Furesø Kommune

Nedenfor finder du Furesø Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Furesø Kommune

  Rådhustorvet 2
  3520 Farum
  Sikker mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk
  Fax nr.: 7235 5101

  Pernille Mangor Atkinson

  e-mail: pmll@furesoe.dk

  Sikker e-mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk
  Tlf.: 7216 4914

  og

  June Wibeck-Nilsson
  e-mail: jwn@furesoe.dk
  Tlf.: 7216 5228

  Vedrørende klienter under 18 år
  Center for børn og voksne
  Afdelingsleder i foranstaltning for børn og unge Charlotte Hübell Larsen
  Tlf.: 7235 4872

   

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Koordinering

  June Wibeck-Nilsson
  e-mail: jwn@furesoe.dk
  Tlf.: 7216 5228

  og

  Pernille Mangor Atkinson

  e-mail: pmll@furesoe.dk

  Sikker e-mail:jobcenter.sikker@furesoe.dk 
  Tlf.: 7216 4914

  Kommunens hovedindgange vil tage imod alle henvendelser og sikre at sagerne bliver fordelt til de rette ansvarlige.
  Post læses hver dag i de sikre mailpostkasser.

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til

  Pernille Mangor Atkinson

  Sikker e-mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til

  Pernille Mangor Atkinson

  Sikker e-mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk

  Blanket til fuldmagt læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Ansøgning samt følgende sendes til

  Pernille Mangor Atkinson

  Sikker e-mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk

  • Dokumentation for huslejens størrelse
  • Kontoudtog over indsattes indestående i pengeinstitutter

   

   

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Pernille Mangor Atkinson
  Sikker e-mail:
  samarbejde.loesladelse@furesoe.dk

  Hovedkontakten vil herefter sørge for at den rette koordinerende sagsbehandler får henvendelsen. 

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Hvis der ikke allerede er udpeget en primær sagsbehandler, kontaktes hovedkontakten.
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til

  Pernille Mangor Atkinson

  Sikker e-mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk

 • Løsladelsesmøde

   

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Pernille Mangor Atkinson

  Sikker e-mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk

  Hovedkontakten vil herefter sørge for, at den rette koordinerende sagsbehandler får henvendelsen.  

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Hovedindgang udpeger en primær sagsansvarlig
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Den primære sagsansvarlige
  Hvis der ikke allerede er udpeget en sagsbehandler, kontaktes hovedkontakten.

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til

  Pernille Mangor Atkinson

  Sikker e-mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Furesø Kommune tilstræber, at forsørgelsesgrundlaget er bragt på plads før løsladelsen. I de tilfælde der er belæg for at yde en engangshjælp, vil Ydelsescentret i Furesø Kommune, 3 bankdage før løsladelsesdatoen, iværksætte engangshjælp, således at hjælpen er til rådighed for den løsladte på løsladelsesdatoen og indtil den løsladte har optjent ret til kontanthjælp.

  Dette forudsætter at:
  Relevante papirer er udfyldt og fremsendt til hovedindgangen senest en måned forud for løsladelse.

  Ved ansøgning om kontanthjælp fremsendes som minimum:

  • Udfyldt blanket til ansøgning om kontanthjælp
  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (fx arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • Kontoudtog for de sidste 3 måneder, hvis dette er muligt


  Find skema til 'Ansøgning om hjælp til forsørgelse' på www.borger.dk
  Den primære sagsbehandler, der deltager i løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse, vil vejlede den indsatte om ovennævnte.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  En forudsætning for at modtage forsørgelse er, at den løsladte står til rådighed for arbejdsmarkedet.
  Senest 2 uger forud for løsladelse kontaktes Jobcentret mht. at den løsladte får tid til et møde i Jobcentret snarest muligt efter løsladelse. På mødet rådighedsvurderes den løsladte.

  Ansvarlig hos kommune

  Pernille Mangor Atkinson

  Sikker e-mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk


  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Ved løsladelsesmødet aftales en dato for konkret jobsamtale i Jobcentret snarest muligt efter løsladelsen. Ved denne jobsamtale rådighedsvurderes den løsladte.
  Allerede ved løsladelsesmødet er uddannelse og beskæftigelse drøftet. Såfremt det er muligt gives der beskæftigelsesrettet tilbud umiddelbart efter løsladelsen. Dette for at vedlige holde eller opbygge et aktivitetsniveau med faste daglige rutiner, mødestruktur med mere. I tilbuddet støttes den løsladte i at afklare uddannelses- og beskæftigelsesmål. Der sikres en individuel tilrettelagt indsats med mulighed for at afprøve forskellige praktikker ud fra interesser, motivation og realistiske fremtidsmuligheder.

  Ansvarlig hos kommunen

  Pernille Mangor Atkinson
  Sikker e-mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løsladelse ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Når en borger bliver varetægtsfængslet giver Kriminalforsorgen besked til Furesøs Hovedkontakt. Furesø Kommune stopper altid forsørgelsen ved varetægtsfængsling. Ved behov for dækning af huslejeudgifter henvises til punktet Husleje.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag

  Nej, der henvises til tidligere beskrevet procedure. 

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Som udgangspunkt er det den indsattes eget ansvar at finde en bolig. Kriminalforsorgens institutioner giver i god tid den indsatte vejledning om søgning på det ordinære boligmarked, herunder mulighed for opskrivning i boligforeninger.
  På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse sættes der bl.a. fokus på den indsattes boligsituation. På mødet afdækkes desuden den indsattes ressourcer og muligheder for at fastholde og klare sig i egen bolig. Har den voksne indsatte behov for støtte i sin bolig efter løsladelse for at kunne bevare sin bolig eller opbygge netværk, deltager handicaprådgiveren fra VoksenHandicap-afdelingen i løsladelsesmødet.
  Såfremt den indsatte ikke har fundet en løsning på sit boligproblem, vejleder primære sagsbehandler om opnotering på akutboliglisten i Furesø Kommune.
  En del indsatte med kortere straffe bevarer en bolig under afsoningen. I visse tilfælde kan den indsatte – afhængig af boligudgiftens størrelse og afsoningens varighed – få hjælp til huslejebetaling under afsoning. Ydelsecentret træffer afgørelse herom efter ansøgning fra den indsatte.
  For at blive prøveløsladt skal man have en passende bolig, dvs. en fast adresse et sted eller mulighed for ophold på f.eks. et herberg eller forsorgshjem. I forhold til 2/3 dels løsladelse, er det fængslets forpligtelse at afklare, hvorvidt borgeren har en løsladelsesadresse.

  Ansvarlig hos kommunen

  Pernille Mangor Atkinson

  Sikker e-mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Den primære sagsbehandler følger op, og behovet for støtte bl.a. i form af mentor vurderes løbende.

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  For unge indtil 25 år sikrer primær sagsbehandler, at den løsladte får uddannelsesvejledning af vejledere fra UU-Sjælsø.

  Ansvarlig hos kommunen

  Pernille Mangor Atkinson
  Sikker e-mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Den primære sagsbehandler koordinerer en indsats ved fremsendelse af henvisningsskema eller drøfteskema til VoksenHandicap-afdelingen, hvori den indsattes behov beskrives.
  Såfremt den indsatte har en misbrugsproblematik, deltager rådgiveren fra VoksenHandicap-afdelingen (over 18 år) eller Børn og Familie-afdelingen (under 18 år) og misbrugskonsulenten i løsladelsesmødet
  Der er ikke beskrevet en særlig indsats i forhold til afgørelser i henhold til Serviceloven omkring misbrugsbehandling, andre former for behandling, Støtte-kontakt-personer (SKP), særlige boformer med mere.
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Pernille Mangor Atkinson

  Sikker e-mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Mange behandlingsindsatser kræver som udgangspunkt en henvisning fra egen læge. Ved behov for behandling under indsættelsen, henvises den indsatte til egen læge for råd og vejledning om behandlingstilbud.
  Ved løsladelsesmøde 3 måneder før løsladelsestidspunktet sættes der fokus på den indsattes helbred såvel fysisk som psykisk. Nødvendigheden af en helbredsmæssig udredning af den indsatte med henblik på at kunne tilrettelægge en helhedsorienteret sagsbehandling vurderes. Dette som grundlag for eventuelle støtteforanstaltninger såsom mentorer, SKP samt til vurdering af realistiske beskæftigelsesmuligheder.
  Såfremt en helbredsmæssig udredning forekommer nødvendig, planlægger primær sagsbehandler denne. Der kan allerede inden løsladelsen anmodes om vurdering fra praktiserende læge, anmodes om psykiatrisk speciallægeundersøgelse mm., der kan foretages i fængslet.
  Dette for at sikre, at så mange oplysninger som muligt er tilvejebragt inden løsladelsen. 
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Pernille Mangor Atkinson

  Sikker e-mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

  Pernille Mangor Atkinson
  Sikker e-mail: exit@furesoe.dk

   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til

  Pernille Mangor Atkinson
  Sikker e-mail: exit@furesoe.dk

   

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  Pernille Mangor Atkinson
  Sikker mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til

  Pernille Mangor Atkinson

  Sikker e-mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk

   

  June Wibeck-Nilsson

  E-mail: jwn@furesoe.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Thais Iven
  Sikker mail: samarbejde.loesladelse@furesoe.dk
  Fax: 7235 5101

  June Wibeck-Nilsson
  E-mail: jwn@furesoe.dk

  Karsten Rasmussen
  Tlf.: 7216 5174

  Heidi Stenbæk
  Tlf.: 7216 5277

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk