Herning Kommune

Nedenfor finder du Herning Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen
  Beskæftigelses- og Integrationscenter 
  Rådhuset
  7400 Herning
   
  Afsnitsleder Bente Hvidberg
  Tlf.: 2938 1172
   
  Tove Lyngholm
  Tlf.: 9628 4244
   
   
  Udslusningskoordinator
  -
   
  Undtagelser fra hovedkontakt
   
  • Koordinering
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
 • Indsættelse
  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: kommunen.sec@herning.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Ydelseskontoret
  Sikker mail: social.sec@herning.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: kommunen.sec@herning.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje
  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Ydelseskontoret
 • Koordinering
  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Afsnitsleder Bente Hvidberg
  Tlf.: 2938 1172
  Sikker mail: social.sec@herning.dk
   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børne- og Familierådgivningen

  Team- og fagleder Manja Tilly 
  Tlf.: 2563 0311

   

 • Løsladelsesmøde
  Se køreplanens punkt 8.
   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Afsnitsleder Bente Hvidberg
  Tlf.: 2938 1172

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Beskæftigelses- og Integrationschef Bente Hjorth
  Tlf.: 9628 4104

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: kommunen.sec@herning.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Hvis klienten har fast bolig i Herning kommune, kan der indsendes en ansøgning tidligst 14 dage før løsladelsen med aktuelle dokumentation til Ydelseskontoret ved Herning Kommune. Det er dog altid et krav at klienten møder personligt op på Jobcentret.

  Der bevilges engangshjælp indtil udgangen af den måned, hvor pågældende løslades (den førstkommende 1. i måneden). Engangshjælpen overføres til borgerens NemKonto, så den er til disposition på løsladelsesdagen.

  Borgere uden fast bopæl i Herning skal rette personlig henvendelse til Jobcentret ved løsladelse for at ansøge om forsørgelse. Hvis ansøgning er sendt ind i forvejen, skal de stadig møde personligt for at vi har sikkerhed for at borgeren tager ophold i kommunen. Vi handler på henvendelsen straks, og laver en udbetaling samme dag.

  Det er dog en forudsætning at borgeren har billedlegitimation med - enten i form af pas eller kørekort.

   

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  -

  Ansvarlig hos kommune

  Ydelseskontoret

  Tlf.: 9628 4155
  Fax: 9628 4214
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  -

  Ansvarlig hos kommunen

  Afsnitsleder Bente Hvidberg
  Tlf.: 2938 1172

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Sekretariat, Ydelse og Økonomi
  Rådhuset
  7400 Herning
  Tove Lyngholm
  Tlf.: 9628 4244
  Mail: bsktl@herning.dk
  Sikker mail: social.sec@herning.dk

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der er aftalt samarbejde mellem Pension Lyng og Herning Kommune.

 • Bolig
  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen

 • Uddannelse
  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  -

  Ansvarlig hos kommunen

  Ungeenheden
  Godsbanevej 1A
  7400 Herning

  Afsnitsleder Inger Veng Rasmussen
  Tlf. 2243 2884
  Email: uuvir@herning.dk
  Sikker mail: kommunen.sec@herning.dk

 • Misbrugsbehandling
  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ifølge samarbejdsaftalen mellem KiF Vestjylland og Misbrugscentret kan klienten møde op i Åben Rådgivning på
  Misbrugscenter Herning, Tietgensgade 5C.

   
  Stofproblematikker
  Torsdag: 15.00-17.00

  (Tlf.: 9628 4999)


  Alkoholproblematikker
  Mandag og torsdag: 15.00-17.00
  (Tlf.: 9628 4960)
 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Handicap og psykiatri

  Sagsbehandler på udsatte områder:
  Diana Louise Nielsen
  Email: vhpdn@herning.dk
  Tlf. 9628 4302

  Alternativt kan vores koordinator kontaktes på:
  Email: vhp@herning.dk
  Tlf. 9628 4310 

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
   

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

  Beskæftigelses- og Integrationschef Bente Hjorth

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Beskæftigelses- og Integrationscenter
  Beskæftigelses- og Integrationschef Bente Hjorth
  Tlf.: 9628 4104
  Mail: bicbh@herning.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejde

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  Beskæftigelses- og Integrationschef Bente Hjorth
  Tlf.: 9628 4104
  Mail: bicbh@herning.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Der er ikke truffet særlige aftaler i forhold til denne gruppe.
  Sikker mail: kommunen.sec@herning.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Beskæftigelses- og Integrationschef Bente Hjorth
  Tlf.: 9628 4104
  Mail: bicbh@herning.dk

  Eller

  Beskæftigelseschef Carsten Lagoni
  Mail: bskcl@herning.dk  

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 3. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk