Gribskov Kommune

Nedenfor finder du Gribskov Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Center for Social og Sundhed
  Team Social
  Gribskov Kommune
  Rådhusvej 3
  3200 Helsinge

  Faglig koordinator - Socialformidler Trine Heiselberg
  Direkte tlf.: 7249 6194
  Tlf.: 7249 6012
  Fax: 7249 7060
  Sikker mail: socialogsundhed@gribskov.dk
   

  Personlig henvendelse (kun efter aftale)
  Birkevang 214
  3250 Gilleleje

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Faglig koordinator Irene Petersen
  Sikker mail: socialogsundhed@gribskov.dk
  Mail: plete@gribskov.dk
  Att.: Irene Petersen

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Faglig koordinator Irene Petersen
  Sikker mail: socialogsundhed@gribskov.dk
  Mail: plete@gribskov.dk
  Att.: Irene Petersen

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: socialogsundhed@gribskov.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje
  Ansøgning om betaling af husleje, herunder § 29 ved varetægt, sendes til
  Ydelseskontoret
  Kristine Jørgensen
  Sikker mail: kontanthjaelp@gribskov.dk 
  Mail: krjoe@gribskov.dk
  Att.: Kristine Jørgensen
  Tlf.: 7249 6086
  Direkte tlf.: 7249 6965
 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Center for Social og Sundhed
  Team Social
  Faglig koordinator Irene Petersen
  Direkte tlf.: 7249 6118
  Tlf.: 7249 6012
  Fax: 7249 7060
  Sikker mail: socialogsundhed@gribskov.dk
  Mail: ipete@gribskov.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplsyninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplsyninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Center for Børn og Unge
  Fagchef Erik Birch Nielsen
  Direkte tlf.: 7249 6212
  Tlf.: 7249 6062
  Sikker mail: boern-unge@gribskov.dk
  Mail: ebnie@gribskov.dk


  Personlig henvendelse

  Birkevang 214
  3250 Gilleleje

  Back up: Rådgiver Didde Marie Myhre
  Mail: dmmyh@gribskov.dk
  Direkte tlf.: 7249 6228

  Gribskov Kommune er en del af samarbejdet i Ungesamrådet under Nordsjællands Politi. Iflg. Forretningsorden for Ungesamrådet er Kriminalforsorgen fast deltager i Ungesamrådet og sager om konkrete unge kan indbringes af såvel den unges hjemkommune og Kriminalforsorgen.
 • Løsladelsesmøde
  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Center for Social og Sundhed
  Team Social
  Faglig koordinator Irene Petersen
  Direkte tlf.: 7249 6118
  Tlf.: 7249 6012
  Fax: 7249 7060
  Sikker mail: socialogsundhed@gribskov.dk
  Mail: ipete@gribskov.dk

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Kriminalforsorgen kontakter den ansvarlige i kommunen, der sørger for at koordinere samarbejdet i kommunen og mellem kommunen og Kriminalforsorgen.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Faglig koordinator Irene Petersen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Ydelseskontoret
  Faglig koordinator Irene Petersen
  Direkte tlf.: 7249 6118
  Tlf.: 7249 6012
  Fax: 7249 7060
  Sikker mail: socialogsundhed@gribskov.dk 
  Mail: ipete@gribskov.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Når kommunen ved besked om, hvornår indsatte løslades, sørges så vidt muligt for, at hjælpen udbetales den dag indsatte løslades.

  Der gives besked forud for løsladelsen til

  Center for Arbejdsmarked
  Job og Ydelsescenter

  Sikker mail: jobcenter@gribskov.dk
  Mail: kontanthjaelp@gribskov.dk 
   
   

  Sagsbehandlere:
  Kristine Jørgensen
  Mail: krjoe@gribskov.dk

  Beskæftigelsesområdet:
  Socialrådgiver Heidi Anna Wieser
  Tlf.: 7249 7522
  Center for Borgerservice og Beskæftigelse, Team Tværfaglig Indsats
  Mail: hawie@gribskov.dk

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Indsatte skal møde op i Jobcentret på løsladelsesdagen. Hvis det er muligt, kan pågældende møde op forud for løsladelse if. udgang.

  Den indsatte skal ved henvendelsen til jobcenteret (se adresse og åbningstid nedenfor)
  medbringe: 
  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (f.eks. arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • Kontoudtog

  Job og Ydelsescenter
  Bymosevej 4
  3200 Helsinge
  Tlf: 7249 6000

  Personlig ekspeditionstid
  Mandag-onsdag kl. 10 - 15
  Torsdag kl. 10 - 17
  Fredag kl. 10 - 13

  Hvem i kommunen er ansvarlig?
  Jobcentret, Gribskov Kommune
  Teamleder Tom Petersen
  Direkte tlf.: 7249 6596

   

  Ansvarlig hos kommune
  -

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Indsatte møder op i Jobcenter den dag vedkommende løslades. Der tages i øvrigt stilling til indsattes beskæftigelsessituation i forbindelse med koordinering af handleplanen.
  Hvis det er muligt, kan pågældende møde op i Jobcentret forud for løsladelse if. udgang, og jobansøgning kan startes op inden løsladelsen.

  Jobcentret, Gribskov Kommune
  Bymosevej 4
  3200 Helsinge
  Sikker mail: jobcenter@gribskov.dk
  Telefon: 7249 6000

  Personlig ekspeditionstid
  Mandag-onsdag kl. 10 - 15
  Torsdag kl. 10 - 17
  Fredag kl. 10 – 13

  Teamleder Tom Petersen
  Direkte tlf.: 7249 6596
   

  Ansvarlig hos kommunen
  -

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
   

  Der skal tages kontakt til Ydelsescentret i Gribskov Kommune.

  Ydelseskontoret
  Sagsbehandler Line Iben Nielsen
  Mail: kontanthjaelp@gribskov.dk
  Tlf.: 7249 6086
  Direkte tlf.: 7249 6965 

 • Bolig
  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  I forbindelse med koordinering af handleplanen tages der stilling til indsattes boligsituation.


  Ansvarlig hos kommunen

  Center for Social og Sundhed
  Team Social
  Faglig koordinator Irene Petersen
  Direkte tlf.: 7249 6118
  Tlf.: 7249 6012
  Fax: 7249 7060
  Sikker mail: socialogsundhed@gribskov.dk
  Mail: ipete@gribskov.dk

 • Uddannelse
  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Kriminalforsorgen kontakter i god tiden inden løsladelse UU-vejleder i Gribskov Kommune. Kriminalforsorgen fremsender efter samtykke den indsattes uddannelsesplan til UU-Gribskov.

  Kontaktoplysninger
  UU-Gribskov
  Skolegade 43
  3200 Helsinge
  Mail: uu-gribskov@gribskov.dk 
  Tlf.: 7249 9170
   
  Ansvarlig hos kommunen
  Socialrådgiver Heidi Anna Wieser
  Tlf.: 7249 7522
  Center for Borgerservice og Beskæftigelse, Team Tværfaglig Indsats
  Mail: hawie@gribskov.dk
 • Misbrugsbehandling
  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Såfremt der er tale om indsatte med misbrugsproblemer deltager Gribskov Kommune, Center for Social og Sundhed, Team Social, ved løsladelsesmødet, hvor handleplaner koordineres i relevant omfang. Team Social vurderer og tager så vidt muligt inden løsladelse stilling til om der skal iværksættes evt. misbrugsbehandling i forbindelse med løsladelse.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Center for Social og Sundhed
  Team Social
  Faglig koordinator - Socialformidler Trine Heiselberg
  Direkte tlf.: 7249 6194

  Sygeplejerske Nina Ona Stranberg
  Direkte tlf.: 7249 6090
  Tlf.: 7249 6012
  Fax: 7249 7060
  Sikker mail: socialogsundhed@gribskov.dk

 • Øvrig behandling
  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Center for Social og Sundhed
  Team Social
  Faglig koordinator Irene Petersen
  Direkte tlf.: 7249 6118
  Tlf.: 7249 6012
  Fax: 7249 7060
  Sikker mail: socialogsundhed@gribskov.dk
  Mail: ipete@gribskov.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Ann Opmann
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Ann Opmann
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejde

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  -

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Center for Social og Sundhed
  Team Social
  Faglig koordinator Irene Petersen
  Direkte tlf.: 7249 6118
  Tlf.: 7249 6012
  Fax: 7249 7060
  Sikker mail: socialogsundhed@gribskov.dk
  Mail: ipete@gribskov.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Center for Social og Sundhed
  Team Social
  Faglig koordinator Irene Petersen
  Direkte tlf.: 7249 6118
  Tlf.: 7249 6012
  Fax: 7249 7060
  Sikker mail: socialogsundhed@gribskov.dk
  Mail: ipete@gribskov.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk