidovre.dk

  Førtids- og folkepension
  Handicap og Psykiatri
  Tlf.: 3639 3639
  Email: voksenraadgivningen@hvidovre.dk
  Emnefelt: Pension og Handicap / Misbrugsbehandling / Kriminalforsorgen
   

   

  Misbrugsbehandling for unge under 18 år
  Børne- og Familieafdelingen
  Administrationen
  Tlf.: 3639 3639

  Email: bv@hvidovre.dk

  Emnefelt: Børne- og Familieafdelingen / Misbrugsbehandling / Kriminalforsorgen

   

   

   

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Pension
  Tlf.: 3639 3440
  Sikker mail: voksenraadgivningen@hvidovre.dk
  Øvrige
  Tlf.: 3639 3440
  Sikker mail: voksenraadgivningen@hvidovre.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Jesper Lauridsen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Hvidovre Kommune
  Hvidovrevej 278
  2650 Hvidovre
  Jesper Lauridsen
  Mail: jld@hvidovre.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  For borgere under 30 år:
  Alice Jacobsen
  Tlf.: 4185 0427

  For borgere over 30 år:
  Cathrine Nielsen
  Tlf.: 3639 2273

 • Særlige aftaler

   

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Sikker mail: jobcenter@hvidovre.dk

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Myndighedschef Bodil Tøndborg
  Tlf.: 3639 3936
  Sikker mail: voksenraadgivningen@hvidovre.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 2. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 2. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk