Haderslev Kommune

Nedenfor finder du Haderslev Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  YdelsesCentret
  Gåskærgade 26-28
  6100 Haderslev

  Ved alle personfølsomme oplysninger skal mailen sikkerpost@haderslev.dk benyttes.

  Christina Kracht Nissen
  Tlf.: 7434 0645
  Mail: chni@haderslev.dk

   

   

  Undtagelser fra hovedkontakt

  Udslusningskoordinator i forhold til indsats

  Ved alle personfølsomme oplysninger skal mailen sikkerpost@haderslev.dk benyttes.

  Dorthe Kjærgaard
  Tlf.: 7434 0615
  dork@haderslev.dk

  Back up
  Hanne-Louise Bangsgaard Jensen
  Tlf.: 7434 0909
  Mail: halj@haderslev.dk
   

   

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  YdelsesCentret
  Christina Kracht Nissen
  Tlf.: 7434 0645
  Mail: chni@haderslev.dk
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  YdelsesCentret
  Christina Kracht Nissen
  Tlf.: 7434 0645
  Mail: chni@haderslev.dk
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk

  Der ønskes tilbagemelding til fængsel/arresthus i forhold til om det ansøgte er bevilget.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen i alle de tilfælde, hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Dorthe Kjærgaard
  Tlf.: 7434 0615
  Mail: dork@haderslev.dk

  Back-up:
  Hanne-Louise Bangsgaard Jensen

  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk

  Der skal være tilbagemelding fra kommunen inden 30 dage, hvis der sendes koordineringsskrivelse jf. handleplaner.

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Familierådgivningen
  Sagsbehandler Mette Terkilsen
  Tlf.: 7434 1065
  Mobil: 2042 4867
  Mail: mete@haderslev.dk


  Jf. Lov om Social Service § 57 c, stk. 3 skal kommune/Familierådgivningen i forbindelse med løsladelsen give unge under 18 år, der har afsonet frihedsstraf, været varetægtsfængslet eller anbragt i varetægtssurrogat et tilbud om udslusning. I denne fase koordineres samarbejde med relevante instanser.
  Kommunens opgaver og forpligtelser i forhold unge lovovertrædere er primært defineret i Lov om Social Service kapitel om særlig støtte til børn og unge.

  Der er oprettet Ungesamråd med deltagelse af politi, anklagemyndighed, kriminalforsorgen, UU-vejledningen og Familierådgivningen.
  Yderligere er der etableret 'Ungenetværket' med henblik på bl.a. forebyggelse af kriminalitet. I dette samarbejde indgår politi, kriminalforsorgen, SSP, ungdomsskolen, UU-vejledningen, skoleafd. PPR, psykiatri, misbrug, Familierådgivningen m.fl.

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Klientens sagsbehandler.

  Hvis denne ikke kendes, kontaktes
  Dorthe Kjærgaard
  Tlf.: 7434 0615
  dork@haderslev.dk
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
  Ansvarlig hos kommunen 
  Dorthe Kjærgaard

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Ydelseskontoret
  Christina Kracht Nissen
  Tlf.: 7434 0645
  Mail: chni@haderslev.dk
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk

  Haderslev Kommune giver besked til Folkeregisteret.

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Kriminalforsorgen, skal i god tid inden løsladelsen rette henvendelse, således at ansøgning om forsørgelse kan være færdigbehandlet og udbetalingen, eller engangshjælpen kan være på den løsladtes konto på løsladelsestidspunktet. 

  Ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp skal foretages elektronisk. For at søge digitalt, skla man bruge Nem ID. Ansøgningen åbnes fra Haderslev kommunes hjemmeside, i søgefeltet skrives kontanthjælp/uddannelseshjælp. Vælg ansøgning i højre side.

  Er det ikke muligt at søge digitalt, kan der rekvireres et ansøgningsskema ved at rette henvendelse til Ydelsescentret på denne mail: ydelsescentret@haderslev.dk. Att.: Ansøgningsteamet. Eller kontakt Ydelsescentret på 7434 3434, ansøgningsteamet.

  Der skal i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp afleveres følgende dokumentation:

  • Totaloversigt fra banken (oversigt over konti-status dags dato)
  • Kontoudtog fra alle konti på tre måneder
  • Løsladelsesblanket
  • Dokumentation på evt. løsladelsespenge

  Nem konto
  For at sikre at borgeren kan få penge på udbetalingsdagen, skal det sikres at borger har en nem konto.


  Sådan afklares spørgsmålet om visitationssamtale af den indsatte 

  Der tilstræbes, at der er laves visitationssamtale før løsladelse. Alternativt skal indsatte møde op i Jobcentret på løsladelsesdagen.

  Ansvarlig hos kommune
  YdelsesCentret
  Christina Kracht Nissen
  Tlf.: 7434 0645
  Mail: chni@haderslev.dk
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  -

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Haderslev Kommune ønsker i videst muligt omfang og hurtigst muligt besked om varetægtsfængslinger.
  Der er indgået en aftale mellem Politiet i Haderslev, Kriminalforsorgen og Haderslev Kommune om, hvordan akut løsladelse af en person fra varetægtsfængsling skal foregå. Aftalen gælder borgere fra Haderslev Kommune hvis sag behandles af Haderslev politi.
  Aftalen omhandler personer som i forbindelse med akut løsladelse har brug for hjælp til at komme videre. Hjælpen kan være samtaler/aftaler vedrørende økonomi, bolig, arbejde, behov for samtale om misbrug og hjælp til afvænning eller andre støttebehov.
  Haderslev Kommune har ansvaret for, at de nødvendige tiltag kan iværksættes og i den anledning skal politiet eller Kriminalforsorgen foranledige, at der skabes en kontakt til den løsladte hos kommunen, hvis den løsladte har brug for hjælp og samtidigt ønsker at modtage hjælp.
  Politiets opgave i forbindelse med projekt god løsladelse er at identificere løsladte, som har brug for akut hjælp og få disse visiteret til Christina Kracht Nissen. Politiet orienterer i forbindelse med visitationen om relevante forhold omkring borgeren.
  Sagsbehandler/sektionsleder skal sikre sig, at når en person løslades, så er der taget stilling til, om personen har brug hjælp og i disse tilfælde kontaktes Christina Kracht Nissen og den løsladte gøres bekendt med dette samtidigt med, hvorefter der formidles kontakt mellem den løsladte og Christina Kracht Nissen.
  Vedrørende anholdte eller arrestanter som løslades i retten underretter anklageren lokalpolitiets ledelse så hurtigt som muligt gerne før retsmødet, såfremt det på forhånd er bestemt, at der vil ske løsladelse.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Jobcenteret og Ydelsescenteret
  Østergade 48
  6100 Haderslev

   

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  YdelsesCentret
  Christina Kracht Nissen
  Tlf.: 7434 0645
  Mail: chni@haderslev.dk
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk

   

  Haderslev Kommune ønsker at fortsætte som handlekommune. Kriminalforsorgen skal være opmærksom på, at der skal indgås en delegationsaftale vedr. dette.

   

  Delegationsaftalen skal underskives af
  YdelsesCenter Haderslev
  Arbejdsmarkedschef Lotte Nielsen
  Østergade 48
  6100 Haderslev
  Tlf.: 7434 0511

   

  YdelsesCentret
  Christina Kracht Nissen
  Tlf.: 7434 0645
  Mail: chni@haderslev.dk
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Haderslev Kommunes procedure for boligsøgning kan ses her

  Ansvarlig hos kommunen
  YdelsesCentret
  Christina Kracht Nissen
  Tlf.: 7434 0645
  Mail: chni@haderslev.dk
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Den konkrete situation drøftes i samråd med Jobcenter og/eller UU.

  Ansvarlig hos kommunen
  Dorthe Kjærgaard
  Tlf.: 7434 0615
  Mail: dork@haderslev.dk
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk

  Back up
  Anette Agerup
  Karina Rasmussen
  hovedtelefonnummer: 7434 3434

   

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Der henvises til den eksisterende samarbejdsaftale mellem KiF-afdelingen i Syd- og Sønderjylland og Rådgivningscentret (det lokale misbrugscenter i Haderslev).

  Vedrørende misbrugsbehandling af personer indsat i varetægt: Henvendelse til det lokale misbrugscenter, tlf.: 7452 7616

  Ansvarlig hos kommunen

  Misbrugscentret
  Tlf.: 7452 7616
  Mail: misbrugscentret@haderslev.dk (ikke til sikker post)
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Dorthe Kjærgaard
  Tlf.: 7434 0615
  Mail: dork@haderslev.dk
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Faglig koordinator Dorthe Kjærgaard
   

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Dorthe Kjærgaard
  Tlf.: 7434 0615
  Mail: dork@haderslev.dk
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk

   

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  For kommunen:
  Dorthe Kjærgaard
  Tlf.: 7434 0615
  Mail: dork@haderslev.dk
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk
  Emnefelt: KSP

  For Kriminalforsorgen:
  Anne Bundgaard
  Tlf.: 7255 7286
  Mail: kif.haderslev@kriminalforsorgen.dk
  Emnefelt: KSP

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  den enkelte kommunale sagsbehandler med klientens samtykke.

  Hovedmailadresser hos Haderslev Kommune
  Borgerservice (pension, boligstøtte m.v.): borgerservice@haderslev.dk
  Kontanthjælp/sygedagpenge/flexydelse: sikkerpost@haderslev.dk
  Misbrug: sikkerpost@haderslev.dk
  Familierådgivningen: pice@haderslev.dk eller mete@haderslev.dk
  Specialrådgivningen: specialraadgivningen@haderslev.dk
  Jobcenter: sikkerpost@haderslev.dk
  Ellers: jobcenter@haderslev.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  YdelsesCentret
  Christina Kracht Nissen
  Tlf.: 7434 0645
  Mail: chni@haderslev.dk
  Sikker mail: sikkerpost@haderslev.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk