Herlev Kommune

Nedenfor finder du Herlev Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Herlev Kommune
  Herlev Bygade 90
  2730 Herlev
  Tlf.: 4452 7000

  Sikker mail: sikkerpostSSFsocafd@herlev.dk

  Udslusningskoordinator
  Azam Aslani
  Tlf.: 4045 4273
  Mail: azam.aslani@herlev.dk

  Undtagelse fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Misbrugsbehandling
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  Emnefelt: JUB/Nabila Tayyab & Azam Aslani

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  Emnefelt: JUB/Vivi Stausholm Jepsen og Azam Aslani

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  Emnefelt: JUB/Borgerservice/Azam Aslani

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  Emnefelt: JUB/Linda Eriksen & Azam Aslani

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  Emnefelt: JUB/Azam Aslani og Vivi Stausholm Jepsen

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  Emne: JUB/Azam Aslani & den konkrete sagsbehandler
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Ingen særlige aftaler, samarbejdet fungerer fint.
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  emnefelt: JUB/Azam Aslani & Vivi Stausholm Jepsen

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  Emnefelt: JUB/Azam Aslani & Vivi Stausholm Jepsen

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  Emnefelt: JUB/Azam Aslani & Vivi Stausholm Jepsen

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8

   

  Ansvarlig hos kommunen:
  Azam Aslani
  Tlf.: 4045 4273
  Mail: azam.aslani@herlev.dk

  Vivi Stausholm Jepsen
  4452 8681
  vivi.jepsen@herlev.dk
   

   

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  Emnefelt: JUB/Nabila Tayyab & Azam Aslani

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Aftales konkret på løsladelsesmødet.

   

  Uden løsladelsemøde:
  Det kræver, at der tages kontakt til kommunen, når Kriminalforsorgen kender løsladelesdatoen. Kommunen har 15 dages sagsbehandlingstid på økonomiske ansøgninger fra sagen er fuldt oplyst. Kommunen kan fremsende ansøgningsskema samt liste over dokumentationskrav, så snart man ved, at der bliver behov for forsørgelse ved løsladelsen. 


  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Aftales på løsladelsesmødet. Rådighedsvurdering foretages i jobcentret.
  Henvendelse vedr. aftale:
  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  Emnefelt: JUB/Azam Aslani & Kim Christensen & Thomas Sejr Conrad
  Tlf.: 4452 8681

  Ansvarlig hos kommune
  Borgerservice/Socialafdelingen

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Aftales på løsladelsesmødet.
  Jobcentret
  Sikker mail: sikkerpostSSFsocafd@herlev.dk og sikker mail: sikkerpostbkf@herlev.dk
  Emnefelt: Att.: Jette Rasmussen og Birgit Andersen
  Tlf.: 4452 8620 / 4452 7143

  Ansvarlig hos kommunen
  Sagsbehandleren i jobcentret.

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Borgeren skal møde personligt op i Borgerservice i Herlev Kommune, Herlev Bygade 90, Rådhuset, blok A, stueetagen.
  Bemærk, at vi har lukket for personlige og telefoniske henvendelser om onsdagen.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Borgeren skal møde personligt op i Borgerservice i Herlev Kommune, Herlev Bygade 90, Rådhuset, blok A, stueetagen.
  Bemærk, at vi har lukket for personlige og telefoniske henvendelser om onsdagen.

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Borgeren skal rette henvendelse til Borgerservice i Herlev Kommune straks, hvis de står uden forsørgelse ved løsladelse

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Drøftes på løsladelsesmødet.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  Emne: JUB/Azam Aslani & Borgerservice

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Aftales på løsladelsesmødet
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Aftales på løsladelsesmødet

  Ansvarlig hos kommunen
  Azam Aslani
  Mail: azam.aslani@herlev.dk
  Tlf.: 4045 4273
  Desuden den konkrete sagsbehandler

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Aftales på løsladelsesmødet
   

  Ansvarlig hos kommunen
  For klienter over 25 år:
  Kagshuset
  Symfonivej 41, 2730 Herlev
  Jan Møller
  Tlf.: 4452 6340
  Mail: kagshuset@herlev.dk

  For klienter under 25 år:
  Projekt Omvejen
  Anita Spo
  Tlf.: 2022 7512
  Mail: omvejen@herlev.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.


  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Aftales på løsladelsesmødet

  Ansvarlig hos kommunen
  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  Emne: JUB/Azam Aslani & Vivi Stausholm Jepsen & Linda Eriksen

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Azam Aslani
  Mail: azam.aslani@herlev.dk
  Tlf.: 4045 4273
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  Emne: JUB/Azam Aslani & Vivi Stausholm Jepsen

  Anne Foged
  Tlf.: 4452 8655
  Mail: anne.foged@herlev.dk
   
  Susanne Bach Knudsen
  Tlf.: 4452 8658
  Mail: susanne.knudsen@herlev.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Udslusningskoordinator Azam Aslani
  Mail: azam.aslani@herlev.dk

 • Særlige aftaler

  Pesonundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Den konkrete sagsbehandler
  Sikker mail: sikkerpost@herlev.dk
  Emnefelt: JUB/azam Aslani & Vivi Stausholm Jepsen

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Azam Aslani
  Mail: azam.aslani@herlev.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk