Gentofte Kommune

Nedenfor finder du Gentofte Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Jobcenter Gentofte
  Team Afklaring
  Maltegårdsvej 1
  2920 Charlottenlund
  Tlf.: 3998 6800
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk
  Emnefelt: Att.: Team Afklaring, VIL/DOO

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Udslusningskoordinator
   Vibe Laidlaw (VIL)
   Direkte tlf.: 3998 6100

   Dorthe Outzen (DOO)
   Direkte tlf.: 3998 6133

 • Indsættelse
  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes til kommunens hovedmail:
  Jobcenter Gentofte, Team Afklaring
  Maltegårdsvej 1, 2910 Charlottenlund
  Tlf.: 3998 6800
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerteam 1, Kommuneservice
  Tlf.: 3998 3510
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk  
  Emnefelt: Att.: Borgerteam 1

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Ydelsescenter og Team Afklaring, Job og Ydelser
  Tlf.: 3998 6000
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk  
  Emnefelt: Att.: Ydelsescenter og Team Afklaring, VIL/DOO

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Ydelsescenter, Job og Ydelser
  Tlf.: 3998 6000
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk  
  Emnefelt: Att.: Ydelsescenter

  Ansøgningen om huslejebetaling fremsendes med følgende:

  • Dokumentation for huslejens størrelse
  • Kontoudtog over indsattes indestående i pengeinstitutter
 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Team Afklaring, Job og Ydelser
  Tlf.: 3998 6800
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk  
  Emnefelt: Att.: Team Afklaring, VIL/DOO

   

  Vibe Laidlaw
  Direkte tlf.: 3998 6100

   

  Dorthe Outzen (DOO)
  Direkte tlf.: 3998 6133
   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børn og Familie
  Tlf.: 3998 4500
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk 
  Emnefelt: Att.: Børn og Familie, DIBT

   

  Ditte Bertram Toft
  Direkte tlf.: 3998 4500

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Team Afklaring, Job og Ydelser
  Tlf.: 3998 6800
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk
  Emnefelt: Att.: Team Afklaring, VIL/DOO

   

  Vibe Laidlaw (VIL)
  Direkte tlf.: 3998 6100

   

  Dorthe Outzen (DOO)
  Direkte tlf.: 3998 6133

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
   

  I overensstemmelse med pkt. 8 i 'Køreplan for God Løsladelse' kontakter handleplansansvarlig senest 3 måneder før løsladelse den indsattes sagsbehandlere i kommunen med henblik på planlægning og aftale om den gode løsladelse. Har den indsatte ingen udpegede sagsbehandlere, kontaktes Team Afklaring, der tager kontakt til relevante parter, der hver især kontakter den handleplansansvarlige og indgår aftaler.
  Såfremt den indsatte har mange forhold, der skal afklares forud for løsladelse, bestræber Gentofte Kommune sig på at afholde et løsladelsesmøde med relevante parter. I de tilfælde, hvor et løsladelsesmøde ikke er muligt, laves aftaler pr. telefon eller mail, således at den indsattes forsørgelses-, bolig- og eventuelt behandlingssituation er afklaret ved løsladelse.

   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Vibe Laidlaw (VIL)
  Direkte tlf.: 3998 6100

  Dorthe Outzen (DOO)
  Direkte tlf.: 3998 6133

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerteam 1, Kommuneservice
  Tlf.: 3998 0000
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk  
  Emnefelt: Att.: Borgerteam 1

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Gentofte Kommune tilstræber, at forsørgelsesgrundlaget er bragt på plads før løsladelsen, således at der er penge på kontoen på løsladelsesdagen. Dette forudsætter at:

  • Relevante papirer er udfyldt og fremsendt til Gentofte Kommune senest én måneder forud for løsladelse. Læs om forsørgelsesmuligheder og satser på www.gentofte.dk
   Ved ansøgning om kontanthjælp fremsendes som minimum:
   • Udfyldt blankt til ansøgning om kontanthjælp
   • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (fx arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
   • Dokumentation for udgifter
   • Kontoudtog
    Find skema til 'ansøgning om hjælp til forsørgelse' på www.borger.dk
  • Der ansøges samtidig om engangshjælp efter Aktivlovens § 25A. Engangshjælpen kan udbetales fra løsladelsesdatoen indtil den ledige har optjent ret til kontanthjælp.
  • Senest 2 uger forud for løsladelse kontaktes Jobcenteret mhp. at den løsladte får tid til et møde i Jobcenteret snarest muligt efter løsladelse. På mødet rådighedsvurderes den løsladte, som er en betingelse for at modtage forsørgelse.


  Gentofte Kommunes sagsbehandlere, der deltager i løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse, vejleder den indsatte om ovennævnte.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  En forudsætning for at modtage forsørgelse er, at den løsladte står til rådighed for arbejdsmarkedet.

  • Senest 2 uger forud for løsladelse kontaktes Jobcenteret mhp. at den løsladte får tid til et møde på i Jobcenteret snarest muligt efter løsladelse. På mødet rådighedsvurderes den løsladte.
  • Ydelsescenteret i Gentofte Kommune iværksætter 3 bankdage før løsladelsesdatoen engangshjælp, således at hjælpen er til rådighed for den løsladte på løsladelsesdatoen og indtil den løsladte har optjent ret til kontanthjælp.


  Ansvarlig hos kommune
  Jobcenteret, Job og Ydelser
  Tlf.: 3998 6800
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk  
  Emnefelt: Att.: Ydelsecenter og Team Afklaring, VIL/DOO 

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Gennem handleplanskoordineringen bliver den indsattes sagsbehandlere i Gentofte Kommune bevidst om den indsattes beskæftigelsessituation og inkluderer dette i sagskoordineringen og - håndteringen. Såfremt der er behov for det deltager Jobcenteret på løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse, hvor der sættes fokus på borgerens arbejdsevne og beskæftigelsessituation. Er der tale om et aktiveringsforløb for den indsatte, udarbejdes forud for løsladelse en jobplan.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenteret, Job og Ydelser
  Tlf.: 3998 6800
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk  
  Emnefelt: Att.: Team Afklaring, VIL/DOO 

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Kriminalforsorgen har pligt til at vejlede og bistå en varetægtsarrestant for at begrænse de erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige ulemper, der følger af varetægtsfængslingen. Kriminalforsorgen skal i den forbindelse formidle kontakt til personer, institutioner og myndigheder, der efter anden lovgivning kan yde bistand.
  Kriminalforsorgen har endvidere i en lang række tilfælde underretningspligt overfor andre offentlige myndigheder, hvis den indsatte modtager en offentlig ydelse.
  Der er ikke indgået nærmere aftale om varetægtsfængslede. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Ydelsescenteret, Job og Ydelser
  Maltegårdsvej 1, 2920 Charlottenlund
  Tlf.: 3998 0000
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk
  Emnefelt: Att.: Ydelsescenteret

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag 

  Henvendelse om forsørgelse rettes til:
  Team Afklaring, Jobcenter Gentofte
  Maltegårdsvej 1
  2920 Charlottenlund
  Tlf.: 3998 6800
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk
  Emnefelt: Att.: Team Afklaring, VIL/DOO

  Vibe Laidlaw (VIL)
  Direkte tlf.: 3998 6100

  Dorthe Outzen (DOO)
  Direkte tlf.: 3998 6133

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  • I visse tilfælde kan den indsatte – afhængig af boligudgiftens størrelse og afsoningens varighed – få hjælp til huslejebetaling under afsoning.
  • Som udgangspunkt er det den indsattes eget ansvar at finde en bolig. Kriminalforsorgenets institutioner giver i god tid den indsatte vejledning om søgning på det ordinære boligmarked, herunder mulighed for opskrivning i boligforeninger.
  • På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse sættes der fokus på den indsattes boligsituation. På mødet afdækkes desuden den indsattes ressourcer og muligheder for at fastholde og klare sig i egen bolig. Såfremt den løsladte ikke har fundet en løsning på sit boligproblem, undersøger Gentofte Kommune mulighederne for at anvise borgeren midlertidigt husly fra løsladelsesdatoen.
  • Er der tale om en 2/3 dels løsladelse, er det fængslets forpligtelse at afklare, hvorvidt borgeren har en løsladelsesadresse.

   

  Læs om boligsøgning og muligheder ved akut boligmangel på www.gentofte.dk 

  Ansvarlig hos kommunen

  Ydelsescenter, Job og Ydelser
  Tlf.: 3998 6000
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk  
  Emnefelt: Att.: Ydelsescenter

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  For indsatte over 25 år fremsender Kriminalforsorgen i god til inden løsladelse med samtykke fra indsatte uddannelsesplan til Jobcenteret. Såfremt den indsatte har en uddannelsesplan, deltager Jobcenteret ved løsladelsesmødet 3 måneder forud for løsladelse. Uddannelsesplanen drøftes enten på løsladelsesmøde 3 måneder forud for løsladelse eller ved samtale på Jobcenteret i forbindelse med løsladelse.

  For indsatte under 25 år har Gentofte Kommune og UU-Nord en aftale om, at UU-Nord inddrages i at lægge en uddannelsesplan for den unge, hvis kommunen ønsker det. Kriminalforsorgen kontakter således UU-Nord med samtykke fra indsatte mhp. at udarbejde en eventuel uddannelsesplan (www.uu-nord.dk). Såfremt den indsatte har en uddannelsesplan, deltager UU-Nord ved løsladelsesmødet 3 måneder forud for løsladelse. UU-Nord aftaler herefter møde med den indsatte i forbindelse med løsladelse og har ansvar for det videre forløb i samarbejde med Jobcenteret. Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord) på www.gentofte.dk

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Se ovenstående.

  Ansvarlig hos kommunen
  Under 25 år
  UU-Nord, Ungecenter Gentofte 
  Tlf.: 5139 3219 
  Sikker mail: vejledning@uu-nord.dk  
  Emnefelt: Att.: Ungevejleder, UU-Nord, Gentofte

  Over 25 år
  Jobcenteret, Job og Ydelser
  Tlf.: 3998 6800
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk   
  Emnefeltet: Att.: Team Afklaring, VIL

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Gennem handleplanskoordineringen bliver den indsattes sagsbehandlere i kommunen bevidst om, hvorvidt den løsladte har en misbrugsproblematik og inkluderer dette i sagskoordineringen og - håndteringen. Såfremt den indsatte har en misbrugsproblematik, deltager Team Misbrug og Psykiatri (over 18 år) eller Børn og Familie (under 18 år) ved løsladelsesmødet 3 måneder forud for løsladelse. Ved behov for iværksættelse af et behandlingstilbud indhentes samtykkeerklæring med henblik på indhentning af relevante oplysninger til brug for udredning.
   

  Social og Handicap Myndighed
  Team Misbrug og Psykiatri
  Bernstorffsvej 161
  2920 Charlottenlund
  Tlf.: 3998 6000
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk  
  Emnefelt: Att.: Team Misbrug og Psykiatri

   

  Ansvarlig hos kommunen

  Over 18 år
  Team Misbrug og Psykiatri, Social og Handicap Myndighed
  Tlf.: 3998 6000
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk  
  Emnefelt: Att.: Team Misbrug og Psykiatri

   

  Under 18 år
  Børn og Familie Bernstorffsvej 161
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk   
  Emnefeltet: Att.: Børn og Familie, DIBT

   

  Ditte Bertram Toft (DIBT)
  Direkte tlf.: 3998 4500

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Mange behandlingsindsatser fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling kræver som udgangspunkt en henvisning fra egen læge. Ved behov for behandling henviser Kriminalforsorgens institutioner den indsatte til egen læge for råd og vejledning om behandlingstilbud.

  Gennem handleplanskoordineringen bliver den indsattes sagsbehandlere i Gentofte Kommune bevidst om, hvorvidt den løsladte har behov for øvrig behandling og inkluderer dette i sagskoordineringen og -håndteringen. Såfremt den indsatte vurderes at have et behov for behandling, deltager Team Misbrug og Psykiatri (over 18 år) eller Børn og Familie (under 18 år) ved løsladelsesmødet 3 måneder forud for løsladelse. På løsladelsesmødet afklares behovet, og der gives råd og vejledning om mulighederne i sundhedsvæsenet og i Gentofte Kommune. Ved behov for iværksættelse af et behandlingstilbud indhentes samtykkeerklæring med henblik på indhentning af relevante oplysninger til brug for udredning.  

  Ansvarlig hos kommunen
  Over 18 år
  Team Misbrug og Psykiatri, Social og Handicap Myndighed
  Tlf.: 3998 6000
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk  
  Emnefelt: Att.: Team Misbrug og Psykiatri

   

  Under 18 år
  Børn og Familie
  Tlf.: 3998 4500
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk  
  Emnefelt: Att.: Børn og Familie, DIBT

   

  Ditte Bertram Toft (DIBT)
  Direkte tlf.: 3998 4500

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

  Vibe Laidlaw (VIL)
  Direkte tlf.: 3998 6100, mail: vil@gentofte.dk
  Pernille Ødegaard (PEDE) (SSP-konsulent)
  Direkte tlf.: 4053 3006, mail: pede@gentofte.dk

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til

  Over 30 år
  Vibe Laidlaw (VIL)
  Direkte tlf.: 3998 6100, mail: vil@gentofte.dk

  Mellem 18 år og 30 år
  Jobcenter Gentofte
  Team Afklaring
  Maltegårdsvej 1
  2920 Charlottenlund
  Ditte Larsen
  Direkte tlf.: 3998 6100
  Tlf.: 3998 6800
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk
  Emnefelt: Att.: Team Afklaring

  Under 18 år
  Børn og Familie
  Bernstorffsvej 161
  2920 Charlottenlund
  Pernille Ødegaard (PEDE) (SSP-konsulent)
  Direkte tlf.: 4053 3006
  Sikker mail: pede@gentofte.dk
  Emnefelt: Børn og Familie, PEDE

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

   

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  Pernille Ødegaard (PEDE) (SSP-konsulent)
  Direkte tlf.: 4053 3006, mail: pede@gentofte.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Team Afklaring, Jobcenter Gentofte
  Tlf.: 3998 6800
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk
  Emnefelt: Att.: Team Afklaring, VIL/DOO

  Vibe Laidlaw (VIL)
  Direkte tlf.: 3998 6100

  Dorthe Outzen (DOO)
  Direkte tlf.: 3998 6133

  Det er væsentligt, at der i henvendelsen er udspecificeret hvilke sagsakter, der ønskes udleveret eksempelvis:

  • Speciallægeerklæring/psykologerklæring
  • Statusattest fra læge
  • Journal hospital
  • Voksenudredning
  • Handleplan (§141)
  • Skoleudtalelse
  • PPR-udtalelse
  • GFO-/SFO-udtalelse
  • Socialfaglig undersøgelse (§50)
  • Handleplan (§140)
  • Jobplan
 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Job og Ydelser
  Johanne Luise Pedersen
  Tlf.: 3998 6098
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk  
  Emnefelt: Att.: Johanne Luise Pedersen

  Social og Handicap 
  Mette Eggers Kolding Jensen
  Tlf.: 3998 6120
  Sikker mail: gentofte@gentofte.dk   
  Emnefeltet: Att.: Mette Eggers Kolding Jensen

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk