Høje-Taastrup Kommune

Nedenfor finder du Høje-Taastrup Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Mails må aldrig alene tilgå sagsbehandlerens mail. Der skal sendes mail både til sagsbehandleren og afdelingspostkassen.

  Jobcenter:

  Jill Larsen
  jilla@htk.dk
  bac@htk.dk


  Ydelsescenter:

  Mette Ottesen
  metteott@htk.dk
  bsc-kontant@htk.dk
   

   

  Social og handicapcenter:
  Monica Eversen –
  MonicaEv@htk.dk
  socialhandicap@htk.dk

  Udslusningskoordinator
  -  

   

  Se under hvert punkt i samarbejdsaftalen for at finde den rette indgang.

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Tlf.: 4359 1000
  Mail: borgerservice@htk.dk
  Sikker mail: kommune@htk.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: kommune@htk.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Der fremsendes ansøgning om enkeltydelse. Der medsendes dokumentation for indtægter og udgifter samt dokumentation for huslejens størrelse.

  Ansøgningsskema findes på www.borger.dk

  Ydelsesservice
  Mail: bsc-kontant@htk.dk
  Mette Ottesen
  Mail: metteott@htk.dk

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Jobcenter:
  Jill Larsen
  jillla@htk.dk


   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Misbrugsbehandling eller med behandlingsbehov under 18 år

  Børne- og Ungerådgivningscenter
  Bygaden 2, 2630 Taastrup
  Tlf.: 4359 1200
  Mail: BURC@htk.dk
  Sikker mail: kommune@htk.dk


  Misbrugsbehandling eller med behandlingsbehov over 18 år
  Social- og Handicapcenter
  Bygaden 2, 2630 Taastrup
  Tlf.: 4359 1000
  Mail: socialHandicap@htk.dk / misbrug@htk.dk
  Sikker mail: kommune@htk.dk

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børne- og Ungerådgivningscenter
  Tlf.: 4359 1200
  Mail: BURC@htk.dk
  Sikker mail: kommune@htk.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Jobcenter Høje-Taastrup
  Tlf.: 4359 1000
  Sikker mail: jobcenter@htk.dk
  Emnefelt: Att.: Jill Larsen

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Kriminalforsorgen underretter tidligst muligt kommunen om løsladelsen, herunder om de konkrete kendte problemstillinger hos borgeren. Borgeren vejledes i at fremmøde i kommunen straks efter løsladelsen.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Jobcenter Høje-Taastrup, der også koordinerer, således at de relevante centre bliver inddraget.

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Tlf.: 4359 1000
  Mail: borgerservice@htk.dk
  Sikker mail: kommune@htk.dk

  Der skal desuden gives besked til Jobcenter og Ydelsescenter.

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Der fremsendes ansøgningsskema til kommunen. Der medsendes dokumentation for indtægter, udgifter og formueforhold. Ansøgningsskema findes på www.Borger.dk

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Det sørger kommunen internt for, når der er ansøgt om kontanthjælp.

  Ansvarlig hos kommune
  Borgerservice
  Bygaden 2, 2630 Taastrup
  Tlf.: 4359 1000
  Mail: bsc-kontant@htk.dk
  Sikker mail: kommune@htk.dk
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse vejledes borgeren om beskæftigelsesrettede muligheder efter løsladelsen. I det omfang det kan lade sig gøre udarbejdes en jobplan med henblik på aktiveringsforløb umiddelbart efter løsladelsen. Under alle omstændigheder skal borgeren møde i Jobcentret umiddelbart efter løsladelsen med henblik på mødeaftale med sagsbehandler.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Høje-Taastrup
  Tlf.: 4359 1000
  Sikker mail: jobcenter@htk.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Der fremsendes ansøgningsskema til kommunen. Der medsendes dokumentation for indtægter, udgifter og formueforhold. Ansøgningsskema findes på www.Borger.dk. Modtog en varetægtsfængslet offentlig forsørgelse forud for varetægtsfængslingen, skal borgeren alene rette personlig henvendelse i kommunen for genoptagelse af hjælpen. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Se under punktet For afsonere

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Det er i udgangspunktet borgerens eget ansvar. Kommunen yder råd og vejledning. 
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Social- og Handicapcenter
  Tlf.: 4359 1000
  Mail: socialhandicap@htk.dk
  Sikker mail: kommune@htk.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Jobcenter Høje-Taastrup sørger for koordination med UU-Vestegnen uanset om borgeren er under eller over 18 år. For så vidt angår borgere over 18 år, vil uddannelsesplanen indgå i borgerens jobplan.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Jobcenter Høje-Taastrup sørger for koordination med UU-Vestegnen.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Høje-Taastrup
  Tlf.: 4359 1000
  Sikker mail: jobcenter@htk.dk
  Jill Larsen
  jillla@htk.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Det ydes misbrugsbehandling efter bestemmelserne i Service- og Sundhedslovgivningen. Kommunen sørger for koordinering i forhold til eksempelvis beskæftigelsesfremmende aktiviteter.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Monica Eversen
  monicaev@htk.dk
  Social- og handicapmisbrugspostkasse: misbrug@htk.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  Kommunen har ikke psykologiske, psykiatriske eller sexologiske behandlingstilbud. Borgeren skal rette henvendelse til privatpraktiserende læge, som har ansvaret for henvisning til Sundhedssektoren.
  Kommunen kan efter en konkret vurdering yde økonomisk støtte til eventuel egenbetaling, når offentlige behandlingstilbud er afdækket og forsøgt. Der fremsendes ansøgning om enkeltydelse. Der medsendes dokumentation for indtægter og udgifter, og det der ansøges om og en begrundelse for ansøgningen. Ansøgningsskema findes på www.Borger.dk.

  Ansvarlig hos kommunen
  Borgerservice
  Tlf.: 4359 1000
  Mail: borgerservice@htk.dk
  Sikker mail: kommune@htk.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Fritid og Kulturcentret
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til

  Fritid og Kulturcentret
  Bygaden 2, 2630 Taastrup
  Tlf.: 4359 1000
  Mail: fritidkultur@htk.dk
  Sikker mail: kommune@htk.dk

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

  Kriminalforsorgen er velkommen til at rette henvendelse, hvis der er klienter, som befinder sig i gråzonen. Kommunens kontaktpersoner vil ofte have et kendskab til disse, da de typisk sagsbehandles af samme personkreds, som varetager de, som er i bande-exit mv.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Erdal Büyükkartal - erdalbu@htk.dk
  Monica Eversen - MonicaEv@htk.dk
  Jill Larsen - Jillla@htk.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Under 18 år
  Børne- og Ungerådgivningscenter
  Tlf.: 4359 1200
  Mail: BURC@htk.dk
  Sikker mail: kommune@htk.dk

  Over 18 år
  Jobcenter Høje-Taastrup
  Tlf.: 4359 1000
  Mail: jobcenter@htk.dk
  Sikker mail: kommune@htk.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Jobcenter Høje-Taastrup
  Tlf.: 4359 1000
  Mail: jobcenter@htk.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 1. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 1. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk