Glostrup Kommune

Nedenfor finder du Glostrup Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

  • Hovedkontakt til kommunen
    Udslusningskoordinator
    Center for Social Service
    Rådhusparken 2
    2600 Glostrup
    Tlf.: 4323 6100
    Sikker mail: social.service@glostrup.dk
    Att. Susanne Nielsen, Funktionsleder
    Emnefelt: Kriminalforsorgen 
     
    Undtagelser fra hovedkontakt
     
    • Indsættelse
    • Meddelelse om løsladelse
    • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
    • Uddannelse
    • Bande-exit
  • Indsættelse

    Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

    Se køreplanens punkt 1.

    Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

    Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
    Center for Borgerservice
    Sikker mail: glostrupkommune@glostrup.dk

    Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
    Center for Borgerservice
    Sikker mail: glostrupkommune@glostrup.dk
    Emnefelt: Kriminalforsorgen

    OBS.
    Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
    Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
    Se retningslinjerne her.

    Digital Post
    Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

    Blanketten sendes til
    Sikker mail: glostrupkommune@glostrup.dk
    Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

    Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
    Blanket til fritagelse findes her.

  • Husleje

    Ansøgning om betaling af husleje sendes til

    Center for Social Service
    Tlf.: 4323 6100
    Emnefelt: Kriminalforsorgen
  • Koordinering
    Krimialforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
    Se køreplanens punkt 6 og 11.

     

    For afsonere

    Besked om koordinering sendes til

    Center for Social Service

    Tlf.: 4323 6100
    Emnefelt: Kriminalforsorgen
     

    For tilsynsklienter
    Besked om koordinering sendes til

    Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
     

    Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

    -
     

    For § 78

    Besked om koordinering sendes til
    Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

    For unge under 18 år
    Besked om koordinering sendes til
    Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  • Løsladelsesmøde

    Se køreplanens punkt 8.

     

    Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

    Center for Social Service
    Tlf.: 4323 6479 

    Emnefelt: Kriminalforsorgen
     

    Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
    Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
    Sagsbehandler Center for Social Service koordinerer.
     

    Ansvarlig hos kommunen 
    Center for Social Service

  • Meddelelse om løsladelse

    Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

    Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
    Center for Borgerkontakt
    Sikker mail: glostrupkommune@glostrup.dk

  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

    For afsonere

    Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

    Se skema og vejledning på borger.dk

     

    Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
    Vurdering og afgørelse ved arbejdsmarkedskonsulent i Jobcenter

    Ansvarlig hos kommune
    Jobcenter Glostrup
    Rådhusparken 2
    2600 Glostrup
    Sikker mail: social.service@glostrup.dk

     

    Beskæftigelsessituation

    Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
    Center for Social Service orienterer Jobcenter, efter Kriminalforsorgen har kontaktet Center for Social Service.  Jobcenter vil planlægge en aftale.

    Ansvarlig hos kommunen
    Center for Social Service og Jobcenter Glostrup

    For varetægtsarrestanter
    Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
    Nej.

    Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
    De skal rette henvendelse til Visitationen i Center for Social Service.

    For § 78
    Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
    Nej.

  • Bolig

    Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

    Vurdering og afgørelse ved sagsbehandler Center for Social Service 
     

    Ansvarlig hos kommunen

    Center for Social Service
    Tlf.: 4323 6100
    Sikker mail: social.service@glostrup.dk
    Emnefelt: Kriminalforsorgen

  • Uddannelse

    Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

    Vurdering og opfølgning af arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter
     

    Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

    Arbejdsmarkedskonsulent i Jobcenter koordinerer.

    Ansvarlig hos kommunen
    Jobcenter Glostrup
    Tlf.: 4323 6700
    Sikker mail: jobcenter@glostrup.dk
    Emnefelt: Kriminalforsorgen

  • Misbrugsbehandling

    Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

    Behovet for behandling vurderes af Center for Social Service og indsatsen aftaleles.
     

    Ansvarlig hos kommunen
    Center for Social Service
    Tlf.: 4323 6100
    Sikker mail: social.service@glostrup.dk
    Emnefelt: Kriminalforsorgen

     

  • Øvrig behandling

    Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.
     

    Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
    Behovet for øvrig behandling vurderes af Center for Social Service og hvis der besluttes for en indsats aftales/koordineres dette. 

    Ansvarlig hos kommunen
    Center for Social Service
    Tlf.: 4323 6100
    Sikker mail: social.service@glostrup.dk
    Emnefelt: Kriminalforsorgen

  • Bande-exit

    Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

    Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
    Center for Social Service
    Susanne Nielsen
    Rådhusparken 2
    2600 Glostrup
     
    Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
    Sikker mail: social.service@glostrup.dk
    Att. Susanne Joensen eller Maj-Britt Albrechtsen
     
    Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
    Rammemodellen findes her.
  • KSP-samarbejdet

    Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

    Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

    Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

    I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

    Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

    Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

    For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

    Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

    Funktionsleder Susanne Nielsen
    Sikker mail: social.service@glostrup.dk

  • Særlige aftaler

    Personundersøgelser (§ 808) 
    Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

    Beskeden sendes til
    Center for Social Service
    Tlf.: 4323 6100
    Sikker mail: social.service@glostrup.dk 
    Emnefelt: Kriminalforsorgen

  • Opdatering og evaluering

    Opdatering
    Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
    For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

    Ændringer sendes til social.service@glostrup.dk

    Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
    Susanne Nielsen
    Funktionsleder
    Center for Social Service
    Glostrup Kommune

    Evaluering
    Samarbejdsaftalen blev evalueret 1. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 1. kvartal 2018.
    Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

  • Alt det praktiske
  • Ideen med det hele

     

     

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk