Hedensted Kommune

Nedenfor finder du Hedensted Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Jobcenter Hedensted
  Afd. Ungeenheden
  Niels Espes Vej 8
  8722 Hedensted
  Sikker mail: sikkerpost@hedensted.dk
  Emnefelt: Att. Pia Hermanstad (alternativt Jette A. Pedersen)

  Borgerservice
  Kompetencegruppeleder Allan Munkholm
  Tlf.: 7975 5402
  Mobil: 40467428
  Mail: allan.munkholm@hedensted.dk  

  Udslusningskoordinator
  Afdelingsleder Pia Hermanstad
  Tlf.: 7975 5930
  Mobil: 2015 3542
  Mail: pia.hermanstad@hedensted.dk

  Backup
  Borgerservice
  Afd. leder Jette A. Pedersen
  Tlf.: 7975 5051
  Mobil: 2929 4592
  Mail: jette.pedersen@hedensted.dk

  Undtagelser fra hovedkontakt
   

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Misbrugsbehandling
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse
  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@hedensted.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice v/ Jette A. Pedersen

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@hedensted.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje
  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Borgerservice
  Emnefelt: Att.: Borgerservice v/ Hanne Rendtorff
   
  Sammen med ansøgningen fremsendes dokumentation, se under Særlige aftaler.
   
  Sagsbehandlingstiden er max. 14 dage (ofte langt hurtigere).
 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Jobcenter Hedensted, Afd. Ungeindsatsen
  att. Pia Hermanstad
  Tlf.: 7975 5930
  Mobil: 2015 3542
  Sikker mail: sikkerpost@hedensted.dk
  Emnefelt: Att.: Pia Hermanstad, Jobcenter, Ungeindsatsen.

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere 

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
  -

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@hedensted.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Ungeindsatsen, Rørkærgård
  Dalbyvej 45
  8722 Hedensted

  Leder Pia Hermanstad
  Tlf.: 7975 5930
  Mobil: 2015 3542
  Mail: pia.hermanstad@hedensted.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hedensted.dk
  Emnefelt: Att.: Pia Hermanstad, Ungeindsatsen

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Jobcenter Hedensted, Afd. Ungeindsatsen
  Tlf.: 7975 5930
  Mobil: 2015 3542
  Sikker mail: sikkerpost@hedensted.dk
  Emnefelt: Att.: Pia Hermanstad, Jobcenter, Ungeindsatsen

  Pia Hermanstad fordeler anmodningen internt

  Hedensted Kommune ønsker som udgangspunkt altid at deltage i løsladelsesmøder. 

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -

  Ansvarlig hos kommunen 
  -

 • Meddelelse om løsladelse
  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.


  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til

  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@hedensted.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice v/ Jette A. Pedersen

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Ansøgningsskema – incl. vejledning, (herunder hvilken dokumentation, der skal fremsendes) og bilag kan på opfordring fremsendes fra Borgerservice.
  Ansøgningsskema og dokumentation fremsendes fra fængslet, ansvarlig er Kriminalforsorgen.
  Se i øvrigt chekliste under punktet Særlige aftaler.

  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@hedensted.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  På løsladelsesmødet afklarer den kommunale beskæftigelsesrådgiver spørgsmålet og informerer Borgerservice om planen.

  Ansvarlig hos kommune

  Jobcenter Hedensted, Afd. Ungeindsatsen
  Afd. leder Pia Hermanstad
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Dette aftales på løsladelsesmødet.

  Ansvarlig hos kommunen
  Den kommunale beskæftigelsesrådgiver, der deltager i mødet. 

  Backup
  Afd. leder Jette A. Pedersen
  Tlf.: 7975 5051
  Mobil: 2929 4592
   

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Ansøgning om enkeltydelser og husleje under varetægtsfængslingen sendes til:

  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@hedensted.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
   

  Henvendelse om praktiske aftaler mv. sker til
  Jobcenter Hedensted
  Afd. Særlig Indsats
  Tlf.: 7975 5073
  Sikker mail: sikkerpost@hedensted.dk
  Emnefelt: Att.: Hanne Rendtorff, Borgerservice

 • Bolig
  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Fængslet har under afsoningen været den indsatte behjælpelig med at søge egnet bolig, hvis han/hun har ønsket/har behov for det.
  På løsladelsesmødet aftales det, hvem der gør hvad indtil løsladelsen, hvor kommunen tager over.

   

  Ansvarlig hos kommunen

  -
   
 • Uddannelse
  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Kriminalforsorgen er forpligtiget til at koordinere handleplaner i nogle sager, her vil uddannelse være en del af planen, som tilsendes kommunen, hvis klienten giver samtykke til det.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  I de sager der iværksættes en uddannelsesplan under afsoningen og den forventes at påvirke tiden efter løsladelsen, kontakter afsoningsstedet:
  Jobcenter Hedensted, Afd. Ungeindsatsen,
  Tlf.: 7975 5930
  Mobil: 2015 3542 
  Emnefelt: Att.: Pia Hermanstad, Jobcenter, Ungeindsatsen.
   
  Hedensted Kommunes Jobcenter (og Borgerservice) er ansvarlig, for at inddrage Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusning.

  Ansvarlig hos kommunen
  Ungeindsatsen
  Afd. leder Pia Hermanstad
  Tlf.: 7975 5930
  Mobil: 2015 3542
  Mail: pia.hermanstad@hedensted.dk
 • Misbrugsbehandling
  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Ved løsladelsesmødet aftales der dato for samtale på misbrugscentret før løsladelsen, hvis der er vilkår om misbrugsbehandling ved løsladelsen - eller klienten ønsker det.
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Rusmiddelcentret
  Hecovej 5
  8722 Hedensted
  Rusmiddelbehandler Bodil Johanne Larsen
  Tlf.: 7974 1310
  Fax: 7565 2863
  Emnefelt: Att.: Bodil Johanne Larsen, Rusmiddelcenter
   
  Backup
  Psykiatriafdelingen
  Leder Ivan Arendttorp
  Tlf.: 7974 1322
 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Ved løsladelsesmødet aftales der samtale for opstart af evt. anden form for behandling før løsladelsen - hvis det er et vilkår for løsladelsen eller klienten ønsker det.
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Jobcenter Hedensted, Afd. Ungeindsatsen
  Tlf.: 7975 5930
  Mobil: 2015 3542 
  Emnefelt: Att.: Pia Hermanstad, Jobcenter, Ungeindsatsen
 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Pia Hermanstad, Jobcenter Hedensted.
  Alternativt - Allan Munkholm, mail: allan.munkholm@hedensted.dk
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Jobcenter Hedensted
  Ungeindsatsen
  Niels Espes Vej 8
  8722 Hedensted
  Allan Munkholm
  Tlf. Nr. 7975 5402
  Mobil 4046 7428
  Sikker mail: sikkerpost@hedensted.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Jobcenter Hedensted
  Afd. Ungeindsatsen
  Tlf.: 7975 5930
  Mobil: 2015 3542
  Sikker mail: sikkerpost@hedensted.dk
  Emnefelt: Att.: Pia Hermanstad, Jobcenter, Ungeindsatsen

  Ansøgning om kontanthjælp

  • Ansøgningsskemaet skal udfyldes og afleveres senest en uge efter udleveringen. Husk at skrive en begrundelse for ansøgningen.
  • Tilmeldingsblanket fra Jobcenteret i Hedensted skal vedlægges.
  • Hvis du er blevet fyret fra dit job, vedlæg fyreseddel fra din arbejdsgiver.
  • Hvis der er tale om ophør af dagpenge, vedlæg dokumentation fra A-kassen.
  • Hvis du selv har sagt dit job op, vedlæg opsigelse.
  • Vedlæg lønsedler/dagpengesedler for de sidste 3 måneder.
  • Hvis du er stoppet med en uddannelse vedlæg opgørelse over udbetalinger fra SU og dokumentation for, at SU er stoppet.
  • Vedlæg kontooversigt og posteringsoversigt fra samtlige konti de sidste 3 måneder fra banken vedrørende indestående i banken.
  • Har du selv en børneopsparing, skal det dokumenteres, når den kan frigives.
  • Hvis du er gift har din ægtefælles formue og indtægter også betydning for kontanthjælpen. Dette skal også dokumenteres.
  • Vær opmærksom på, at din forskudsregistrering er korrekt, når du overgår til kontanthjælp.
   
  Det er vigtigt at ovenstående er vedlagt din ansøgning om kontanthjælp. Ellers vil din ansøgning ikke kunne behandles, og der kan så gå længere tid, inden der kan udbetales kontanthjælp.
  Såfremt der er spørgsmål til denne skrivelse, er du naturligvis velkommen til at kontakte Borgerservice.
   
  Ansøgning om enkeltydelser
  Skriv i ansøgningsskemaets punkt 2 hvad du søger om.
   
  Udfyld venligst alle punkter i ansøgningsskemaet.
   
  Vedlæg venligst ved alle ansøgninger
  Dokumentation for indtægter i form af lønseddel. Såfremt du er gift skal du vedlægge lønseddel for jer begge. 
  Dokumentation for samtlige udgifter du skriver i punkt 6. Dette skal være i form af kvitteringer. Et budget er ikke nok.
  Engagementsoversigt fra banken. Hvis du er gift, skal der vedlægges for jer begge.
  Posteringsoversigt for de seneste 3 måneder for alle eksisterende konti.
   
  Medicin
  Vedlæg dokumentation på hvilken medicin du skal have og hvad den evt. koster.
  Evt. dokumentation i form af ekspeditionsliste fra dit apotek.
   
  Briller
  Vedlæg overslag på hvad brillerne koster fra optiker, samt styrke.
  Dokumentation på hvorvidt du kan lave en afdragsordning med optiker.
  Dokumentation på om du ville kunne få hjælp til betalingen via din bank.
   
  Tandbehandling
  Der skal være tale om nødvendig, lægelig velbegrundet tandbehandling.
  Alm. eftersyn, giver der ikke hjælp til.
  Vedlæg et overslag på hvad det koster fra tandlægen.
  Vedlæg dokumentation på hvorvidt det er muligt at lave en afdragsordning hos tandlægen.
  Vedlæg dokumentation på hvorvidt du vil kunne låne pengene i banken.
   
  Fysioterapi, kiropraktor, psykologbehandlinger
  Vedlæg henvisning fra lægen.
  Bestil venligst tid hos Hanne Rendtorff, tlf.: 7975 5073.
   
  Depositum
  Vedlæg lejekontrakt og dokumentation på hvorvidt du kan låne pengene i banken.
  Det er vigtigt at lejekontrakten ikke er underskrevet.
  Noter grunden til at du skal flytte.
  Bestil venligst tid hos Hanne Rendtorff, tlf.: 7975 5073
 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Jobcenter Hedensted, Afd. Ungeindsatsen
  Afd. leder Pia Hermanstad
  Tlf.: 7975 5930
  Mobil: 2015 3542
  Mail: pia.hermanstad@hedensted.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk