Helsingør Kommune

Nedenfor finder du Helsingør Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Center for Borgerservice, IT og Digitalisering
  Birkedalsvej 27
  3000 Helsingør
  Tlf.: 4928 2828
  Mail: bid@helsingor.dk
  Sikker mail: sikkerpost.bid@helsingor.dk
  Emnefelt: Husk at skrive hvad henvendelsen drejer sig om

  Telefonisk henvendelse
  Mandag: 8.00-15.00
  Tirsdag: 8.00-16.00
  Onsdag: lukket
  Torsdag: 9.00-17.00
  Fredag: 8.00-12.30

  Personlig henvendelse
  Mandag: 8.00-15.00
  Tirsdag: 8.00-16.00
  Onsdag: lukket
  Torsdag: 9.00-17.00
  Fredag 9.00-12.00

  Udslusningskoordinator
  Annelise Matthiasen
  Mail: anm25@helsingor.dk 
  Tlf.: 4928 3013

  Helle Søgaard
  Mail: hso25@helsingor.dk
  Tlf:: 4928 3230
   
  Løsladelseskoordinator:
  Henriette Traulsen
  Mail: htr05@helsingor.dk
   
  Helsingør Kommune består af 10 fagcentre. Følgende centre er repræsenteret i samarbejdsaftalen:
  Center for Særlig Social Indsats
  Center for Børn, Unge og Familier
  Center for Borgerservice, IT og Digitalisering
  Center for Job og Uddannelse

  Centrenes opgaver er beskrevet under Særlige aftaler

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
  • Særlige aftaler

   

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost.borgerservice@helsingor.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Kontanthjælp, sygedagpenge, enkeltydelser

  Center for Job og Uddannelse
  Sikker mail: sikkerpost.ju@helsingor.dk

  Pension
  Udbetaling Danmark
  Mail: sikkermail@atp.dk

  Familieydelser, barselsdagpenge og boligstøtte
  Udbetaling Danmark
  Mail: sikkermail@atp.dk

  Kriminalforsorgen ansøger kommunen om huslejebetaling under afsoningen.

  Hvis den løsladte skal have pension eller andre forsørgelsesydelser, rettes henvendes til:
  Center for Job og Uddannelse
  Mail: sikkerpost.ju@helsingor.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost.bid@helsingor.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Center for Job og Uddannelse
  Sikker mail: sikkerpost.ju@helsingor.dk

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Handleplanen skal koordineres med relevant center (se under Særlige aftaler).
  I tvivlstilfælde kan handleplanen sendes til
  Sikker mail: sikkerpost.bid@helsingor.dk


  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Der er ikke truffet særlige aftaler. Jobcenteret deltager gerne i en eventuel samtale. 
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Mail: borgerservice@helsingor.dk
  Sikker mail: sikkerpost.bid@helsingor.dk


  For unge under 18 år

  Besked om koordinering sendes til
  Center for Børn, Unge og Familier
  SSPK-Organisation
  Rønnebær Alle 170
  3000 Helsingør
  Tlf.: 2531 1900 / 4928 2718
  Mail: sspk@helsingor.dk
  Sikker mail: sikkerpost.buf@helsingor.dk
  Hjemmeside: www.sspk.helsingor.dk  
  Kontaktperson: Anja Enggaard        

  (SSPK står for Skole, Social og Sundhed, Politi, Kultur og Fritid)

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Invitationen skal sendes til det enkelte center. Kriminalforsorgen er selv ansvarlig for at indkalde relevante samarbejdspartnere.
  Eksempelvis kan Center for Job og Arbejdsmarked indkaldes (sikker mail: sikkerpost.ja@helsingor.dk).

  Hvis der er en aktuelt misbrugs- eller hjemløseproblematik, kan der rettes henvendelse til:

   

  Misbrugere
  Bofællesskabet Valhalla
  Anne Johansson/Lotte Kragelund
  Bofællesskabet Valhalla
  H.P. Christensens vej 22
  3000 Helsingør Kommune

   

  Hjemløse
  Pensionatet i Hornbæk
  Anne Johansson/Lotte Kragelund
  Per Bjørns Vej 20 A
  3000 Hornbæk
  Tlf.:  2551 2351 / 2551 2352

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Kriminalforsorgen er selv ansvarlig for at indkalde relevante samarbejdspartnere.
   

  Ansvarlig hos kommunen 

  -

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost.bid@helsingor.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Kriminalforsorgen skal i tide, gerne 2 uger før løsladelse, søge den relevante forsørgerydelse i Helsingør Kommune/Udbetaling Danmark. Skemaet til kontanthjælp ligger på Helsingør Kommunes hjemmeside.


  I forbindelse med indsættelsen afbrydes kontanthjælpen midlertidigt uden stopdato. Der er almindelig opfølgning hver 3. måned, ifølge LAS § 10, (Lov om Aktiv Socialpolitik). Sagen genoptages når borgeren løslades, men der skal ske fornyet dokumentation. F.eks. skal:

  • Borgeren henvender sig til Kontanthjælp Ydelse med udskrift af Bankkontibevægelser for de sidste 3 måneder
  • Der afleveres lønsedler, hvis disse findes.

  Ovenstående skal være bragt i orden inden løsladelse med den ansvarlige rådgiver.
  Det er altid en god ide for en borger, at være i besiddelse af NemID, da det gør det muligt at benytte Borger.dk, med henblik på, hurtigt og effektivt at udskrive diverse dokumenter, uden at skulle betale gebyr. 

  Såfremt Kriminalforsorgen adviserer kommunen om, at borger bliver løsladt, så vil der være engangshjælp klar til borger.
  Borger skal fortsat møde op i:
  Jobbutik
  Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Kriminalforsorgen skal sikre at det er indgået aftale med Center for Job og Uddannelse, Jobcenteret (sikker mail: sikkerpost.ju@helsingor.dk), med hensyn til rådighedsvurdering. Der kan bestilles tid til jobsamtale på tlf.: 4928 2828, gerne 2 uger inden løsladelsen.

  Evt. kontaktpersoner:
  Annelise Matthiasen
  Mail: anm25@helsingor.dk
  Tlf.: 4928 3013

  Lis Gøtche Hansen
  Mail: lgh25@helsingor.dk
  Tlf.: 4928 3295

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenteret

  Beskæftigelsessituation
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Kriminalforsorgen sikrer, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret
  Gerne 2 uger inden løsladelse.
  Kommunens hovedtlf.: 4928 2828
  Se åbningstider under punktet Hovedkontakt

  Ansvarlig hos kommunen
  Center for Job og Uddannelse, Jobcenteret
  Sikker mail: sikkerpost.ju@helsingor.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Der er ikke truffet særlige aftaler. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Borger bedes henvende sig i:
  Jobcenter Helsingør, Jobbutikken
  Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør

  Gerne medbringende kontooversigt fra de seneste 3 mdr. (NemKonto) samt kontooversigt over eksisterende konti. Tidsperspektiv 1-3 dage før udbetaling af engangshjælp.

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der er ingen konkrete aftaler. 

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Den enkelte borger skrives op i forbindelse med indsættelsen i diverse boligselskaber. Den indsatte kan evt. visiteres til bolig jf. kommunens 25 % ordning, hvilket forudsætter at vedkommende er skrevet op til bolig i et boligselskab.


  Ansvarlig hos kommunen
  Der er ingen specifikt i kommunen der er ansvarlig.
  Boligkontoret i Center for Borger, IT og Digitalisering visiterer til en 25 % bolig
  Sikker mail: sikkerpost.bid@helsingor.dk

  Hjemløse og misbrugere
  Hjemmeside: www.soc.psyk.helsingor.dk
  Kontaktperson for Misbrugs- og hjemløseområdet, herunder Aktivitets- og samværstilbuddet: Anne Johansson/Lotte Kragelund
  Mail: valhalla@helsingor.dk
  Tlf.: 4928 1295 / 2551 2352

  Hjemløse
  Pensionatet i Hornbæk
  Per Bjørns Vej 20 A
  3000 Hornbæk
  Tlf.:  2551 2351 / 2551 2352

  Misbrugere
  Bofællesskabet Valhalla
  H.P. Christensens vej 22
  3000 Helsingør Kommune 

  Har ingen af ovenstående tilbud kapacitet, må der rettes henvendelse til andre relevante tilbud uden for Helsingør Kommune

  Aktivitets- og samværstilbuddet Klubben (der kræves ingen visitering)
  Svingelport 8 b
  3000 Helsingør
  Tlf.: 4928 1600

  Kan eventuelt bruges som 'varmestue'. 

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Under 25 år

  Center for Børn, Unge og Familie og Center Job og Uddannelse
  UU-Øresund (Ungdommens Uddannelsescenter - Øresund)
  Rasmus Knudsensvej 50
  3000 Helsingør
  Tlf.: 4928 1040
  Mail: uu@uuoresund.dk
  Sikker mail: sikkerpost.buf@helsingor.dk
  Hjemmeside: www.uuoresund.dk

  Over 25 år
  Center for Job og Uddannelse, Jobcenteret
  Mail: ju@helsingor.dk  
  Sikkermail: sikkerpost.ju@helsingor.dk

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Det aftales konkret i den enkelte sag mellem Kriminalforsorgen og Helsingør Kommune.


  Ansvarlig hos kommunen
  Der er ingen konkret person der er ansvarlig.

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Center for Særlig Social Indsats
  Birkedalsvej 27
  3000 Helsingør
  Tlf.: 4928 3580
  Mail: rusmiddel@helsingor.dk
  Sikker mail: sikkerpost.ssi@helsingor.dk  
  Kontaktperson: Stedfortræder Annette Ryom Larsen/Leder Lena Andersen


  Åben for telefonisk og personlig henvendelse:
  Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 9.30-12.00
  Torsdag også: 15.00-17.30 

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Der træffes en aftale med den indsattes rådgiver, relevant center, evt. Center for Job og Uddannelse, Jobcenteret (sikker mail: sikkerpost.ju@helsingor.dk) og/eller vedkommendes læge.

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Johnni Christiansen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Helsingør Kommune
  Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør
  Johnni Christiansen
  Tlf.: 2531 3353
  Mail: jch05@helsingor.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Ansvarlig hos kommunen
  Johnni Christiansen
  Mobil: 2531 3353
  Mail: jch05@helsingor.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Hvis vedkommende ikke har en rådgiver i kommunen, vurderes dette individuelt. Alternativt vælges sikkerpost til Center for Borgerservice, IT og Digitalisering, sikker mail: sikkerpost.SSI@helsingor.dk

  Nedenfor er oplistet de 4 centre der nævnes i samarbejdsaftalen
  HUSK AT SKRIVE I MAILEN HVAD HENVENDELSEN DREJER SIG OM
  (Fx kontakthjælp, boligstøtte, pension, barselsdagpenge, eller andet)

  BID – Fællescenter for Borgerservice, IT og Digitalisering
  Sikker mail: sikkerpost.bid@helsingor.dk

  • Udbetaling Danmark (dog Borgerservice for råd og vejledning): Pension, familieydelser, forældrebetaling
  • Borgerservice: Skat/opkrævning, pas/kørekort, folkeregister (IT, Tele og innovation og Digitalisering)
  • Hel-Sam/boligkontor, bid-hel-sam@helsingor.dk

  JU – Center for Job og Uddannelse
  Sikker mail: sikkerpost.ju@helsingor.dk  

  • Ydelsescenter: Kontanthjælp, sygedagpenge, administrationsteam
  • Jobcenter: Sygedagpenge, fleksjob, Ledigheds Ydelse, Revalidering, Handicap
  • Jobcenter: Indsatsklar, jobklar, etnisk team
  • Jobcenter: Erhvervsenhed, ungeteam, jobbutik, parallel social indsats

  BUF – Center for Børn, Unge og Familier
  Sikker mail: sikkerpost.buf@helsingor.dk  

  • Familierådgivningen
  • SSPK (står for SKOLE, SOCIAL og SUNDHED, POLITI, KULTUR OG FRITID)
  • Sundhedstjenesten
  • UU – Øresund (Ungdommens Uddannelsescenter)
  • Krisecenter Røntofte
  • Børne- og Ungerådgivningen

  SSI – Center for Særlig Social Indsats
  Sikker mail: sikkerpost.ssi@helsingor.dk

  • Støtte i eget hjem
  • Psykiatri, misbrug, hjemløse, handicap
  • Omsorg og støtte
  • Misbrugscentret
  • Voksenpsykiatri og handicap
 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Birthe Bringsjord, sikker mail: sikkerpost.ssi@helsingor.dk
  Elsa Undén Hende, sikker mail: sikkerpost.ssi@helsingor.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2018 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2019.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk