Hverdag i fængslet

Mad
De indsatte får som regel kostpenge og køber deres mad i fængslets butik. Maden laver man selv eller sammen med andre i afdelingens køkken. Butikkerne sælger også kaffe, tobak, slik og toiletsager.

Telefon
Det er forbudt at have mobiltelefon med i fængslet.

I de åbne fængsler er der kort- og mønttelefoner, som de indsatte kan bruge. Du kan købe taletidskort i fængslets butik. Dine pårørende kan også ringe til dig. Du kan også leje en særlig mobiltelefon, som bliver fastgjort i dit opholdsrum, og hvor du bruger dit eget simkort eller betalingskort. Du skal selv betale udgifterne til telefonering.

I de lukkede fængsler må du som indsat ringe til 10 personer, som er godkendt på forhånd. Alle samtaler optages på bånd, og de bliver kontrolleret bagefter ved stikprøver for at sikre, at reglerne overholdes. Du kan ikke modtage opringninger udefra i et lukket fængsel.

Post
Som indsat har du ret til at skrive til og modtage breve fra hvem, du vil. Breve til dig bliver åbnet og kontrolleret, mens du ser på det. Kun i særlige tilfælde vil brevene blive læst af personalet.

Personalet må ikke åbne breve til og fra disse myndigheder: Justitsministeren, direktøren for kriminalforsorgsområdet, domstolene, Den Særlige Klageret, Procesbevillingsnævnet, anklagemyndigheden, politiet, Folketingets Ombudsmand, medlemmer af Folketinget, andre offentlige myndigheder, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Europæiske Torturkomite, forsvareren i din straffesag eller i en verserende sag. Det samme gælder breve til og fra advokater, der er antaget til at blive beskikket som offentlige forsvarere.

En udenlandsk indsat har ret til at sende og modtage breve til sit hjemlands diplomatiske repræsentanter. Disse breve bliver ikke kontrolleret, men kan blive gennemlyst for at forhindre smugling.

Besøg
Du kan få besøg af din familie og andre på en særlig besøgsafdeling eller på din egen stue. Du har ret til mindst et besøg på en time hver uge. Hvis der er mulighed for det, kan besøget være længere. Dine besøgende skal godkendes på forhånd. Personalet overvåger kun besøg, hvis der er en særlig grund til det.

Du har ret til uovervåget besøg fra din forsvarer i den sag, du er dømt i, eller andre aktuelle sager mod dig. Det samme gælder besøg fra andre advokater, der kan beskikkes som offentlige forsvarere.

Hvis du ikke har familie eller venner i nærheden af fængslet, kan du spørge personalet, om det er muligt at få en besøgsven fra Røde Kors. Se en film om at få besøg af en besøgsven fra Røde Kors her

Fællesskab
De fleste har enecelle, men der er enkelte dobbeltceller i nogle fængsler og arresthuse. Du er som regel sammen med andre indsatte i arbejdstiden og fritiden. Du kan dog selv vælge at afsone i enrum eller med begrænset samvær med andre.

Arbejde
Du har både ret og pligt til at være beskæftiget under afsoningen svarende til en 37 timers arbejdsuge. Formålet med beskæftigelsen er at give din hverdag i fængslet indhold og hjælpe dig til at fungere bedre i samfundet efter afsoningen.

De fleste fængsler har værksteder, der producerer forskellige varer – lige fra møbler til økologisk mælk. Produkterne sælges på almindelige markedsvilkår. Du får en timeløn, der begynder på 8-9 kroner, men efter nogle uger har du mulighed for at få forskellige tillæg.

Du har mulighed for at kombinere arbejde i fængslets produktion med anden beskæftigelse så som uddannelse og behandling.

Du kan se mere om dine muligheder på siden om det enkelte fængsel, som du kan finde under punktet ”Institutioner”.

Uddannelse
Du kan også deltage i undervisning på forskelligt niveau. Undervisningen foregår som regel i fængslets egen skole. I åbne fængsler kan undervisningen også foregå på skoler og uddannelsescentre uden for fængslet. Dette er især aktuelt i den sidste del af afsoningen.

Undervisningstilbuddet i fængslerne omfatter oftest forberedende voksenundervisning (FVU), hvor du får grundlæggende undervisning i dansk og matematik og almen voksenundervisning (AVU), der svarer til folkeskolens afgangsniveau. Her kan der udover dansk og matematik også være undervisning i engelsk, it og andre fag. Nogle fængsler tilbyder også undervisning i HF-enkeltfag.

Andre og videregående uddannelser vil typisk foregå uden for fængslet. For at kunne deltage i uddannelse uden for fængslerne skal man have det godkendt og i øvrigt leve op til kriterierne for at få udgang. Det kan du læse mere om nedenfor.

Nogle steder vil du også kunne få en mere erhvervsorienteret uddannelsesplan, hvor relevante skolefag kombineres med uddannelsespladser i et af produktionsværkstederne.

Behandling
Har du problemer med misbrug eller andet, kan du få tilbud om behandling i stedet for at arbejde eller uddanne dig. Der er f.eks. tilbud til

 • stofmisbrugere
 • alkoholmisbrugere
 • voldskriminelle
 • sexforbrydere
 • unge afsonere.

Når du beder om hjælp til narko- eller alkoholmisbrug, har du ret til at få et tilbud om behandling, inden der er gået to uger.

Du kan også få hjælp til at ændre din opførsel over for andre. De fleste fængsler tilbyder 

 • ”Det kognitive færdighedsprogram”, hvor du bliver mere bevidst om, hvordan du opfører sig, og bedre til at tænke, før du handler
 • Anger Management eller ”vredesprogrammet”, hvor du bliver bedre til at beherske din vrede.

Behandling kan både ske på særlige behandlingsafdelinger på fængslerne, i arresthusene og på pensioner samt på institutioner udenfor. Du kan se i oversigten over fængsler og arrester, hvilke behandlingsmuligheder der er i det enkelte fængsel. Behandlingsafdelinger

Fritid
I fritiden kan du deltage i forskellige tilbud såsom sport, hobbyaktiviteter eller biblioteksbesøg. I åbne fængsler arbejder man ofte sammen med de lokale klubber og foreninger om fritidstilbud.

Støtte og rådgivning
Mens du afsoner, kan du få hjælp og rådgivning af personalet på din afdeling eller af fængslets socialrådgiver. Du kan fx få støtte til at løse dine eller familiens personlige og sociale problemer.

Personalet vil hjælpe med at forberede din løsladelse, f.eks. med at finde et sted at bo og muligheden for at klare sig økonomisk. Hvis du er gået i gang med en uddannelse, kan de være med til at finde ud af, hvordan du kan gøre den færdig efter løsladelsen.

Personalet kan også sætte dig i kontakt med præst, læge og andre, der kan hjælpe med problemer. Hvis du har spørgsmål om din dom, kan du søge hjælp hos din forsvarer. Personalet kan også hjælpe dig med kontakt til advokater, der giver gratis retshjælp.

Sundhed
Du har samme ret til behandling som i samfundet udenfor. Alle fængsler har læger, mange har også sygeplejersker, psykologer og psykiatriske konsulenter.

Hvis du skal på sygehus under afsoningen, vil du oftest komme på det lokale sygehus. Du kan også blive indlagt på Vestre Hospital, hvis du ikke kan få den rigtige pleje og behandling i det fængsel eller arresthus, hvor du er.

Hvis du har brug for psykologisk eller psykiatrisk behandling, vil du komme til at afsone på Anstalten ved Herstedvester. Der har de særligt personale, der kan tage sig af psykiske problemer.

Religion
Du har ret til at praktisere din religion under afsoningen. De fleste fængsler har en kirke eller et rum til kirkelige begivenheder. Her kan der f.eks. holdes gudstjenester, vielser eller barnedåb.

Der holdes også gudstjenester på andre sprog end dansk, katolske messer og muslimske bønner, afhængigt af behovet i det enkelte fængsel

I de større fængsler er der en fast præst. I mindre fængsler og i arresthusene er det en lokal præst, der tager sig af de indsattes behov. I åbne fængsler kan de indsatte få mulighed for at gå i den lokale kirke.

Fængselspræsten kan kontaktes af alle indsatte uanset tro. Han eller hun kan tale med dig eller din familie. Har du ingen familie, kan han hjælpe med kontakt til en besøgsven fra Røde Kors eller Kirkens Korshær. Fængselspræsten står også ofte for kulturaftener, musik og sammenkomster.

Talsmand  
De indsatte har mulighed for at påvirke hverdagen i fængslet. Det sker bl.a. ved at vælge talsmænd.

Udgang  
Du kan få lov at forlade fængslet midlertidigt, hvis der er et konkret formål med det, såsom

 • Besøg hos familien (typisk weekendudgang)
 • Sygdom eller død i familien
 • Særlige situationer, hvor din tilstedeværelse er nødvendig (retsmøder,lægebehandling mv).

Ved domme på 5 måneder og mere er der sidst i afsoningen mulighed for

 • Arbejde eller undervisning uden for fængslet
 • Udstationering på Kriminalforsorgens pensioner.

Hvis du afsoner en dom på ét års fængsel eller mere, har du måske mulighed for at blive udstationeret til egen bopæl i de sidste seks måneder af afsoningen. Det kan f.eks. ske, hvis du ikke kan nå at komme på arbejde eller i skole fra fængslet, eller hvis det er godt af hensyn til din afsoning, resocialisering eller familie. Desuden er der nu mulighed for at kombinere udstationering til egen bopæl med fodlænke og ophold i en af Kriminalforsorgens pensioner i udslusningsfasen, således at der kan ske tidligere udstationering til en pension med efterfølgende anvendelse af udstationering til egen bopæl med fodlænke.

Du får kun lov til udgang, hvis personalet ikke mener, at du vil prøve at flygte, begå ny kriminalitet eller på anden måde misbruge udgangen. Somme tider kan du kun få lov til udgang, hvis en ansat fra fængslet er med.

Politiet skal i nogle tilfælde høres, før du kan få udgang. Det gælder f.eks, hvis du har begået farlig kriminalitet eller tidligere har begået ny kriminalitet under udgang. Hvis politiet og fængslet er uenige om, hvorvidt du kan få udgang eller ej, er det direktoratet, der afgør sagen.

Du kan miste retten til udgang, f.eks. hvis du udebliver, begår ny kriminalitet, tager stoffer eller forsøger at smugle alkohol eller stoffer ind i fængslet.

Hvornår kan man få udgang?  
Sidder du i åbent fængsel, får du som regel efter 30 dages ophold lov til weekendudgang hver 3. uge. Er din dom på 2½år eller mere, må du vente, til du har afsonet 1/6 af straffen, medmindre du møder fra fri fod.

Sidder du i lukket fængsel, skal du have afsonet mindst en fjerdedel af din straf, før du kan få uledsaget udgang. Hvis din dom er på mere end fem år, skal du have afsonet mindst en tredjedel af straffen. Hvis din dom er på otte år eller mere, skal du have afsonet mindst halvdelen af straffen. Derudover skal du have haft ophold i fængslet et vist antal uger.

Hvis du udebliver efter indkaldelse til afsoning, skal du ikke regne med at få udgang de første 3 måneder efter indsættelsen.

Varetægtsfængslede får kun sjældent lov til udgang. Politiet skal give tilladelse, og der vil altid være personale med på udgangen.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk