Greve Kommune

Nedenfor finder du Greve Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Greve Rådhus
  Ydelsesteamet
  Rådhusholmen 10
  2670 Greve
  Tlf.: 4397 9797
  Sikker mail: sikkerpost@greve.dk
  Emnefelt: Att.: Trine Lysholm og Lene Andersen

  Socialrådgiver Trine Lysholm
  Direkte tlf.: 4397 9572
  Mail: tly@greve.dk

  Lene Andersen
  Direkte tlf.: 4397 9515
  Mail: lena@greve.dk

  Ansvarlig
  Teamleder Meya Masumba
  Direkte tlf.: 4397 9207
  Mail: mem@greve.dk

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Bande-exit

   

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Ydelsesteamet
  Sikker mail: sikkerpost@greve.dk
  Emnefelt: Att.: Trine Lysholm og Lene Andersen, Folkeregistret

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@greve.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Ydelsesteamet
  Mail: kontanthjaelp@greve.dk
  Sikker mail: sikkerpost@greve.dk
  Emnefelt: Att.: Trine Lysholm og Lene Andersen

  Ansøgningen om huslejebetaling skal underskrives af indsatte. 

  Sammen med ansøgning fremsendes:

  • Dokumentation for huslejens størrelse og at udgiften afholdes af borgeren
  • 3 måneders kontoudtog og totaloversigt fra Pengeinstitut

   

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Henvendelsen skal ske til kontaktpersonerne i Ydelsesteamet, der herefter sørger for at rette afdeling/rådgiver der skal medvirke til koordineringen af handleplanen involveres.

  Sikker mail: sikkerpost@greve.dk
  Emnefelt: Att.: Trine Lysholm og Lene Andersen

  Socialrådgiver Trine Lysholm 
  Direkte tlf.: 4397 9572
  Mail: tly@greve.dk

  Lene Andersen
  Direkte tlf.: 4397 9515
  Mail: lena@greve.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til 
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere 

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
  Ydelsesteamet overgiver typisk sagen til rådgiver i Jobcentret straks efter løsladelsen. Afhængigt af hvor kompliceret sagen er, overgives den muligvis til andre rådgivere i Rusmiddelcenteret/Rådgiverteamet.
  Ydelsesteamet informerer Kriminalforsorgen om kontaktpersonen for den pågældende borger.
  KiF varetager tilsyn for prøveløsladte med tilsyn. 

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger unger punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Center for Børn og Familier
  Sikker mail: sikkerpost@greve.dk
  Emnefelt: Att.: Carl-Christian Skjøt-Pedersen

  Carl-Christian Skjøt-Pedersen
  Direkte tlf.: 4397 9136
  Mail: csk@greve.dk

  Vedrørende afsonere arbejdes der efter Køreplan for god løsladelse. 
  Ved alternativ afsoning, tager Kriminalforsorgen initiativet. Greve Kommune skal godkende afsoningspladsen.
  Fra 1. januar 2012, vil sager hvor der forventes ungdomssanktion eller længerevarende ubetingede domme blive behandlet i samarbejdsorganet 'Ungesamrådet'.
  I sager med unge der har afsonet eller været varetægtsfængslede, skal det laves handleplan om støtte efter servicelovens § 52. 

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Sikker mail: sikkerpost@greve.dk
  Emnefelt: Att.: Trine Lysholm og Lene Andersen
   

  Socialrådgiver Trine Lysholm
  Direkte tlf.: 4397 9572
  Mail: tly@greve.dk

  Lene Andersen
  Direkte tlf.: 4397 9515
  Mail: lena@greve.dk


  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 

  Socialrådgiver Trine Lysholm og ydelsesrådgiver Lene Andersen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Ydelsesteamet
  Sikker mail: sikkerpost@greve.dk
  Emnefelt: Att.: Trine Lysholm og Lene Andersen, Folkeregistret

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Kriminalforsorgen eller fængsel assisterer borgeren i at hente ansøgningsskema om forsørgelse og oplysningspligt på Borger.dk. Borgeren skal orienteres om at nedenstående dokumentation skal afleveres.
  Hvis muligt kan borgeren møde på Jobcenteret og på forhånd tilmelde. Dette for at Greve Kommune har mulighed for at sikre at der kan se udbetaling af forsørgelsesydelse hurtigst muligt. Borgeren kan tidligst møde på Jobcenteret 14 dage før løsladelse. Fængsel eller Kriminalforsorgen giver hurtigst muligt kommunen besked, såfremt løsladelsen ikke sker som planlagt. 
  Dokumentation der som minimum skal afleveres sammen med ansøgningen om forsørgelse:

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægter (fx arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • De sidste 3 måneders kontoudtog
  • Totaloversigt fra bank

   

  I tilfælde hvor borgeren ikke har haft en bankkonto, skriver fængsel eller Kriminalforsorg en følgeseddel med oplysninger om dette.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Borgeren fremmøder på løsladelsesdagen på
  Jobcentret
  Rådhusholmen 10
  2670 Greve


  Borgeren medbringer ansøgning om forsørgelse og dokumentation, medmindre dette er sendt elektronisk.  
  Hvis muligt kan borgeren møde på Jobcenteret og på forhånd tilmelde. Dette for at Greve Kommune har mulighed for at sikre at der kan se udbetaling af forsørgelsesydelse hurtigst muligt. Borgeren kan tidligst møde på Jobcenteret 14 dage før løsladelse. Fængsel eller Kriminalforsorgen giver hurtigst muligt kommunen besked, såfremt løsladelsen ikke sker som planlagt.
  Borgeren skal fremmøde i tidsrummet:
  Mandag-onsdag: 10.00-14.00
  Torsdag: 10.00-17.00
  Fredag: lukket for personlig henvendelse

  I de tilfælde hvor Greve Kommune holder lukket, eksempelvis borgere der løslades fredag, gives der tilsagn til at Kriminalforsorgen kan udbetale et mindre kontantbeløb på op til 300 kr., hvis borgeren står uden midler, således at den løsladte kan opnå forsørgelse indtil det er muligt for borgeren at møde på Greve Rådhus. Greve Kommune vil efterfølgende refundere udlægget til Kriminalforsorgen.

  Ansvarlig i kommunen

  Socialrådgiver Trine Lysholm
  Direkte tlf.: 4397 9572
  Mail: tly@greve.dk
   

  Lene Andersen
  Direkte tlf.: 4397 9515
  Mail: lena@greve.dk

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse sættes der fokus på borgerens arbejdsevne.
  Inden løsladelse har rådgiveren fra Jobcentret udarbejdet jobplan, såfremt der er tale om et aktiveringsforløb for borgeren.

  Sikker mail: sikkerpost@greve.dk

  Ansvarlig hos kommunen for borgere over 30 år
  Jobcenteret
  Marianne Pedersen
  Direkte tlf.: 4397 9285
  Mail: marp@greve.dk

  Ansvarlig hos kommunen for borgere under 30 år
  Jobcenteret
  Pernille Jarlhede
  Direkte tlf.: 4397 3915
  Mail: pej@greve.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Kriminalforsorgen har pligt til at vejlede og bistå en varetægtsarrestant for at begrænse de erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige ulemper, der følger af varetægtsfængslingen. Kriminalforsorgen skal i den forbindelse formidle kontakt til personer, institutioner og myndigheder, der efter anden lovgivning kan yde bistand.
  Kriminalforsorgen har endvidere i en lang række tilfælde underretningspligt overfor andre offentlige myndigheder, hvis den indsatte modtager en offentlig ydelse.  
  Kriminalforsorgen eller fængsel assisterer borgeren i at hente ansøgningsskema om forsørgelse og oplysningspligt på Borger.dk. Borgeren skal orienteres om, at nedenstående dokumentation skal afleveres. 
  Dokumentation der som minimum skal afleveres sammen med ansøgningen om forsørgelse:

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (fx arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • De sidste 3 måneders kontoudtog
  • Totaloversigt fra bank


  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Borgeren skal møde på løsladelsesdagen på
  Jobcenteret
  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Borgeren medbringer ansøgning om forsørgelse og dokumentation, medmindre dette er sendt elektronisk.
  Borgeren skal fremmøde i tidsrummet:
  Mandag-onsdag: 10.00-14.00
  Torsdag: 10.00-17.00
  Fredag: lukket for personlig henvendelse

  I de tilfælde hvor Greve Kommune holder lukket, eksempelvis borgere der løslades fredag, gives der tilsagn til at Kriminalforsorgen kan udbetale et mindre kontantbeløb på op til 300 kr., hvis borgeren står uden midler, således at den løsladte kan opnå forsørgelse indtil det er muligt for borgeren at møde på Greve Rådhus. Greve Kommune vil efterfølgende refundere udlægget til Kriminalforsorgen.

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Kriminalforsorgen assisterer borgeren i at hente ansøgningsskema om forsørgelse og oplysningspligt på Borger.dk. Borgeren skal orienteres om at nedenstående dokumentation skal afleveres
  Dokumentation der som minimum skal afleveres sammen med ansøgningen om forsørgelse:

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (fx arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • 3 måneders kontoudtog
  • Totaloversigt fra bank

   

  Borgeren fremmøder på ansøgningsdagen på
  Jobcentret
  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Borgeren medbringer ansøgning om forsørgelse og dokumentation, medmindre dette er sendt elektronisk.
  Borgeren skal fremmøde i tidsrummet:
  Mandag-onsdag: 10.00-14.00
  Torsdag: 10.00-17.00
  Fredag: lukket for personlig henvendelse

  I de tilfælde hvor Greve Kommune holder lukket, eksempelvis for borgere, der ansøger på en fredag, gives der tilsagn til at Kriminalforsorgen kan udbetale et mindre kontantbeløb på op til 300 kr., hvis borgeren står uden midler, således at §78-afsoneren kan opnå forsørgelse indtil det er muligt for borgeren at møde på Greve Rådhus. Greve Kommune vil efterfølgende refundere udlægget til Kriminalforsorgen.

  Unge under 18 år
  Ved § 78 afsoning i Kriminalforsorgens pensioner er udgangspunktet for forsørgelsesdel, at det er forældrene, der økonomisk ansvarlige for dækning af udgifter til deres barn.
  Er der problemstillinger ved det, skal der ansøges i Center for Børn og Familie om mulighed for støtte iht. Servicelovens § 52.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse drøftes borgerens boligsituation.
  På løsladelsesmødet afdækkes desuden borgerens ressourcer i forhold til at fastholde egen bolig.
  Via samarbejde mellem fængsel og Greve Kommune kan en løsningsmodel være at sikre borgerens opnotering på fælles venteliste for boligforeningerne i Greve Kommune. Det er vigtigt, at borgeren bliver skrevet op i to boligselskaber.
  Er der tale om 2/3 dels løsladelse, er det fængslets forpligtigelse at afklare hvorvidt borgeren har en løsladelsesadresse.

  Sikker mail: sikkerpost@greve.dk  

  Ansvarlig hos kommunen
  Socialrådgiver Trine Lysholm
  Direkte tlf.: 4397 9572
  Mail: tly@greve.dk

   

  Lene Andersen
  Direkte tlf.: 4397 9515
  Mail: lena@greve.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Kriminalforsorgen fremsender i god tid inden løsladelse den indsattes uddannelsesplan, med samtykke fra indsatte, til UUV Køge Bugt.
  UUV Køge Bugt sikrer, efter modtaget uddannelsesplan, at aftale ift. samtale med den unge i forbindelse med løsladelsen (hos UUV) og håndterer det videre forløb.
  UUV samarbejder med Jobcentret om indsatsen omkring uddannelsesplanerne, i de tilfælde, hvor forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp eller understøttelse.

  Kontaktperson hos UUV
  UUV Køge Bugt
  Margrethe Tovgaard
  Ølbycenter 53, 1. sal
  4600 Køge
  Tlf.: 5667 2637
  Mail: margrethe.tovgaard@koege.dk

  Jobplaner der kan indbefatte revalidering, forrevalidering, mentor o.lign., skal udarbejdes i samarbejde med Jobcenteret. Kriminalforsorgen tager kontakt til Jobcenteret.
  For målgruppen over 30 år og andre der ikke hører ind under UUV, skal jobplan udarbejdes i samarbejde med Jobcenteret, hvis forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp eller understøttelse. Kriminalforsorgen tager kontakt til Jobcenteret.

  Ansvarlig hos kommunen for borgere over 30 år
  Jobcenteret
  Ditte Christensen
  Direkte tlf.: 4397 9623
  Mail: ditc@greve.dk

  Ansvarlig hos kommunen for borgere under 30 år
  Jobcenteret
  Pernille Jarlhede
  Direkte tlf.: 4397 3915
  Mail: pej@greve.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Der skal tidligst muligt tages kontakt til socialrådgiver i Greve Rusmiddelcenter:

  Karin Vahl Johannsen
  Rådhusholmen 10, 2670 Greve
  Tlf.: 2480 3876
  Mail: kjo@greve.dk

  Sikker mail: sikkerpost@greve.dk
  Emnefelt: Att.: Karin Vahl Johannsen

   

  Ansvarlig hos kommunen 

  Christina Grandahl Jensen
  Leder af Greve Rusmiddelcenter
  Tlf.: 4076 8032

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.


  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  På løsladelsesmødet sættes der fokus på øvrig behandling i kommunalt regi. Den ansvarlige i kommunen koordinerer med øvrige relevante sagsbehandlere.
   

  Sikker mail: sikkerpost@greve.dk

  Ansvarlig hos kommunen
  Socialrådgiver Trine Lysholm
  Direkte tlf.: 4397 9572
  Mail: tly@greve.dk


  Lene Andersen
  Direkte tlf.: 4397 9515
  Mail: lena@greve.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Helle Thorning
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Greve Kommune
  Helle Thorning
  Rådhusholmen 10
  2670 Greve
  Mail: sikkerpost@greve.dk
  Emnefelt: Att.: Helle Thorning
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Tlf.: 4397 9797
  Sikker mail: sikkerpost@greve.dk
  Emnefelt: Att.: Trine Lysholm og Lene Andersen

  Socialrådgiver Trine Lysholm
  Direkte tlf.: 4397 9572
  Mail: tly@greve.dk

  Lene Andersen
  Direkte tlf.: 4397 9515
  Mail: lena@greve.dk

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Socialrådgiver Trine Lysholm
  Direkte tlf.: 4397 9572
  Mail: tly@greve.dk

  Lene Andersen
  Direkte tlf.: 4397 9515
  Mail: lena@greve.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2016 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2017.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk