Horsens Kommune

Nedenfor finder du Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen

  Horsens Kommune
  Jobcenter
  Samsøgade 3
  8700 Horsens

  Udslusningskoordinator
  Anne Mette Randers
  Sikker mail: jobcenter@horsens.dk
  Tlf.: 2348 6035

  Lone Tingholm
  Sikker mail: jobcenter@horsens.dk
  Tlf.: 7629 4770

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: borgerservice@horsens.dk 

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

   

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

   

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: borgerservice@horsens.dk 
  Emnefelt: Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Sikker mail: borgerservice@horsens.dk  

  Varetægtsarrestanter
  Sikker mail: borgerservice@horsens.dk
  Emnefelt: Folkeregister

  For eventuel koordinering kontakt udslusningskoordinator.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere
  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: jobcenter@horsens.dk  
  Emnefelt: Anne Mette Randers

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: jobcenter@horsens.dk

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -

   

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: jobcenter@horsens.dk

   

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  familieafdelingen@horsens.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til

  Snarest muligt efter at det er afklaret, at den indsatte skal løslades og senest 3 måneder før løsladelsestidspunktet tager den handleansvarlige i fængslet initiativ til et løsladelsesmøde.
  Fængslet vurderer inden mødet, om der evt. bør iværksættes misbrugsbehandling eller/og andre relevante tiltag i forbindelse med løsladelsen og dermed indkalde relevante parter via udslusningskoordinator Anne Mette Randers, mail: ssamr@horsens.dk. (ikke sikker mail)

  Sager hvor det ikke er muligt at etablere et løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Der foretages efter aftale telefonmøde eller mail (med samtykke fra klienten), som sendes til:
  Sikker mail: jobcenter@horsens.dk  
  Emnefelt: Anne Mette Randers

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: jobcenter@horsens.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Ansøgningsskema med relevante oplysninger om borgerens økonomiske og sociale situation sendes til hovedkontakten, der videreformidler til ydelsesafdelingen.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Spørgsmålet afklares igennem hovedkontaktpersonen og ydelsesafdelingen

  Ansvarlig hos kommune
  Anne Mette Randers
  sikker mail: jobcenter@horsens.dk

  Beskæftigelsessituation
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret
  Hovedkontaktpersonen er ansvarlig for at der tages hånd om den indsattes beskæftigelsesmæssige situation i forbindelse med løsladelsen, og at den indsatte ved løsladelse har navnet på en beskæftigelsesrådgiver.

  Ansvarlig hos kommune
  Anne Mette Randers
  sikker mail: jobcenter@horsens.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Ved løsladelse sendes en mail til:
  Sikker mail: jobcenter@horsens.dk

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  I forbindelse med løsladelse fra retten bør den løsladte hurtigst muligt rette henvendelse til

  Jobcenter Horsens – Anne Mette Randers
  Samsøgade 3, 8700 Horsens

  eller

  Horsens Kommune,
  Ydelsesafdelingen
  Jette Højbjerg Christensen
  Samsøgade 3, 8700 Horsens

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Handlekommunen er anbringelseskommunen.
  Sikker mail: jobcenter@horsens.dk
  Emnefelt: Anne Mette Randers

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Fængslet er ansvarlig for at få opnoteret i relevant boligforening.

   

  Ansvarlig hos kommunen

  Anne Mette Randers
  Sikker mail: jobcenter@horsens.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb
  Hovedkontakten sikrer, at der udpeges en ansvarlig for opfølgning af uddannelsesforløbet, og at de relevante afdelinger inddrages.

   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Hovedkontakten sikrer, at der udpeges en ansvarlig for opfølgningen af uddannelsesforløbet.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Anne Mette Randers
  Sikker mail: jobcenter@horsens.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen
  Hvis der ikke er taget direkte kontakt og aftalt opstartsmøde hos misbrugscentret før løsladelsen, sker det via mail til hovedpostkassen: jobcenter@horsens.dk
  Der er i øvrigt indgået en lokal samarbejdsaftale mellem Afdelingen i Sydøstjylland og Rusmiddelafdelingen i Horsens Kommune CSU.

  Når en indsat, der modtager medicin, løslades, skal der være et medicinkort, som er underskrevet af en medicinansvarlige.

  Ansvarlig hos kommunen
  CSU
  Tlf.: 7629 1480
   

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  Ved behov for kronikertilskud tager fængslets læge kontakt til borgerens egen læge vedr. dette, så tilskuddet er på plads før løsladelsen.

  Ansvarlig hos kommunen
  Anne Mette Randers formidler kontakt til de/den relevante afdeling med ansøgning.

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Anne Mette Randers

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Horsens Kommune
  Jobcenter
  Samsøgade 3
  8700 Horsens
  Anne Mette Randers
  Sikker mail: jobcenter@horsens.dk
  Emnefelt: Anne Mette Randers

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Anne Mette Randers
  Sikker mail: jobcenter@horsens.dk
  Tlf.: 2348 6035

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808)  
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Sikker mail: jobcenter@horsens.dk
  Emnefelt: Anne Mette Randers

   

  Underretninger
  Får du kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der er til fare for barnets eller den unges sundhed eller udvikling, skal du sende en underretning via dette link. En underretning defineres som en henvendelse til den relevante myndighed, der indeholder bekymring for et barns eller en ungs trivsel og udvikling.

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Anne Mette Randers
  Mail: ssamr@horsens.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk