Holbæk Kommune

Nedenfor finder du Holbæk Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen

  Holbæk Kommune
  0899 Kommunesservice

  Inklusionskonsulent Mette Hansen
  Tlf.: 7236 4831
  Sikker mail: mench@holb.dk

  Ydelser
  Carina Købke
  Tlf.: 7236 3636
  Sikker mail: sikkerpost@holb.dk
  Emnefelt: Att.: Carina Købke

  Undtagelser fra hovedkontakt

  Kontaktcenteret tlf.nr. 7236 3636.

  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Holbæk Kommune
  0899 Kommuneservice
  Sikker mail: Ydelseskontoret@holb.dk

  Inklusionskonsulent Mette Hansen
  Tlf.: 7236 4831
  Sikker mail: mench@holb.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@holb.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Ansøgningsgruppen
  Ydelsescenter 1
  0899 Kommuneservice
  Tlf.: 7236 3636
  Sikker mail: Ydelseskontoret@holb.dk
  Emnefelt: Att.: ansøgning om enkeltydelser, (borgerens cpr-nr.)

  Folke- eller førtidspensionister

  Borgerservice
  Team Borgersag Økonomi og administration
  0899 Kommuneservice
  Tlf.: 7236 3636
  Sikker mail: sikkerpost@holb.dk
  Emnefelt: Att.: postpension@holb.dk

  Medsend dokumentation for husleje, indtægt, kontoudskrifter for de seneste 3 måneder. Eventuelt skal samlever/ægtefælle have søgt om boligsikring inden der kan tages stilling til ansøgning om enkeltydelser.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere
  Besked om koordinering sendes til
  Inklusionskonsulent Mette Hansen
  Tlf.: 7236 4831
  Sikker mail: mench@holb.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
  Nej

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@holb.dk
  Emnefelt: Att.: ydelseskontor@holb.dk

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Holbæk Kommune (FC)
  0899 Kommuneservice
  Tlf.: 7236 3636
  Sikker mail: sikkerpost@holb.dk
  Backup: Helle Stage

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsesmødet sendes til

  Inklusionskonsulent Mette Hansen
  Tlf.: 7236 4831
  Sikker mail: mench@holb.dk

  Udslusningskoordinatorer

  Astrid Krag
  Tlf.: 7236 2464
  Sikker mail: askra@holb.dk

  Laila Elise Larsen
  Tlf.: 7236 2526
  Sikker mail: laiel@holb.dk

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Se kontaktoplysninger ovenfor 

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Holbæk Kommune
  0899 Kommuneservice
  Sikker mail: sikkerpost@holb.dk

  Inklusionskonsulent Mette Hansen
  Tlf.: 7236 4831
  Sikker mail: mench@holb.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  -

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Over 30 år:
  Borgeren skal møde i Jobcenter på løsladelsesdatoen eller senest dagen efter.
  Adresse: Jernbanevej 6, 4300 Holbæk
  Åbningstid: 10.00-13.00 (torsdag 10.00-17.00)

  Unge under 30 år:
  Borgeren skal kontakte Ungeindsatsen på tlf. 7236 1478 på løsladelsesdatoen og få en tid til samtale.

  Ansøgning om forsørgelse via www.borger.dk senest 14 dage før løsladelse, fremsendelse af dokumentation senest 7 hverdag før løsladelse.

  Dokumentation
  Sidste 3 måneders kontoudskrifter, sidste 3 måneders indtægt, private pensioner, formue.

  Engangbeløb tilstræbes udbetalt på løsladelsesdagen (kun såfremt al dokumentation er fremsendt senest 7 hverdage før løsladlese). Afgørelse vedrørende kontanthjælp kan forventes behandlet indenfor 10 hverdag efter løsladelsen.
  Kriminalforsorgen oplyser ved ansøgning direkte mailadresse til sagsbehandler, der varetagerborgerens sag, når ansøgning ikke sker via www.borger.dk

  Ansvarlig hos kommunen
  Carina Købke
  Tlf.: 7236 3636
  Sikker mail: sikkerpost@holb.dk
  Emnefelt: Att.: Carina Købke

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Ved løsladelse, hvor det ikke er muligt at få kontakt til Ydelsescentret (fx fredag efter lukketid), kan der udlægges kr. 300,- af Kriminalforsorgen med henblik på, at beløbet trækkes i førstkommende ydelse, såfremt borgeren godkender det.

  For varetægtsarrestanter
  Over 30 år:
  Borgeren skal møde i Jobcenter på løsladelsesdatoen eller senest dagen efter.
  Adresse: Jernbanevej 6, 4300 Holbæk
  Åbningstid: 10.00-13.00 (torsdag 10.00-17.00)

  Unge under 30 år:
  Borgeren skal kontakte Ungeindsatsen på tlf. 7236 1478 på løsladelsesdatoen og få en tid til samtale.


  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag 
  Ansøgning sker til opholdskommunen. Ved eventuel tvivlsspørgsmål om, hvorvidt Holbæk er opholdskommune, kan der tages kontakt til Ydelsescentret på tlf.: 7236 3636.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Senest 2 måneder inden løsladelse rettes henvendelse til Borgerservice.


  Holbæk Kommune
  Kontante ydelser v/ansøgningsgruppen
  Ydelsescenter 1
  4300 Holbæk
  Tlf.: 7236 3636
  Sikker mail: sikkerpost@holb.dk
  Mail: ydelseskontor@holb.dk

  Ansvarlig hos kommunen
  -

   

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Under 18 år
  Lene Nielsen
  Tlf.: 7236 3636
  Sikker mail: sikkerpost@holb.dk
  Emnefelt: Att.: UU, Lene Nielsen

  Janne Louise Schmidt
  Tlf.: 7236 6157
  Sikker mail: sikkerpost@holb.dk
  Emnefelt: Att.: UU, Janne Louise Schmidt

  Over 18 år
  Inklusionskonsulent Mette Hansen
  Tlf.: 7236 3636
  Sikker mail: mench@holb.dk

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen
  -

  Ansvarlig hos kommunen

  Over 25 år:
  Rådgivningscentret (SC)
  Birkevænget 4
  4300 Holbæk

  Pernille Helum
  Tlf.: 7236 4090
  Sikker mail: perf@holb.dk

  Mellem 15-25 år:
  Sofiehuset
  Kasernevej 6, 1
  4300 Holbæk

  Jakob Fischer Rømer
  Tlf.: 7236 4060
  Sikker mail: jakfr@holb.dk

  Bekir Kur
  Tlf.: 7236 4060
  Sikker mail: bekir@holb.dk

   

   

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.
   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -

  Ansvarlig hos kommunen

  Inklusionskonsulent Mette Hansen
  Tlf.: 7236 3636
  Sikker mail: mench@holb.dk

 • Bande-exit og radikalisering
  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.
  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Inklusionskonsulent Mette Hansen
  Tlf.: 7236 3636
  Sikker mail: mench@holb.dk

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Inklusionskonsulent Mette Hansen
  Tlf.: 7236 3636
  Sikker mail: mench@holb.dk

  Radikalisering:
  SSP-konsulent og -koordinator Mads Kruse

  Tlf.: 7236 5595
  Sikker mail: madkr@holb.dk

   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Inklusionskonsulent Mette Hansen
  Tlf.: 7236 4831
  Sikker mail: mench@holb.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Inklusionskonsulent Mette Hansen
  Tlf.: 7236 4831
  Sikker mail: mench@holb.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Den afdeling ændringen vedrører (Ydelsescenter, Familiecenter, Jobcenter) 

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2016 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2017.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk