Frederikshavn Kommune

Nedenfor finder du Frederikshavn Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Over 30 år:
  Rådhus Allé 100
  9900 Frederikshavn
  Tlf.: 9845 5000
  Sikker mail: sikkerpost_jc@frederikshavn.dk
  Emnefelt: Att.: Lene Egebjerg Kristensen / Anders Hesselbjerg:

  Under 30 år:
  Ungeenheden
  Hånbækvej 32A
  9900 Frederikshavn
  Sikker mail: sikkerpost_ue@frederikshavn.dk
  Emnefelt: Att.: Dorthe Lund Nielsen
   

  Udslusningskoordinator for borgere over 30 år:
  Lene Egebjerg Kristensen
  leek@frederikshavn.dk
  Tlf.: 9845 5629

  Udslusningskoordinator for borgere under 30 år:
  Dorthe Lund Nielsen
  dons@frederikshavn.dk
  Tlf.: 9845 8412

  Undtagelser fra hovedkontakt

  -

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost_bs@frederikshavn.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikkermail: sikkerpost_bs@frederikshavn.dk
  Emnefelt: Att.: Jane Clausen

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost_bs@frederikshavn.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Frederikshavn Kommune
  Ydelsesafdelingen
  Sikker mail: sikkerpost_bs@frederikshavn.dk
  Emnefelt: Att.: Ydelsesafdelingen

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Sikker mail: sikkerpost_jc@frederikshavn.dk
  Emnefelt: Att.: Lene Egebjerg Kristensen (over 30 år) / Dorthe Lund Nielsen (under 30 år)

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Den konkrete sagsbehandler eller se kontaktoplysninger ovenfor
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Ingen
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Ydelsesafdelingen - den konkrete sagsbehandler.
  Sikker mail: sikkerpost_bs@frederikshavn.dk
  Emnefelt: Att.: Ydelsesafdelingen (over 30 år) / Dorthe Lund Nielsen (under 30 år)

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til

  Visitationen
  Rådhus Allé 100
  9900 Frederikshavn
  Tlf.: 9845 5100
  Sikker mail: sikkerpost_bkf@frederikshavn.dk  
  Emnefelt: Visitationen, familierådgivningen

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Sikker mail: sikkerpost_jc@fredrikshavn.dk
  Emnefelt: Att. Lene Egebjerg Kristensen

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen for borgere over 30 år: 
  Lene Egebjerg Kristensen
  Tlf.: 9845 5629

   

  Ansvarlig hos kommunen for borgere under 30 år:

  Dorthe Lund Nielsen
  Tlf.: 9845 8412

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost_bs@frederikshavn.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  For at sikre at den løsladte har forsørgelse på løsladelsesdagen skal kommunens ydelsesafdeling have modtaget en ansøgning om enkeltydelse/kontanthjælp 14 dage før løsladelsesdatoen for at sikre at sagsbehandlingen er færdig til løsladelsesdagen.
  Drejer det sig om en kontanthjælpsansøger, skal der ligeledes aftales tid til en visitationssamtale. 

  Jane Clausen
  Tlf.: 9845 5710
  Sikker mail: sikkerpost_bs@frederikshavn.dk

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Ved første samtale med visitator i Jobcentret


  Ansvarlig hos kommunen for borgere over 30 år:
  Lene Egebjerg Kristensen
  Tlf.: 9845 5629

   

  Ansvarlig hos kommunen for borgere under 30 år:
  Dorthe Lund Nielsen
  Tlf.: 9845 8412

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Der tages rettidig kontakt til Jobcentret og efterfølgende vil den løsladte løbende blive indkaldt til samtale.

  Ansvarlig hos kommunen
  Der vil blive tilknyttet sagsbehandler efter visitationssamtalen.

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  De indgår på lige fod med andre i køreplanen.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Løsladte skal henvende sig i Ydelsesafdelingen og søge om ydelse:
  Frederikshavn Kommune
  Rådhus Alle 100
  9900 Frederikshavn

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag

  Nej.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Rettidig indsats/henvendelse i henhold til køreplanen.
   

  Ansvarlig hos kommunen for borgere over 30 år:
  Jane Clausen
  Tlf.: 9845 5710
  Sikker mail: sikkerpost_bs@frederikshavn.dk

   

  Ansvarlig hos kommunen for borgere under 30 år:
  Dorthe Lund Nielsen
  Tlf.: 9845 8412

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Det sker som led i kontaktforløbet, hvor Jobcentret er forpligtiget til løbende opfølgning

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Det er det led i kontaktforløbet med borgeren

  Ansvarlig hos kommunen for borgere over 30 år:
  Lene Egebjerg Kristensen
  Mail: leek@frederikshavn.dk 
  Tlf.: 9845 5629

  Ansvarlig hos kommunen for borgere under 30 år:
  Dorthe Lund Nielsen
  Mail: dons@frederikshavn.dk
  Tlf.: 9845 8412

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Ved henvendelse til primær kontaktpersoner på området
   

  Misbrugsbehandling
  Rådhus Allé 100
  9900 Frederikshavn
  Tlf.: 9845 5000
  Sikker mail: sikkerpost_ssf@frederikshavn.dk
  Emnefelt: Att. Käte Madsen

  Käte Madsen
  Tlf.: 9845 5186

  Backup
  Helle Jensen
  Tlf.: 9845 5177

  Ansvarlig hos kommunen
  Primær kontaktperson

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Som led i det individuelle kontaktforløb i Jobcentret
   

  Ansvarlig hos kommunen for borgere over 30 år:
  Lene Egebjerg Kristensen
  Mail: leek@frederikshavn.dk 
  Tlf.: 9845 5629

   

  Ansvarlig hos kommunen for borgere under 30 år:
  Dorthe Lund Nielsen
  Mail: dons@frederikshavn.dk
  Tlf.: 9845 8412

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Lene Egebjerg Kristensen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Rådhus Allé 100
  9900 Frederikshavn
  Tlf.: 9845 5000
  Sikker mail: sikkerpost_jc@frederikshavn.dk  
  Emnefelt: Att.: Lene Egebjerg Kristensen
   
  Lene Egebjerg Kristensen, leek@frederikshavn.dk , 
  Tlf.: 9845 5629
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Helle Nicolaisen
  Tlf.: 7255 7628
  Mail: helle.nicolaisen@kriminalforsorgen.dk 

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Lene Egebjerg Kristensen, leek@frederikshavn.dk , tlf.: 9845 5629

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer

  Lene Egebjerg Kristensen, leek@frederikshavn.dk, tlf.: 9845 5629

  Tværgående Ungeteam sikrer revision og ændringer en gang årligt efter evaluering.
  Aftalen ligger på kommunens intranet

   

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 2. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 1. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk