Halsnæs Kommune

Nedenfor finder du Halsnæs Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Halsnæs Kommune
  Rådhuspladsen 1
  3300 Frederiksværk
  Tlf.: 4778 4000
  Sikker mail: mail@halsnaes.dk

  Udslusningskoordinator

  Over 18 år
  Sanne Pautsch, Job og Arbejdsmarked
  Tlf.: 4778 4208
  Mail: supa@halsnaes.dk
   

  Under 18 år
  Heidi Johanne Eldov, Familieafdelingen 
  Tlf.: 4778 4166 /
  5167 5556
  Mail: heijo@halsnaes.dk

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Koordinering
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Misbrug
    
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: mail@halsnaes.dk
  Emnefelt: Att.: Sanne Pautsch

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplsyninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: mail@halsnaes.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Sikker mail: mail@halsnaes.dk  
  Emnefelt: Att.: Sanne Pautsch

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til institutionspostkassen

  Sikker mail: mail@halsnaes.dk
  Emnefelt: Att.: Signe Gilling og Violeta Arabaci
   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  -

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Teamleder i Familieafdelingen, Heidi Johanne Eldov
  Mail: heijo@halsnaes.dk

  Sikker mail: mail@halsnaes.dk
  Emnefelt: Att.: Heidi Johanne Eldov

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

   

  For borgere under 30 år:

  Signe Gilling

  Mail: sirgi@halsnaes.dk
  Sikker mail: mail@halsnaes.dk
  Emnefelt: Att.: Signe Gilling

   

  For borgere over 30 år:
  Violeta Arabaci
  Mail: vipo@halsnaes.dk
  Emnefelt: Att.: Violeta Arabaci
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Ved at kontakte Signe Gilling eller Violeta Arabaci
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Signe Gilling og Violeta Arabaci

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: mail@halsnaes.dk
  Emnefelt: Att.: Signe Gilling, Violeta Arabaci og Sanne Pautsch

  Horserød vil sende besked lige så snart løsladelsesdatoen er kendt.

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Aftale med jobcenteret

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Samtale med beskæftigelse

  Ansvarlig hos kommune:

  For borgere under 30 år:

  Signe Gilling
  Mail: sirgi@halsnaes.dk

  For borgere over 30 år:
  Violeta Arabaci
  Mail: vipo@halsnaes.dk

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Efter aftale med Signe Gilling eller Violeta Arabaci

  Ansvarlig hos kommunen
  Att.: Signe Gilling og Violeta Arabaci, mail: mail@halsnaes.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løsladelse ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Der er ikke lavet særlige aftaler.
  Sikker mail: mail@halsnaes.dk
  Emnefelt: Att.: Signe Gilling og Violeta Arabaci

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der er ikke lavet særlige aftaler.

   

  OBS: Elektroniske ansøgning modtages IKKE.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Ved samtale med Sanne Pautsch
  Mail: supa@halsnaes.dk 
  Sikker mail: mail@halsnaes.dk 
  Emnefelt: Att.: Sanne Pautsch
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Sanne Pautsch

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Via beskæftigelsen i Jobcenteret
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Ved unge under 18 år kontaktes teamleder i Familieafdelingen, Heidi Johanne Eldov
  Sikker mail: mail@halsnaes.dk
  Emnefelt: Att.: Signe Gilling

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Kontakt til Alkohol- og Stofrådgivningen (se nedenfor)
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Alkohol- og Stofrådgivningen
  Hermansgade 3, 1.
  3300 Frederiksværk
  Leder Stein Nygård
  Tlf.: 4793 0329
  Mail: stny@halsnaes.dk
  Sikker mail: mail@halsnaes.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Over 18 år
  Voksen- og handicapafdelingen
  Sikker mail: mail@halsnaes.dk
  Emnefelt: Att.: Voksen- og Handicapafdelingen
   

  Under 18 år
  Teamleder i Familieafdelingen, Heidi Johanne Eldov
  Mail: heijo@halsnaes.dk
  Sikker mail: mail@halsnaes.dk
  Emnefelt: Att.: Heidi Johanne Eldov

  Ansvarlig hos kommunen
  Voksen- og handicapafdelingen

  Familieafdelingen

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

  Violeta Arabaci og Signe Romann Gilling

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til

  Borgere over 30 år:
  Violeta Arabaci
  Tlf.nr.:  4778 5435
  Mail: vipo@halsnaes.dk

  Borgere under 30 år:
  Signe Romann Gilling
  Tlf.nr.: 5167 5542
  E-mail: sirgi@halsnaes.dk

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  Signe Gilling
  Mail: mail@halsnaes.dk
  Att.: Signe Gilling

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Over 18 år
  Voksen- og handicapafdelingen
  Sikker mail: mail@halsnaes.dk
  Emnefelt: Att.: Voksen- og Handicapafdelingen

  Under 18 år
  Teamleder i Familieafdelingen, Heidi Johanne Eldov
  Mail: heijo@halsnaes.dk
  Sikker mail: mail@halsnaes.dk
  Emnefelt: Att.: Heidi Johanne Eldov

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Over 18 år

  Sanne Pautsch, Job og Arbejdsmarked, mail: supa@halsnaes.dk

  Under 18 år
  Heidi Johanne Eldov, Familieafdelingen, mail: heijo@halsnaes.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk