Hillerød Kommune

Nedenfor finder du Hillerød Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Al kommunikation mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune skal så vidt muligt foregå via mail. 

  Udslusningskoordinator
  Kræver mailkorrespondancen ”sikker mail” skal følgende mailadresse bruges: 
  Jobcenter@hillerod.dk
  I emnefeltet skal der stå ”Att.: Nadia Monefeldt”.

  Kræver mailkorrespondancen ikke sikker mail skal følgende mailadresser bruges:
  Jobcenter@hillerod.dk
  I emnefeltet skal der stå ”Att.: Nadia Monefeldt”.

  Øvrige kontaktoplysninger:
  Med post: Hillerød Jobcenter, trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, Att.: Nadia Monefeldt eller Anneke Foged.
  Tlf.nr..:Nadia Monefeldt, tlf. 7232 3357.
  Backup: Anneke Foged, tlf. 7232 3179.  

   

  Unge under 18 år
  Kræver mailkorrespondancen "sikker mail" skal følgende mailadresse bruges:
  familier@hillerod.dk 
  I emnefeltet skal der stå: Att.: Gitte Gjørup.

  Kræver mailkorrespondencen ikke sikker mail skal følgende mailadresse bruges:
  famillier@hillerod.dk med CC til gg@hillerod.dkSkriv att.: Gitte Gjørup.

  Øvrige kontaktoplysninger:
  Med post: Familie og Sundhed, Trollesminde Allé 27, 3400 Hillerød, att.: Gitte Gjørup
  Tlf. nr. til Gitte Gjørup: 7232 5520
   

  Back up
  Afdelingschef Helle Mitzie Stennicke
  Trollesminde Allé 27
  3400 Hillerød
  Tlf.: 7232 5500
  Mail: hste@hillerod.dk

   

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver i henhold til de gældende regler på området besked til folkeregisteret/kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Såfremt der ikke er handleplansforpligtelse for den indsatte, men det vurderes, at der er behov for en koordineret indsats, arbejdes efter Køreplan for God Løsladelse og arbejdsbeskrivelsen for afsonere med krav om koordinering af handlerplaner følges.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til

  Pr. mail: borgerservice@hillerod.dk

  Med post: Folkeregistret, Borgerservice, Trollesminde Allé 27, 3400 Hillerød

  Pr. Telefon: 7232 0000

  Forventet løsladelsestidspunkt vil fremgå af henvendelsen fra kriminalforsorgen.

  Besked om ophør af offentlige ydelser under 30 år:
  Hillerød Uddannelses- og vejledningscenter
  Tlf.: 72323357
  Sikker mail: ydelse@hillerod.dk, Emnefelt: att.: Nadia Monefeldt.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Hillerød Jobcenter.

  Sikker mail:

  ydelse@hillerod.dk, i emnefeltet skal der stå "Att.: Nadia Monefeldt".

  Øvrige kontaktoplysninger:
  Med post: Hillerød Jobcenter, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, att.: Nadia Monefeldt eller Anneke Foged.
  Pr. telefon: Nadia Monefeldt, tlf. 7232 3357, mandag, tirsdag, onsdag og fredag.
  Backup: Anneke Foged, tlf. 7232 3179.

  Ansøgningen om huslejebetaling skal underskrives af den indsatte. 


  Sammen med ansøgning fremsendes:

  • Dokumentation for huslejens størrelse
  • Kontoudtog over den indsattes indestående i pengeinstituttet
 • Koordinering

  Se køreplanens punkt 6 og 11. 

  For afsonere:
  Koordinering af handleplanerne og henvendelse om koordinering

  Kræver mailkorrespeondancen "sikker mail" skal følgende mailadresse bruges:

  Jobcenter@hillerod.dk I emnefeltet skal der stå: "Att.: Nadia Monefeldt".

  Kræver mailkorrespeondancen ikke sikker mail skal følgende mailadresse bruges:

  jobcenter@hillerod.dk  I emnefeltet skal der stå: "Att.: Nadia Monefeldt".

   

  Øvrige kontaktoplysninger:

  Med post: Hillerød Jobcenter, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, Att.: Nadia Monefeldt.

  Pr. Telefon: Nadia Monefeldt, tlf. 7232 3357

  Backup: Anneke Foged, tlf. 7232 3179

   

  Temaer på handleplansmøder vil som minimum være:

  • Bolig
  • Økonomiske forhold
  • Uddannelse/beskæftigelse
  • Årsager til kriminalitet, herunder adfærdsmønstre

  For tilsynsklienter:
  Jævnfør "Bekendtgørelse om kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper" (BEK nr. 642 af 15/06/2006), er der koordineringspligt for personer i tilsyn af Kriminalforsorgen, som kommunerne har pligt itl at tilbyde en handleplan efter § 141 i lov om social service, og som samtidig er omfattet af bestemmelserne om udarbejdelse af handleplaner i § 95, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf.

   

  Koordinering af handleplanerne og henvendelse om koordinering

  Se under punktet for afsonere.

   

  Andre aftaler om samarbejde vedrørende tilsynsklienter

  Nej.

   

  For § 78

  Henvendelse om koordinering

  Se punktet for afsonere.

   

  For unge under 18 år

  Besked om koordinering sendes til:

  Kræver mailkorrespondancen sikker mail skal følgende mailadresse bruges: familier@hillerod.dk. I emnefeltet skal der stå "att.: Gitte Gjørup".

  Kræver mailkorrespondancen ikke sikker mail skal følgende mailadresse bruges: familier@hillerod.dk med CC til gg@hillerod.dk. Skriv att.: Gitte Gjørup.

   

  Øvrige kontaktoplysninger:
  Med post: Familie og Sundhed, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, att.: Gitte Gjørup.
  Pr. telefon: Gitte Gjørup, tlf. 72 32 55 20
  Backup: Afdelingschef Helle Mitzie Stennicke, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, tlf. 72 32 55 00, mail: hste@hillerod.dk

   
   

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til: 

  Kræver mailkorrespondancen ”sikker mail” skal følgende mailadresse bruges: 
  Jobcenter@hillerod.dk I emnefeltet skal der stå ”Att.: Nadia Monefeldt”.

  Kræver mailkorrespondancen ikke sikker mail skal følgende mailadresser bruges:
  Jobcenter@hillerod.dk I emnefeltet skal der stå ”Att.: Nadia Monefeldt”.

   

  Øvrige kontaktoplysninger:

  Med post: Hillerød Jobcenter, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, Att.: Rikke Nyegaard Olesen

  Pr. telefon: Nadia Monefeldt, tlf. 7232 3357

  Back up: Anneke Foged, tlf. 7232 3179

  Løsladelsesmødet afholdes så vidt muligt 14 dage før løsladelsestidspunktet på Hillerød Rådhus. Hvis det er relevant skal den indsatte søge om forsørgelse i Visitationen/ Jobcentret i forbindelse med løsladelsesmødet. Dette er en forudsætning for, at kommunen kan garantere forsørgelse fra den dag, borgeren bliver løsladt. Se mere om nødvendig dokumentation og ansøgningsskema til forsørgelse under punkt 6 i samarbejdsaftalen.

   

  Sager hvor det ikke er muligt at etablere et løsladelsesmøde:

  Ansvarlig i kommunen:

   

  Kræver mailkorrespondancen sikker mail skal følgende mailadresse bruges:

  jobcenter@hillerod.dk I emnefeltet skal der stå "Att.: Nadia Monefeldt".

  Kræver mailkorrespondancen ikke sikker mail skal følgende mailadresse bruges:

  jobcenter@hillerod.dk I emnefeltet skal der stå: "Att.: Nadia Monefeldt".

   

  Øvrige kontaktoplysninger:

  Med post: HUV, Milnersvej 48, 3400 Hillerød, Att.: Nadia Monefeldt.

  Pr. Telefon: Nadia Monefeldt, tlf. 7232 3357

  Backup: Anneke Foged, tlf. 7232 3179

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Folkeregistret
  Borger- og Socialservice
  Tlf.: 7232 0000
  Sikker mail: borgerservice@hillerod.dk

   

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Sagsbehandler medbringer huskeliste og ansøgningsskema til handleplansmøde eller til løsladelsesmødet, så den indsatte har god tid til at indsamle dokumentation og evt. få hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet. Den indsatte søger om forsørgelse i forbindelse med løsladelsesmødet 14 dage før løsladelsestidspunktet ved selv at møde op i Visitationen/Jobcentret på Hillerød Rådhus.

  Hvis den indsatte ikke har mulighed for at komme til løsladelsesmøde 14 dage før løsladelsestidspunktet, skal den indsatte møde op på løsladelsesdagen og ansøge om forsørgelse i Visitationen/Jobcentret på Hillerød Rådhus. Hillerød Kommune vil bestræbe sig på at have forsørgelse klar til den indsatte så hurtigt som muligt.

  Se liste over nødvendig dokumentation og ansøgningsskemaet under punkt 6 i samarbejdsaftalen. 

   

  Nødvendig dokumentation og ansøgningsskema til forsørgelse
  For at kunne behandle indsattes ansøgning kræver det den nødvendige information. Når den indsatte henvender sig for at søge om hjælp til forsørgelse skal han medbringe følgende:

  • Identifikation (sygesikringskort eller pas samt evt. opholdstilladelse)
  • Ansøgningsskema (https://xform.oib.dk/?Xform=ko534&EntityCode=219 eller få det udleveret i Jobcentret) - Skemaet skal medbringes i udfyldt og underskrevet stand (evt. ægtefælle skal også underskrive)
  • Dokumentation for årsagen til ansøgning om kontanthjælp (fx pga. afsoning)
  • Lønsedler for de sidste 3 måneder eller arbejdsdusør i fængslet. Er du gift skal du også aflevere din ægtefælles lønsedler) samt information om alle andre indkomster, herunder pension, lejeindtægter, mv.
  • Dokumentation for boligudgifter (husleje/terminer, el. vand, varme, ejendomsskatter, fællesudgifter, mv.).
  • Dokumentation for formue (bankindestående, værdipapirer, børneopsparing, kapital- og ratepensioner; andre formuer som bil, motorcykel, båd og sommerhus, mv.) 


  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Det gøres ved ansøgningen om forsørgelse i Visitationen i Jobcentret.

  Under 30 år

  Hillerød Jobcenter
  Trollesminde Alle 27
  3400 Hillerød
  Tlf.: 7232 3357
  Sikker mail: jobcenter@hillerod.dk
  Emnefelt: Att.: Nadia Monefeldt, tlf. 7232 3357
  Backup: Anneke Foged, tlf. 7232 3179

  Over 30 år
  Hillerød Jobcenter
  Trollesminde Allé 27, 3400 Hillerød
  Att.: Nadia Monefeldt
  Tlf.: 7231 3070
  Sikker mail: jobcenter@hillerod.dk
  Emnefelt: Att.: Nadia Monefeldt, tlf. 7232 3357
  Backup: Anneke Foged, tlf. 7232 3179

  Ansvarlig hos kommune
  Jobcentret

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Den indsatte får aftalt tid i Jobcentret, når han søger om forsørgelse i Visitationen/Jobcentret i forbindelse med løsladelsesmødet.
  Den indsatte kan altid modtage råd og vejledning i Jobcenteret også uden ansøgning om forsørgelse.

  Ansvarlig hos kommunen

  Under 30 år

  Hillerød Jobcenter
  Milnersvej 48
  3400 Hillerød
  Tlf.: 7232 3357
  Sikker mail: jobcenter@hillerod.dk
  Emnefelt: Att.: Nadia Monefeldt, tlf. 7232 3357 
  Backup: Anneke Foged, tlf. 7232 3179.

  Over 30 år
  Jobcentret
  Trollesminde Allé 27, 3400 Hillerød
  Tlf.: 7231 3156
  Sikker mail: jobcenter@hillerod.dk, CC: silo@hillerod.dk 
  Emnefelt: Att.: Sine Zimsen

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Når en borger bliver varetægtsfængslet giver Kriminalforsorgen besked til:

  Folkeregister
  Pr. mail: borgerservice@hillerod.dk
  Pr. post: Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, att.: Folkeregisteret.
  Pr. telefon: 72 32 00 00

  Under 30 år:

  Pr. mail: jobcenter@hillerod.dk med CC til hbz@hillerod.dk (begge er sikre mailadresser). Skriv att.: Nadia Monefeldti mailens emnefelt.
  Pr. post: Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter, Milnersvej 48, 3400 Hillerød, att.: Nadia Monefeldt
  Pr. tlf.: Nadia Monefeldt, tlf. 7232 3357

  Over 30 år:

  Pr. mail: jobcenter@hillerod.dk med CC til silo@hillerod.dk (begge mailadresser er sikre). Skriv att.: Sine Zimsen i mailens emnefelt.
  Pr. post: Hillerød Kommune, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillrød, Att.: Sine Zimsen, Jobcentret.
  Pr. tlf.: Zine Zimsen, tlf. 72 31 30 70

   

  Hillerød Kommune stopper altid forsørgelsen, herunder sygedagpenge, ved varetægtsfængsling. Ved behov for dækning af huslejeudgifter henvises til punktet Husleje. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
   

  Vedrørende forsørgelse skal borgeren henvende sig til den kommune, hvori pensionen ligger og søge.  

  Spørgsmål vedrørende en konkret borger
  Rettes til:

  Kate Gottlieb Kristensen
  Tlf.: 7232 0000
  Tlf.: 7232 3348
  Mail: kn@hillerod.dk

  Spørgsmål vedrørende den socialfaglige del  

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Det vil være drøftet på handleplansmødet, hvor den indsatte, socialrådgiver fra fængslet, Nadia Monefeldt eller Anneke Foged deltager. Efter handleplansmødet vil Christina Olsen skrive den indsatte op på venteliste til bolig, hvis det er relevant.
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Kræver mailkorrespondancen ”sikker mail” skal følgende mailadresse bruges: 
  Jobcenter@hillerod.dk
  I emnefeltet skal der stå ”Att.: Nadia Monefeldt”.

  Øvrige kontaktoplysninger:
  Med post: Hillerød Jobcenter, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, Att.: Nadia Monefeldt.
  Pr. telefon.: Nadia Monefeldt, tlf. 7232 3357, mandag, tirsdag, onsdag og fredag.
  Backup: Anneke Foged, tlf. 7232 3179

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen


  Under 30 år
  Er den indsatte under 30 år, fremsender Kriminalforsorgen i god tid inden løsladelse den indsattes uddannelsesplan, med samtykke fra den indsatte, til:
  Hillerød Jobcenter
  Trollesminde Alle 27
  3400 Hillerød
  Att.: Nadia Monefeldt, tlf. 7232 3357
  Backup: Anneke Foged, tlf. 7232 3179
  sikker mail: jobcenter@hillerod.dk, emnefekt: Att.: Nadia Monefeldt.

  Under 25 år

  Ansvarlig hos kommunen


  Under 30 år
  Over 30 år

   

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Har den indsatte misbrugsproblemer vil det blive drøftet på handleplansmødet og løsladelsesmødet. 
  Socialfaglig Enhed vil derefter indhente samtykkeerklæring med henblik på indhentning af relevante oplysninger til brug for udredning. Udredningen danner grundlag for behandlingstilbud og bevilling.

  Ansvarlig hos kommunen
  Hillerød Jobcenter
  Sikker mail: jobcenter@hillerod.dk. I emnefeltet skal der stå "Att.: Nadia Monefeldt".

   

   

  Øvrige kontaktoplysninger:

  Med post: Hillerød Jobcenter, Trollesminde Allé 27, 3400 Hillerød, att.: "Nadia Monefeldt".
  Pr. Telefon: Nadia Monefeldt, tlf. 72 32 33 57, mandag, tirsdag, onsdag og fredag.
  Backup: Anneke Foged, tlf. 7232 3179

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Under afsoningen skal den indsatte kontakte fængslets eller egen læge.  
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Efter løsladelse skal borgeren kontakte egen læge.

   

  Ellers kontaktes:

  Hillerød Jobcenter
  Trollesminde Alle 27
  3400 Hillerød
  Att: Nadia Monefeldt
  tlf. 7232 3070
  Backup: Anneke Foged
  Sikker mail: Jobcenter@hillerod.dk, i emnefeltet skal der stå att.: Nadia Monefeldt

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

  Hillerød Jobcenter:
  Sikker mail: Jobcenter@hillerod.dk, i emnefeltet skal der stå: "Att: Nadia Monefeldt".

  Øvrige kontaktoplysninger:
  Pr. post: Hillerød Jobcenter, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, att.: "Nadia Monefeldt".
  Pr. telefon: Nadia Monefeldt, tlf. 72 32 33 57, mandag, tirsdag, onsdag og fredag.
  Backup: Anneke Foged, tlf. 7232 3179

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til

  Se ovenstående kontaktoplysninger.
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Specialindsatsen HUV
  Nadia Monefeldt
  nmon@hillerod.dk
  7232 3357

  Anneke Foged
  anfog@hillerod.dk
  7232 3179

 • Særlige aftaler

   

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Kræver henvendelsen sikker mail skal følgende mailadresse bruges: jobcenter@hillerod.dk. I emnefeltet skal der stå " att.: Nadia Monefeldt".
  Kræver henvendelsen ikke sikker mail skal følgende mailadresse bruges: jobcenter@hillerod.dk med CC til: nmon@hillerod.dk. Skriv att.: Nadia Monefeldt og Anneke Foged.

  Øvrige kontaktoplysninger:
  Med post: Borger og Socialservice, Trollesminde Allé 27, 3400 Hillerød, att.: Nadia Monefeldt.
  Pr. telefon: Nadia Monefeldt, Tlf.: 7232 3357, mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11.
  Backup: Anneke Foged, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød, tlf. 72323179.

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Nadia Monefeldt, Hillerød Jobcenter, nmon@hillerod.dk.  tlf. 7232 3357

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk