Hørsholm Kommune

Nedenfor finder du Hørsholm Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Udslusningskoordinator

   

  Over 18 år
  Borgerservice
  Jobcentret, Team Indsats
  Sikker mail: pob-post@horsholm.dk  
  Tlf.: 4849 0000

  Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen, kontaktes leder af Team Indsats Else Kjærsgaad, tlf.: 4849 4001.

  Under 18 år
  Ungeteamet
  Center for Børn og Voksne
  Sikker mail: bov-post@horsholm.dk  
  Tlf.: 4849 0000
  Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen kontaktes leder af Unge- og Voksenteamet Jeanne Bertelsen, tlf.: 4849 3160.

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løslaldelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Krminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: pob-post@horsholm.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: arb-post@horsholm.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: pob-post@horsholm.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Team Rådgivning og Ydelse
  Center Arbejdsmarked
  Ådalsparkvej 2
  2970 Hørsholm

  Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen kontaktes:
  Teamleder Anja V. Johansen
  Tlf.: 4849 3285

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Under 18 år
  Ungeteamet
  Center for Børn og Voksne
  Sikker mail: bov-post@horsholm.dk  
  Tlf.: 4849 0000

  Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen kontaktes leder af Unge- og Voksenteamet Jeanne Bertelsen, tlf.: 4849 3160.
  Unge- og Voksenteamet har ansvaret for i samarbejde med den løsladte at udarbejde handleplaner med mål for den videre indsats.


  Over 18 år
  Jobcentret, Team Indsats
  Sikker mail: pob-post@horsholm.dk  
  Tlf.: 4849 0000

  Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen, kontaktes leder af Team Indsats Else Kjærsgaad, tlf.: 4849 4001.

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
  Ingen

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til

  I de tilælde hvor en borger afsoner i henhold til straffuldbyrdelseslovens § 78 arbejdes der efter køreplanen for God Løsladelse. 

   
  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til

  Ungeteamet
  Center for Børn og Voksne
  Sikker mail: bov-post@horsholm.dk
  Tlf.: 4849 0000 

   

  Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen kontaktes leder af Unge- og Voksenteamet Jeanne Bertelsen, tlf.: 4849 3160.

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Under 18 år
  Ungeteamet
  Center for Børn og Voksne
  Sikker mail: bov-post@horsholm.dk  
  Tlf.: 4849 0000

  Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen kontaktes leder af Unge- og Voksenteamet Jeanne Bertelsen, tlf.: 4849 3160.

  Over 18 år
  Jobcentret, Team Indsats
  Sikker mail: pob-post@horsholm.dk  
  Tlf.: 4849 0000 

  Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen, kontaktes leder af Team Indsats Else Kjærsgaad, tlf.: 4849 4001.
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 

  Leder af Team Indsats Else Kjærsgaad, tlf.: 4849 4001
  Leder af Unge- og Voksenteamet Jeanne Bertelsen, tlf.: 4849 3160

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: pob-post@horsholm.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Forsørgelsesgrundlaget kan sikres forud for løsladelsen ved, at Kriminalforsorgen kontakter Hørsholm kommunes ydelsesafdeling ca. 1 uge før løsladelsen finder sted. I den forbindelse har vi brug for oplysninger om den indsattes tidligere forsørgelse fx løn, kontanthjælp, A-kasse dagpenge, sygedagpenge eller tilsvarende samt kontoudtog tre måneder tilbage for samtlige af den indsattes konti.


  Den løsladte kan personligt møde op til rådighedsvurdering/ansøgning om kontanthjælp i Jobcentret en uge før løsladelsen, eller den først kommende hverdag efter sin løsladelse. Der bedes bestilles tid for samtalen.
  Det er vigtigt at der medbringes dokumentation for løsladelsestidspunktet.


  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Det afklares ved, at løsladte møder i jobcentret enten på dagen for løsladelse (hvis dette lader sig gøre) eller dagen efter.

  Ansvarlig hos kommune
  Der er ingen konkret ansvarlig person, men overstående beskrivelse er gældende procedure for alle, som ønsker at søge om forsørgelse (kontanthjæp) hos kommunen.
  Team Rådgivning og Ydelse
  Center for Arbejdsmarked
  Ådalsparkvej 2
  2970 Hørsholm

  Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen kontaktes:
  Teamleder Anja V. Johansen
  Tlf.: 4849 3285
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Ved løsladelse henvender den løsladte sig i Jobcentret, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.
  Ved henvendelse vil der ske en mini-rådighedsvurdering, og borgeren vil blive visiteret til Team Jobsøgning med mødetid dagen efter, borgeren er fundet berettiget til kontanthjælp.

  Såfremt borgeren vurderes at kunne stille sig til rådighed for arbejdsmarked, vil borgeren påbegynde et 6 ugers vejlednings- og afklaringsforløb i Team Jobsøgning.
  Forløbet starter dagen efter, borgeren har fået bevilliget kontanthjælp/starthjælp.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcentret

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Borgeren skal møde op på kommunens adresse:
  Ådalsparkvej 2
  2970 Hørsholm.
  Her er åbningstiden 9-13 på alle hverdag og torsdage tillige 16-18.
  Her vil borgeren blive rådighedsvurderet ift. arbejdsmarkedet og efterfølgende blive vurderet ift. berettigelsen til ydelsen.

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag

  Under 18 år
  Ungeteamet
  Center for Børn og Voksne
  Sikker mail: bov-post@horsholm.dk  
  Tlf.: 4849 0000

  Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen kontaktes leder af Unge- og Voksenteamet Jeanne Bertelsen, tlf.: 4849 3160.

  Over 18 år

  Ansøgning om kontanthjælp/starthjælp:
  Rådighedsvurdering sker ved henvendelse i Jobcentret, hvor borgeren vil blive rådighedsvurderet.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Såfremt løsladte ikke i forvejen har en bolig eller et sted at opholde sig umiddelbart efter løsladelsen, skal løsladte henvende sig i borgerservice og ansøge om at blive skrevet op på kommunens akut boligliste.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Den ansvarlige for Hørsholm Kommunes akut boligliste er: Mette Reimers
  Backup: Sune Johansson

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Samarbejdet med UU Sjælsø sker ved, at der rettes henvendelse (se nedenfor).

  Ansvarlig hos kommunen
  Else Kjærgård
  Mail: ekj@horsholm.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Ved løsladelse henvender den løsladte sig til: 
  Center for Børn og Voksne
  Unge- og Voksenteamet
  Ådalsparkvej 2
  2970 Hørsholm 

   
  eller direkte til Nordsjællands Misbrugscenter, som kommunen har indgået aftale med. Henvendelse kan også ske gennem sagsbehandleren i Center for Arbejdsmarked.  
   

  Nordsjællands Misbrugscenter
  Holmetoften 15.1.
  2970 Hørsholm
  Tlf.: 4517 8010

   

  Hørsholm Kommune tilbyder gratis rådgivning, vejledning og behandling eller måske i første omgang en uforpligtende samtale om behandling. Kommunen kan fastsætte evtuel egenbetaling ved døgnophold.

   

  Hjælpen kan bestå i ambulant rådgivning og behandling. Afhængig af den løsladtes behov og situation, kan behandlingen også ske som dagsbehandling i typisk et 12 ugers intensiv gruppebehandlingsforløb eller som en døgnbehandling.

   

  Som hovedregel ydes ambulant behandling og dagbehandling af Nordsjællands Misbrugscenter. Døgnbehandling ydes på en døgninstitution valg ud fra en konkret individuel vurdering.

   

  Ansvarlig hos kommunen

  Unge- og Voksenteamet
  Center for Børn- og Voksne
  Sikker mail: bov-post@horsholm.dk
  Tlf.: 4849 0000

  Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen kontaktes leder af Unge- og Voksenteamet Jeanne Bertelsen, tlf.: 4849 3160

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Hørsholm Kommune tilbyder rådivning og støtte for at forebygge sociale problemer samt tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige soiale problemer. Kommunen har en tværfaglig og tværsektoriel tilgang i vurderingen af den løsladtes behov for hjælp og støtte, ligesom det efterfølgende samarbejde omkring den løsladte foregår tværfagligt og tværsektorielt.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ved løsladelse henvender den løsladte sig til:
  Center for Børn og Voksne
  Unge- og Voksenteamet
  Ådalsparkvej 2
  2970 Hørsholm

  Henvendelse kan også ske gennem sagsbehandleren i Center for Arbejdsmarked eller andre som den løsladte er i behandling hos.

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Else Kjærgaard
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Else Kjærgaard
  Tlf.: 4849 4001
  Mail: ekj@horsholm.dk 
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  Else Kjærgård
  Mail: ekj@horsholm.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til

  Under 18 år
  Ungeteamet
  Center for Børn og Voksne
  Sikker mail: bov-post@horsholm.dk  
  Tlf.: 4849 0000

  Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen kontaktes leder af Unge- og Voksenteamet Jeanne Bertelsen, tlf.: 4849 3160.

  Over 18 år
  Jobcentret, Team Indsats
  Sikker mail: pob-post@horsholm.dk  
  Tlf.: 4849 0000

   

  Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen, kontaktes leder af Team Indsats Else Kjærsgaad, tlf.: 4849 4001.

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Else Kjærgaard

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk