Gladsaxe Kommune

Nedenfor finder du Gladsaxe Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen
  Udslusningskoordinator
  Råd og Indsats
  Gladsaxe Rådhus
  Rådhus Allé 1
  2860 Søborg
  Tlf.: 3957 5000
  Sikker mail: sof@gladsaxe.dk
  Emnefelt: Henvendelse fra Kriminalforsorgen
   
  Som udgangspunkt sker al henvendelse til Råd og Indsats.
  Man har i Gladsaxe Kommune besluttet, at der for nogle samarbejdsparter, herunder Kriminalforsorgen, skal være én indgang til kommunen.
  Råd og Indsats er ansvarlig for, at henvendelsen behandles, eller videresendes til rette sted.
   
  Undtagelser fra hovedkontakt
   

   

 • Indsættelse
  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Råd og Indsats
  Tlf.: 3957 5000
  Mail: raadogindsats@gladsaxe.dk
  Sikker mail: sof@gladsaxe.dk
  Emnefelt: Henvendelse fra Kriminalforsorgen

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktopklysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sof@gladsaxe.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje
  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Råd og Indsats
  Tlf.: 3957 5000
  Sikker mail: sof@gladsaxe.dk
  Emnefelt: Henvendelse fra Kriminalforsorgen
 • Koordinering
  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Råd og Indsats
  Tlf.: 3957 5000
  Mail: raadogindsats@gladsaxe.dk
  Sikker mail: sof@gladsaxe.dk
  Emnefelt: Henvendelse fra Kriminalforsorgen

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger ovenfor under For afsonere 

   

  Andre aftaler om samarbjede om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor under For afsonere 

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor under For afsonere 

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Råd og Indsats
  Tlf.: 3957 5000
  Mail: raadogindsats@gladsaxe.dk  
  Sikker mail: sof@gladsaxe.dk
  Emnefelt: Henvendelse fra Kriminalforsorgen 
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -

   

  Ansvarlig hos kommunen 

  Råd og Indsats

 • Meddelelse om løsladelse
  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.
   
  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Råd og Indsats
  Tlf.: 3957 5000
  Sikker mail: sof@gladsaxe.dk
  Emnefelt: Henvendelse fra Kriminalforsorgen
 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Borgeren kan få penge på løsladelses dagen, hvis Kriminalforsorgen har givet præcis dato for løsladelse, og borgeren kommer mellem 10-12.
  Råd & Indsats
  Rådhus Allé 1, 2860 Søborg
  Tlf.: 3957 5000
  Mail: raadogindsats@gladsaxe.dk
  Sikker mail: sof@gladsaxe.dk
  Emnefelt: Henvendelse fra Kriminalforsorgen

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  -

  Ansvarlig hos kommune

  Råd og Indsats
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Råd og Indsats

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Kontakt Råd og Indsats

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Varetægtsarrestanter der løslades skal gå i kommunes jobcenter på Gladsaxevej 372.
  Herefter bliver de sendt videre til Borgerservice, som har ansvaret for udbetaling af ydelser.
  Borgerservice ligger på Gladsaxe Rådhus.
  I Borgerservice har de mulighed for såkaldt kvik udbetaling, som de bruger bla. for borgere, der løslades og står uden midler.

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Kontakt Råd og Indsats 
  Råd og Indsats
  Tlf.: 3957 5000
  Mail: raadogindsats@gladsaxe.dk
  Sikker mail: sof@gladsaxe.dk
  Emnefelt: Henvendelse fra Kriminalforsorgen

 • Bolig
  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Råd og Indsats
  Tlf.: 3957 5000
  Sikker mail: sof@gladsaxe.dk
  Emnefelt: Henvendelse fra Kriminalforsorgen

   

  Ansvarlig hos kommunen

  -
 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Råd og Indsats
  Tlf.: 3957 5000
  Mail: raadogindsats@gladsaxe.dk
  Sikker mail: sof@gladsaxe.dk
  Emnefelt: Henvendelse fra Kriminalforsorgen

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Råd og Indsats

  Tlf.: 3957 5000
  Sikker mail: sof@gladsaxe.dk
  Emnefelt: Henvendelse fra Kriminalforsorgen
 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
   

  Råd og Indsats
  Tlf.: 3957 5000
  Sikker mail: sof@gladsaxe.dk
  Emnefelt: Henvendelse fra Kriminalforsorgen
 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Helle Damgaard
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Gladsaxe Kommune
  Rådhus Allé 3
  2860 Søborg
  Helle Damgaard
  Mail: hellda@gladsaxe.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Råd og Indsats
  Mail: raadogindsats@gladsaxe.dk

  Kontaktperson:
  Bettina Kretschmer
  Tlf.: 3957 5522
  Mobil: 2035 7564

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Råd og Indsats
  Tlf.: 3957 5000
  Mail: raadogindsats@gladsaxe.dk  
  Sikker mail: sof@gladsaxe.dk
  Emnefelt: Henvendelse fra Kriminalforsorgen

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Råd og Indsats sørger som enhed for, at eventuelle ændringer fra kommunens side meddeles Kriminalforsorgen.

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 1. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 1. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk